Jdi na obsah Jdi na menu
 


Nová učebnice angličtiny, kterou jsem pro vás napsala

 

"ANGLIČTINA KE STÁTNÍ MATURITĚ

A PŘIJÍMAČKÁM NA VŠ"

srozumitelně, prakticky, přitažlivě

 

9788073461171.jpgNová učebnice angličtiny s názvem "Angličtina ke státní maturitě a přijímačkám na VŠ" (srozumitelně, prakticky, přitažlivě), kterou jsem pro vás napsala, a která právě vyšla v nakladatelství Rubico, je určena jak těm, kteří se chystají z angličtiny maturovat nebo skládat přijímací zkoušky na VŠ, tak všem, kteří chtějí mít jasno v anglické gramatice v tom smyslu, aby ji byli schopni převádět do praxe. Podmínkou porozumění je úroveň alespoň lower intermediate. 

Nová učebnice angličtiny je k sehnání v knihkupectvích. Lze objednat také v nakladatelství Rubico nebo přímo kontaktovat mne  na: Loksova.ajnj@yahoo.com

 

Pár ukázek z kapitol a obsah učebnice:

Kapitola 20

Vysvětlíme si, jak používat (the) most (of), either (of), either …… or, neither (of), neither ………. nor
Před most v obecném významu nedáváme člen.
Většina dětí miluje hračky.
Most children love toys.
Kde obědvá většina vašich zaměstnanců?
Where do most of your employees have lunch?
srovnejte
Nejpopulárnější vědci píšou knihy také pro laiky.
The most popular scientists write books also for amateurs.
The most popular představuje třetí stupeň od přídavného jména popular, určitý člen the je nutný.
 
I enjoy either sport. Užívám si obou sportů. (například se mluví o lyžování a bruslení, je jedno, který sport dělám)
Either nemá v češtině přímý ekvivalent. Znamená jeden nebo druhý, a je jedno, který, vztahuje se na životná i neživotná podstatná jména.
Jeden z jejich úředníků může sepsat smlouvu. (je jedno, který)
Either of their clerks can write up the contract.
Beru si do školy jeden ze slovníků. (mám dva slovníky a jeden z nich si beru obvykle do školy, a je jedno, který)
I take either of the dictionaries to school.
A: Kterou sklenici chceš, větší nebo menší? B: To je jedno.
A: Which glass do you want? The bigger one or the smaller one? B: Either. It doesn´t matter.
 
Either se používá i ve významu both:
Na obou březích řeky jsou stromy.
There are trees on either bank of the river.
Either se používá ve významu „také“ v záporných větách: 
Viky nechodí do kina a také nechodí do divadla.
Viky doesn´t go to the cinema, and she doesn´t go to the theatre either.
 
Dům je buď bílý nebo žlutý.
The house is either white or yellow.
Buď chodí do práce pěšky, nebo jezdí autem.
Either he walks or drives to work.
Buď bydlí u mne nebo u babičky.
She stays either with me or at her grandmother´s.
Buď jednám se zákazníky, nebo kontroluji smlouvy.
Either I negotiate with our customers or I check the contracts.
 
Neither znamená ani jeden ze dvou, vztahuje se jak na životná, tak neživotná podstatná jména.
Neupřednostňujeme ani jednu píseň.
We prefere neither song.
Ani jeden z nich nemá dům.
Neither of them has a house.
A: Chce jahodový džem nebo borůvkový? B: Žádný. Nemá ráda džem.
Does he want the strawberry jam or the bilberry jam? Neither. She doesn´t like jam.
Ani ani můj bratr nesbírá známky.  
Neither me nor my brother collects stamps.
Ani nepíší maily, ani neposílají dopisy.
They don´t write emails, neither write they letters. (sloveso je na druhém místě)
nebo
They don´t write emails, nor write they letters.
Poznámka: Jestli je hlavní věta záporná a vedlejší věta v souvětí začíná na neither nebo nor, nejdřív bude přísudek / sloveso a potom podmět.
either nebo neither používáme pouze jednotné číslo.
Příklady
Řešíme nezaměstnanost nebo nízké platy. Oba problémy jsou alarmující.
We resolve unemployment or low salaries. Either problem is alarming.
Obvykle kupuji mandle nebo lískové ořechy. Ani jeden druh není k dostání v tomto obchodě.
I usually buy almonds or hazelnuts. Neither sort is available in this shop.  

 

 

Kapitola 28

Budoucnost vyjádřena pomocí předbudoucího času future perfect
Pomocí předbudoucího času future perfect simple vyjadřujeme, že nějaký budoucí děj či stav skončí dřív než nějaký jiný: Až se vrátím domů, už bude po fotbale. (sloveso skončit bude předcházet sloveso vrátit).
Chceme-li zdůraznit, jestli nám to sloveso umožňuje, že děj bude probíhat po nějakou dobu, lze použít předbudoucí čas průběhový -future perfect continuous. Často se jedná o děje, které budou probíhat dál i po ukončení zmíněné doby.  
Příklady
Do půlnoci budu mít knížku přečtenou.
By midnight I will have read the book. (půlnoc teprve přijde, je to okamžik v budoucnosti, a ještě před tímto okamžikem budu mít přečtenou knihu)
Karla bude mít zboží zabaleno do 17 hodiny.
Carol will have wrapped the goods by 5 p.m.
Do konce měsíce nevyrobíme 5 nových autobusů.
By the end of the month we will not have produced five new buses.
V pondělí ráno bude vymalováno.
On Monday morning it will have been painted. (jedná se o trpnou větu, have been painted je minulý trpný infinitiv)
Až ráno vstaneš, já už budu v Argentině.
By the time you get up in the morning, I will have arrived in Argentina. 
(Čeština předbudoucí čas nemá, proto se někdy stává, že v angličtině musíme volit jiné sloveso, než nabízí čeština. V této větě je nutné myslet způsobem: Až ráno vstaneš, já už budu mít přijeto v Argentině. Až ráno vstaneš, je okamžik, před kterým budu mít přijeto do Argentiny, proto předbudoucí čas. Po spojce by the time používáme místo will present simple.)
Až se dostaneme do Berlína, už bude po koncertě.
When we reach Berlin, the concert will have ended. (místo doslovného překladu jsme zvolili sloveso end, abychom mohli použít předbudoucí čas)  
Příští měsíc budu studovat sociologii dva roky.
Next month I will have been studying sociology for two years. (Až přijde příští měsíc, budu mít za sebou dva roky studia, předbudoucí čas průběhový zdůrazňuje dobu 2 let a zároveň je tím naznačeno, že studia budou asi probíhat dál.)
Skupina uprchlíků bude tento víkend bydlet v naší vesnici čtyři měsíce.
The group of the refugees will have been staying in our village for four month this weekend.

 

Obsah
 
Úvod                                                                    
Kapitola 1                                                           
Máte reálnou šanci odmaturovat z angličtiny?
Otestujte si svou angličtinu sami
Kapitola 2                                                           
Základem angličtiny jsou slovesa, neboli nejobtížnější práce při sestavení anglických vět z gramatického hlediska připadá na slovesa
Kapitola 3                                                           
Jako první rozebereme sloveso be v přítomném čase, konkrétně v present simple
Ukážeme si, jaké pozice může mít ve větách se slovesem be přídavné jméno, jak používat ukazovací zájmena this, these, that, those, tázací zájmena how, what, which (of), whose
Kapitola 4                                                           
Někdy se slovesem be je nutné použít vazbu there is (there´s)… nebo there are (there´re)…. 
Vazbu there is a there are je nutné rozlišovat od it is… nebo they are…
Kapitola 5                                                           
Ukázky odpovědí na otázky se slovesem be
Kapitola 6                                                           
Přivlastňovací zájmena nesamostatná a samostatná a osobní zájmena.
Cvičení 1 ke kapitolám 3 až 6                          
Kapitola 7                                                           
Není have jako have
Rozebereme používání have ve smyslu vlastnit a mít nemoc nebo bolest
Kapitola 8                                                           
Zastavme se u užitečných obratů: some (of), any (of), none (of), no
Kapitola 9                                                           
Objasníme si použití: a lot (of), lots (of), many (of), much (of), plenty (of), few, little, a few (of), a little (of)
Kapitola 10                                                         
Práce s výrazy both (of), all (of)
Cvičení 2 ke kapitolám 7 až 10                       
Kapitola 11                                                         
Přistupme ke gramatickým časům
Rozeberme pomyslnou množinu vět v přítomném čase, viděno z hlediska češtiny
Kapitola 12                                                         
Gerundium – tvar končící na -ing
Kapitola 13                                                         
Příčestí minulé – past participle
Kapitola 14                                                         
Přítomnost vyjádřená v present continuous
Kapitola 15                                                         
Přítomnost vyjádřena přítomným časem prostým – present simple
Kapitola 16                                                         
Problematická slovesa – kdy použít present continuous a kdy present simple?
Cvičení 3 ke kapitolám 11 až 16                     
Kapitola 17                                                         
Přítomnost vyjádřena předpřítomným časem průběhovým – present perfect continuous
Kapitola 18                                                         
Přítomnost vyjádřena předpřítomným časem prostým – present perfect simple
Kapitola 19                                                         
Ukázky vět v present continuous, present simple, present perfect simple, present perfect continuous s komentářem
Cvičení 4 ke kapitolám 11 až 19                     
Kapitola 20                                                         
Vysvětlíme si, jak používat (the) most (of), either (of), either …… or, neither (of), neither ………. nor
Cvičení 5 ke kapitole 20                                   
Kapitola 21                                                         
Podívejme se na budoucnost a způsoby, kterými lze v angličtině budoucnost vyjádřit
Kapitola 22                                                         
Infinitivy v angličtině a jejich využití
Rozkazovací způsob
Pozice předmětů ve 3. a 4. pádě ve větě
Kapitola 23                                                         
Budoucnost vyjádřena pomocí present continuous
Kapitola 24                                                         
Budoucnost vyjádřena pomocí present simple
Kapitola 25                                                         
Budoucnost vyjádřena pomocí be going to
Cvičení 6 ke kapitolám 21 až 25                     
Kapitola 26
Budoucnost vyjádřena pomocí will a holého infinitivu - will do
Použití shall místo will
Kapitola 27                                                         
Budoucnost vyjádřena pomocí budoucího času průběhového future continuous
Kapitola 28                                                         
Budoucnost vyjádřena pomocí předbudoucího času future perfect
Cvičení 7 ke kapitolám 23 až 28                     
Kapitola 29                                                         
Souvětí souvisící s přítomností a budoucností
Cvičení 8 ke kapitole 29                                   
Kapitola 30                                                         
Příslovce – adverbs
Cvičení 9 ke kapitole 30                                   
Kapitola 31                                                         
Podívejme se na způsoby, kterými lze v angličtině vyjádřit minulost
Kapitola 32                                                         
Předpřítomný čas průběhový – present perfect continuous pro vyjádření minulosti
Kapitola 33                                                         
Předpřítomný čas prostý – present perfect simple pro vyjádření minulosti
Cvičení 10 ke kapitolám 32 a 33                    
Kapitola 34                                                         
Minulý čas prostý – past simple
Kapitola 35                                                         
Procvičujeme rozdíly mezi past simple, present perfect simple a present perfect continuous
Kapitola 36                                                         
Minulost vyjádřena pomocí minulého času průběhového – past continuous
Cvičení 11 ke kapitolám 34 až 36                   
Kapitola 37                                                         
Minulost vyjádřena pomocí předminulého času prostého – past perfect simple
Kapitola 38                                                         
Minulost vyjádřena pomocí předminulého času průběhového – past perfect continuous
Cvičení 12 ke všem gramatickým časům      
Kapitola 39                                                         
Doplňme minulost o vazby: used to, be used to, get used to, was / were going to a modální sloveso would
Cvičení 13 ke kapitole 39                                
Kapitola 40                                                         
Modální (způsobová) slovesa – velmi důležitá slovesa, o kterých jsme doposud nemluvili  
Nejdřív se podívejmena can, must, may
Kapitola 41                                                         
Další modální (způsobová) slovesa – would, could, should v kontextu budoucnosti a přítomnosti
Kapitola 42                                                         
Věty se spojkou if a modálními slovesy will, would, can, could, must, may, might, should 
Podmínkové věty 
Kapitola 43                                                         
Další typy vět s vazbami v kontextu budoucnosti a přítomnosti 
Kapitola 44                                                         
Should a jeho „konkurence“ ought to a had better
Kapitola 45                                                         
Práce s modálními slovesy a jejich opisnými tvary v minulosti
Cvičení 14 ke kapitolám 40 až 45                   
Kapitola 46                                                         
Souhrnný pohled na trpný rod, vazby spojené s trpným rodem, zvratnost v angličtině
Cvičení 15 ke kapitole 46                                
Kapitola 47                                                         
Co ještě potřebujete znát pro hovorovou angličtinu? 
Cvičení 16 ke kapitole 47                                
Kapitola 48                                                         
Druhy otázek - otázky přímé a nepřímé
Cvičení 17 ke kapitole 48                                
Kapitola 49
Angličtina na rozdíl od češtiny má jev, kterému říkáme časová souslednost
Cvičení 18 ke kapitole 49                                
Kapitola 50                                                      
Další typy souvětí v angličtině, o kterých jsme ještě nemluvili
Kapitola 51                                                         
Práce s různými druhy souvětí neboli zkracování souvětí
Kapitola 52                                                         
Pozor na slovesa, u kterých je předepsáno jakým způsobem na ně navázat další sloveso a kde má správně stát předmět 
Kapitola 53                                                        
Cvičíme další důležité vazby
Cvičení 19 ke kapitolám 50 až 53                   
Kapitola 54                                                         
Další důležité věci o podstatných jménech – nouns a přídavných jménech - adjectives 
Používání členů - articles
Kapitola 55                                                         
Stupňování přídavných jmen a příslovcí
Věty v 1., 2. a 3. stupni a další věty s přídavnými jmény a příslovci
Cvičení 20 ke kapitolám 54 a 55                    
Kapitola 56                                                                     
Frázová slovesa
Kapitola 57                                                         
Anglická slova pod lupou a jejich analýza – kořeny, předpony, přípony 
Tabulka nepravidelných sloves                       
Klíč ke cvičením                                                
 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Němčina

(Martina, 28. 2. 2014 14:08)

Dobrý den, plánujete vydat stejnou knížku i k německému jazyku? děkuji