Jdi na obsah Jdi na menu
 


13. 6. 2010

 POUZE  NA  TÉTO  WWW-STRÁNCE:  

 ANGLIČTINA  Z  JINÉHO  ÚHLU  POHLEDU 

 LEKCE  ANGLIČTINY  NA POKRAČOVÁNÍ  

 PRO  MÍRNĚ  A  STŘEDNĚ  POKROČILÉ  

NA LEKCE ANGLIČTINY SE VZTAHUJE AUTORSKÉ PRÁVO. JE DOVOLENO KOPÍROVAT TEXT POUZE PRO OSOBNÍ STUDIJNÍ ÚČELY.

 K lekcím lze objednat individuální nebo skupinovou konzultaci 

Pokračování od lekce 10 do lekce 17

 

 10. LEKCE  

 KONCOVKA SLOVES: -ED (-D)
 
V lekci 7 jsme řešili koncovku -ing především v souvislosti se slovesy. Řekli jsme, že tvary končící na -ing, které dostaneme tak, že k libovolnému slovesu v základním tvaru nebo-li v infinitivu připojíme -ing, nazýváme gerundium a že tento tvar využíváme pro vyjádření určitých typů dějů (např. present continuous) nebo jiných odstínů myšlení. 
Neméně důležitým slovesným tvarem je tvar končící na -ed. Jedná se o tvar, který dostaneme připojením -ed k základnímu tvaru slovesa, tj. k infinitivu. Zatímco koncovku -ing bylo možné připojit k libovolnému slovesu, koncovku -ed lze připojit k většině sloves. Slovesa, ke kterým nelze přidat -ed se nazývají nepravidelná. 
Když připojíme k pravidelnému slovesu -ed, dostaneme tvar, kterému říkáme příčestí minulé, past participle.
U nepravidelných sloves past participle najdete uvedený například ve slovníku. Kromě past participle se u nepravidelných sloves uvádí také slovesný tvar pro vyjádření minulého času prostého. Někdy se shoduje s příčestím minulým, někdy ne.U pravidelných sloves je past participle vždy shodný s minulým časem prostým a vytvoří se přidáním -ed (nebo -d) k základnímu tvaru slovesa.
Pravidla pro vytvoření příčestí minulého od pravidelných sloves:
1. Bezproblémová slovesa
stay + ed = stayed
listen + ed = listened
want + ed = wanted
dismiss + ed = dismissed
2. Slovesa, která končí na -e
hope + d = hoped
die + d = died
agree + d = agreed
3. Slovesa končící na -y, přičemž před -y je souhláska
dry + ed = dried
reply + ed = replied
study + ed = studied
4. Slovesa, která mají od konce strukturu: souhláska, samohláska, souhláska a zároveň koncová slabika je přízvučná, zdvojují koncovou souhlásku. U jednoslabičných sloves je jediná slabika přízvučná vždycky, u víceslabičných sloves je koncová slabika přízvučná pouze někdy, tuto informaci naleznete ve slovníku, nad přízvučnou slabikou je obvykle zleva nahoře svislá čárka. 
rub + ed = rubbed
drop + ed = dropped
regret + ed = regretted
5. Slovesa, která mají od konce strukturu -l, samohláska, souhláska, zdvojují koncové -l.
cancel + ed = cancelled
travel + ed = travelled
hovel + ed = hovelled
Výslovnost:
Jestli infinitivní tvar slovesa podle výslovnosti končí na vyslovovanou znělou hlásku nebo vyslovovanou samohlásku, koncovku -ed čteme zhruba jako -d, jestli infinitiv končí podle výslovnosti na vyslovovanou neznělou hlásku, koncovku -ed čteme jako -t a jestli infinitiv končí na vyslovované -t, nebo -d, koncové -ed čteme jako -id.
Příklady:
played (plejd), plugged (plagd), promised (promist), invited (invajtid), need (nídid
Využití past participle:
- pro vytvoření některých časů v rodě činném
- pro vytvoření trpného rodu, trpných tvarů u všech časů
- pro vytvoření některých infinitivů
- pomocí past participle zkracujeme některé typy souvětí
- past participle nebo-li příčestí minulé lze využít jako přídavné jméno, nebo-li ve funkci přídavného jména ( the booked hotel room = rezervovaný hotelový pokoj, the tired child = unavené dítě, the cooked vegetables = uvařená zelenina, ztracený klíč = the lost key, "lost" je past participle od nepravidelného slovesa "lose") 
 
 
 
 11. LEKCE 
 
PŘÍTOMNOST VYJÁDŘENA
 
PŘEDPŘÍTOMNÝM
 
ČASEM PRŮBĚHOVÝM
 
PRESENT PERFECT  CONTINUOUS
 
Zamysleme se nad tím, jaké typy vět v přítomném čase jsme ještě neřešili. Například mohla by to být věta: Firma používá počítače 15 let. Nebo věta: Od března kopou před naším domem. Uvedené věty nelze přeložit přítomným časem průběhovým nebo prostým. Svým obsahem jsou to věty, které se překládají do angličtiny předpřítomným časem průběhovým - present perfect continuous. 
Pomocí gramatického času, kterému říkáme present perfect continuous, překládáme české věty v přítomném čase, jestli po obsahové stránce splňují některou z následujících podmínek:
1. Děj se odehrává po nějakou dobu, která je vyjádřena například: dvacet minut (for twenty minutes), deset dní (for ten days), několik let (for a few years), celý víkend (all weekend), celý měsíc (all month).
Příklady:
Zapojujipračku hodinu.
I have been puttingin the washing machinefor an hour.
Studenti píšou test z angličtiny několik minut.
The students have been writing the test in English for a fewminutes.
Poznámka: "for" je nutné uvést 
Houslista hraje na houslecelý večer.
The violinist has been playing the violinallevening.
2. Děj se odehrává od nějaké doby.
Příklady:
Dítě odvčerejška teplotu.
The child has been running temperature since yesterday.
Pacient nejí odstředy, pouze pije.
The patient has not been eatingsinceWednesday he has beendrinking only.
Každý den od14. dubna kupuji nějaký denník.
I have been buying a daily every day since April 14th. 
To rozrůstající se město staví další nemocniciodroku 2006.
The sprawling city has been building another hospital since2006. 
Od kdy obchoduješ s kávou?
Since when have you been dealing in coffee? 
Poznámka: Ve výše uvedených větách "since" bylo použito ve funkci předložky.
Příklady, kdy "since" představuje spojku, tj. po "since" bude následovat věta, která bude mít podmět a přísudek:
Od té doby conavštěvuji kurz angličtiny, zlepšuje se mi paměť.
Since I have been attending the English class, my memory hasbeen improving.
Dítě rozebírá hračky od té doby, co to vidělo v televizi.
The child has been taking the toys apart since she saw it on TV.
Pekařství nepeče dobrý chleba od té doby, co změnilo svého dodavatele mouky.
The bakery has not been baking any good bread since they have changed their supplier of flour. 
3. Děj se odehrává po nějakou dobu, nebo od nějaké doby, ale doba není určena ani způsobem for......., ani způsobem all........, ani způsobem since........ Trvání děje chceme zdůraznit, nebo plyne z kontextu.
Příklady:
Krajina je bílá. Sněží.
The countryside is white. It has been snowing. (Jestli je krajina bílá, určitě sněží delší dobu, proto jsme použili present perfect continuous.)
Bolí mne ruce. Nesu těžké nákupní tašky. Musím si znovu odpočinout na nejbližší lavičce. Přijdu pozdě. Nabídni hostům džus.
I feel pains in my arms. I have been carrying the heavy shopping bags. I must have a rest on the nearest bench. I am going to be late. Offer some juice to the guests. 
Poznámka k uvedeným větám: Jestli bychom k větám "Sněží." nebo "Nesu těžké nákupní tašky." přidali nějaké znaky charakteristické pro přítomný čas průběhový, změnil by se present perfect continuous na present continuous. 
Dnes sněží.
It is snowing today.
Právě nesu těžké nákupní tašky.
I am just carrying the heavy shopping bags.
4. Jestli se ptáme, jak dlouho děj probíhá.
Příklady:
Jak dlouho vysvětluje učitel studentům principy lámání světla?
How longhas the teacher been explaining the principles of refraction to the students?
Jak dlouhovyplňují dotazníky?
How longhave they been filling in the questionnaires?
Kolik letchováte na farmě drůbež?
How many yearshave you been keeping the poultry on the farm? 
 
 
 
 12. LEKCE 
 
PŘÍTOMNOST VYJÁDŘENA
 
PŘEDPŘÍTOMNÝM  ČASEM PROSTÝM
 
PRESENT PERFECT SIMPLE
 
1. Jestli potřebujeme vyjádřit myšlenku pomocí sloves, které obvykle netvoří formy, kterým říkáme průběhové časy (slovesa vyjadřující stav věcí), zmínili jsme se o těchto slovesech v 8. lekci ve 3. bodě, potom místo present perfect continuous používáme gramatický čas, kterému říkáme předpřítomný čas prostý - present perfect simple
Příklady:
Skupina britských turistů je v Praze týden.
The group of the British tourists has been in Prague for a week.
Bolí mne hlava od včerejška.
I have had a headache since yesterday.
Od té doby, co spadla z kola, nenávidí kola.
Since she fell off the bike, she has hated bikes. 
Jak dlouho znáš generálního ředitele té nadnárodní společnosti?
How long have you known the managing director of the multinational?
Kolik let věří tvoje babička, že vyhraje v loterii?
How many years has your grandma believed she will win the lottery?
V této džungli existuje hodně záhad.
There have been a lot of mysteries in this jungle.
Už několik let největší letiště v zemi nepatří státu.
The biggest airport in the country has not belonged to the state for a few years.
2. Present perfect simple pro vyjádření české přítomnosti používáme, když mluvíme o situacích, které se nemění a probíhají velmi dlouho
Příklady:
Tato socha stojí uprostřed náměstí tři sta let.
This statue has stood in the middle of the square for three hundredyears.
Zvon visí v této kapli od roku 1820.
The bell has hung in this chapel since 1820.
Mniši nosí takový tvar hábitu od té doby, co byl klášter založen.
The monks have worn such a shape of the habit since the monastery was established. 
3. Jestli chceme tvořit věty typu: je to poprvé, podruhé, potřetí, atd., co dělám to či ono, nebo se děje to či ono, používáme předpřítomný čas prostý.
Příklady:
Je to poprvé, co čtu knihu v angličtině.
This is the first time I have read a book in English.
Je to popáté, co přepisuji seminární práci o metodách průzkumu veřejného mínění.
This is the fifth time I have re-written my paper on the methods of opinion poll.
Je to podruhé, co ta sportovkyně ukazuje, že je nejlepší.
That is the second time the sportswoman has shown that she is the best. 
Je to podesáté, co cestujeme tímto rychlíkem a nefunguje topení.
It is the tenth time we have travelled on this express train and the heating has not worked. 
 
 
 
 13. LEKCE
 
ČASY PŘEDPŘÍTOMNÉ A VĚTY TRPNÉ
 
V lekcích 11 a 12 jsme vymezovali po obsahové stránce kriteria pro české věty v čase přítomném, které v angličtině je nutné vyjádřit buď časem předpřítomným průběhovým - present perfect continuous nebo časem předpřítomným prostým - present perfect simple. Zaměřili jsme se pouze na věty v rodě činném. Podívejme se nyní na typy vět v rodě trpném. 
Zatímco trpná forma k přítomnému času průběhovému je běžně užívána, trpná forma k předpřítomnému času průběhovému se běžně nepoužívá, i když existuje. 
Příklady trpných vět s present perfect continuos:
Chodník se zametá od rána.
The pavement has been being swept since morning
Jak dlouho se organizuje výlet do Alp?
How long has the trip to the Alps been being organised?  
Běžné je ovšem překládat tyto typy vět v rodě činném, nikoli trpném. 
They have been sweeping the pavement since morning.
How long have they been organising the trip to the Alps? 
Uveďme běžné trpné věty v gramatickém čase present perfect simple, které v češtině budou mít ekvivalent v čase přítomném.
Jejich postoj je známý léta.
Their attitude has been known for years.
Je to poprvé, co nám kladou tak divné otázky.
This is the first time we have been asked such strange questions.
V našem městě se čokoláda nevyrábí od roku 2000.
Chocolate has not been made in our town since 2000
Jak dlouho vlastní firma tři nákladní auta?
How long have the three lorries been owned by the company?
Nové počítače jsou vyprodány několik týdnů.
The new computers have been sold out for a few weeks.
Do kterých zemí se vyváží bio paliva?
What countries have bio fuels been exported to? (Myslí se dlouhodobě)
Je to počtvrté, co je kniha té autorky vydávána v našem nakladatelství.
This is the fourth time the book by the author has been published in our publishing house.
Komín se přestavuje od roku 1980.
The chimney has been rebuilt since 1980.
Naši oponenti už dlouhou dobu rozšiřují ty fámy.
Those rumours have been spread by our opponents for a long time.  
 
 
 
 14. LEKCE  
 
PROBLEMATICKÁ SLOVESA, ČÁST I.
 
Už jsme zmínili v 8. lekci, že jsou slovesa, která nedáváme do gramatických časů průběhových, jinými slovy, uvedli jsme několik sloves, které netvoří průběhové časy. 
Podívejme se nyní podrobněji na slovesa z hlediska jejich použitelnosti pro tvoření průběhových časů.
Říkali jme, že každá věta musí obsahovat sloveso, které musíme upravit do patřičného tvaru, nebo-li gramatického času, v závislosti od toho, co svoji větou, myšlenkou chceme říci. Zabývali jsme se pouze přítomností a celou množinu českých vět v čase přítomném jsme rozložili v angličtině na 4 části podle toho, co jsme chtěli sdělit obsahem věty - present continuous, present simple, present perfect continuous, present perfect simple.
Průběhové časy - present continuous a present perfect continuous a také další průběhové časy, kterým se budeme věnovat později, nejsou časy, které mohou běžně tvořit všechna slovesa, alespoň pokud mluvíme o nejfrekventovanějších větách, nikoli o větách, které mají za cíl podtrhnout, zdůraznit momentální okamžiky. 
1. Podívejme se na frekventovaná slovesa, která v běžných větách používáme pouze v gramatických tvarech, kterým říkáme prosté, jinými slovy, podívejme se na slovesa, které netvoří v běžných větách průběhové časy. Jedná se o stavová slovesa, která vyjadřují: 
I.   stav lidské mysle jako vůli, přesvědčení, překvapení, pocity libosti nebo nelibost, apod. 
II.  stav věcí a situace.  
admire (obdivovat), admit (připustit), adore (zbožňovat), agree (souhlasit), appear (jevit se), assume (předpokládat), astonish (udivit), be (být), bear (snést), believe (věřit), belong to (vlastnit), concern (týkat se), confuse (poplést), consist of (skládat se z), contain (obsahovat), cost (stát), deserve (zasloužit si), differ (lišit se), depend on (záviset na), dislike (nemít rád), doubt (pochybovat), enjoy (užívat si), equal (rovnat se), evaluate (hodnotit), fit (padnout), forget ( zapomenout), hate (nemít rád), hope (doufat), imagine (představit si), impress (učinit dojem), include (zahrnovat), insist on (trvat na), intend (mít v úmyslu), involve (zahrnovat), know (znát), lack (chybět), matter (záležet), mean (znamenat), like (mít rád), love (milovat), mind (dát pozor, mít námitky), need (potřebovat), notice (všimnout si), owe (dlužit), own (vlastnit), please (potěšit), possess (vlastnit), prefer (upřednostňovat), propose (navrhnout), realise (uvědomit si), recognize (rozpoznat), recommend (doporučovat), refuse (odmítnout), remember (vzpomenout si), remind (připomenout), resemble (podobat se), result (vyplývat), satisfy (uspokojit), seem (zdát se), shock (šokovat), suggest (navrhnout), suppose (předpokládat), surprise (překvapit), trust (důvěřovat), understand (rozumět), want (chtít), wish (přát)
Příklady: 
Souhlasím s jejich názory.
I agree with their proposals.
Věříme, že náš klub vyhraje zápas.
We believe our club will win the match.
Hodně občanů důvěřuje tomu politikovi léta.
A lot of citizens have trusted the politician for years.
Jak hodnotíte naši práci na tom projektu?
How do you evaluate our work on the project? 
Výletníci jsou nyní v Alpách a doufají, že se vrátí odpočatí.
The holiday makers are in the Alps now and hope they come back well-rested. 
Tyto boty mi padnou, vezmu si je.
These shoes fit me I'll take them.
Kolik dlužíte bance?
How much do you owe to the bank?
Finanční prostředky na stavbu silnice nezahrnují stavbu mostu.
The financial resources for the building of the road do not involve the building of the bridge. 
2. Některá stavová slovesa lze použít v průběhových časech, jestli chceme podtrhnout, že se nám jedná o momentální stav.
Příklady:
Velmi rád čtu detektivky. (Jedná se o zálibu obecně)
I love reading detective stories.
Miluji číst tuto detektivku, ačkoli detektivky nejsou mým oblíbeným žánrem. (Jedná se o přechodnou zálibu)
I am loving reading this detective story although crime stories are not my favourite kind.
-------------------------------------------------------------  
Ráda létám. (Jedná se o zálibu obecně)
enjoy flying.
Užívám si let touto helikoptérou. Pohled na město je úžasný. (Jedná se o let právě nyní)
I am enjoying flying on this helicopter. The view of the city is astonishing.
-------------------------------------------------------------
Nevadí mi chladné počasí. (Platí to obecně)
I do not mind cold weather.
Oblékla jsem se teplo, nevadí mi chladné počasí. (Momentálně mi nevadí chladné počasí)
I have dressed warmly I am not minding the cold weather. 
 
 15. LEKCE 
PROBLEMATICKÁ SLOVESA, ČÁST II.
První skupina problematických sloves z hlediska jejich schopnosti tvořit průběhové časy zahrnovala slovesa, která netvoří průběhové časy vůbec (např. know), přičemž některá z nich (není k dispozici přesný seznam) lze užít v průběhových časech, jestli chceme zdůraznit stav mysle nebo stav věcí v daném okamžiku (např. love). 
Nyní se podívejme na další problematická slovesa, co se týče jejich možnosti tvořit průběhové časy. 
Slovesa, která v určitém významu nelze použít v průběhových časech, ale v jiném českém významu se chovají jako běžná slovesa (tj. jako slovesa, u kterých podle obsahu věty rozlišujeme časy prosté a průběhové):
feel, have, hear, measure, see, smell, taste, think, weigh, wonder 

 

Příklady:
Cítím, že naši firmu koupí nadnárodní společnost.
I feel the multinational will buy our company.
("feel" je použito ve významu "myslím", "mám názor", v tomto smyslu sloveso "feel" netvoří průběhové časy)
Nyní se cítím dobře, prášek pomohl.
am feeling fine now the pill has helped.
nebo
I feel fine now the pill has helped.
(v dané větě jsou splněny podmínky pro present continuous, u slovesa "feel" lze ovšem použít present simple místo present continuous)
Klára se cítí dobře každé ráno, protože cvičí.
Clare feels fine every morning because she takes morning exercise.
(jedná se o opakovaný děj, použili jsme present simple, present continuous nelze použít.)
-----------------------------------------------
Kolik poznámkových bloků máš v zásuvce? 
How many notepads do you have in the drawer?
nebo
How many notepads have you (got) in your drawer?
("have" ve smyslu "vlastnit" netvoří průběhové časy)
Od včerejška mne bolí zub.
I have had a toothache since yesterday.
("have" ve smyslu "mít nějaký zdravotní problém" netvoří průběhové časy)
Nevečeříme, diskutujeme o pádu akcií.
We are not having supper we are discussing the shares drop.
("have" znamená ve větě činnost, nikoli vlastnictví)
V kolik hodin obědváš?
What time do you have lunch?
( věta musí být přeložena přítomným časem prostým, jedná se o opakovaný děj.)
Povídáme si, neruš nás.
We are having a chat don't disturb us.
("have a chat" je aktivita, v naší větě je nutné použít present continuous)
Povídáme si o víkendech, máme víc volného času.  
We have a chat at the weekends we have more spare time.
("have a chat" je aktivita, v této větě dlouhodobě opakovaná, proto jsme použili present simple, "have time" není aktivita, v jakékoli větě lze použít pouze prostý čas) 
-------------------------------------------------
Slyšíš tu bouřku?
Do you hear the thunderstorm?
také
Can you hear the thunderstorm?
("hear" je ve větě ve významu "slyšet", nelze použít průběhový čas)
Tento semestr chodím na přednášky o recyklaci odpadu.
This term I am hearing the lectures on the recycling of wastes.
("hear" je použito ve významu chodit na přednášky, obsah věty splňuje podmínky pro present continuous)
----------------------------------------------------
Ten rohlík je příliš dlouhý, měří 80 cm.
The roll is too long it measures 80 centimetres.
("measure" je použito ve větě ve významu faktu, stavu věci, v tomto smyslu nelze požít průběhový čas)
Měřím délku chodby podruhé.
I am measuring the length of the corridor for the second time.
("measure" je použito ve smyslu činnosti, aktivity, která probíhá nyní)
--------------------------------------------------
Nevidím kopec za domem. Je hustá mlha.
I do not see the hill behind the house. There is thick fog.
také
I cannot see the hill behind the house. There is thick fog.
("see" ve významu vidět netvoří průběhové časy)
Královna je dnes na návštěvě České republiky.
The Queen is seeing the Czech Republic today.
("see" má význam "navštívit ", jedná se o aktivitu, v dané větě jsou splněny podmínky pro present continuous)
--------------------------------------------------------
Voňavka voní jako tráva.
The perfume smells like grass.
("smell" je ve větě ve smyslu "vonět", tedy stav, nelze použít průběhový čas)
Podívej, dítě čichá sklenici s alkoholem.
Look the child is smelling the glass with alcohol.
("smell" je aktivita, daná věta vyžaduje použití present continuous)
------------------------------------------------- 
Chutná nevěstě náš koláč?
Does our cake taste the bride?
("taste" je použito ve smyslu, zda koláč je nebo není chutný, nelze použít průběhový čas)
Šéfkuchař právě ochutnává jídlo uvařené podle nového receptu. On vždy ochutnává každé nové jídlo.
The chef is just tasting the meal cooked according to the new recipe. He always tastes every new meal.
("taste" je použito ve významu chutnat, tj. jedná se o aktivitu, první věta splňuje podmínku pro použití present continuous, druhá pro present simple)
-------------------------------------------
Myslím, že měnová politika EU je rozumná.
I think the monetary policy of the EU is reasonable.
("think" jsme použili ve významu "mít názor", v tomto smyslu nelze použít průběhový čas)
O čem obvykle přemýšlí mladí lidé?
What do young people usually think about?
Studenti píší test a někteří přemýšlí.
The students are writing the test and some are thinking
("think" znamená "přemýšlet", aktivitu, první věta vyžaduje present simpe, druhá present continuous)
------------------------------------------------- 
Pracovník pošty váží můj balík a říká, že váží o 2 kila více, než je limit.
The postal worker is weighing my parcel and saying it weighs two kilos more than the limit is.
("weigh" ve smyslu činnosti v naší větě vyžaduje použit present continuous a ve smyslu konstatování, že něco nebo někdo váží tolik a tolik lze použít pouze present simple)
-----------------------------------------------
Zajímá mne, kam ty peníze pošleš.
I wonder where you will send the money.
("wonder" ve smyslu "chtít vědět" nedělá průběhové časy)
Divím se, kde jsou. Možná měli nehodu.
I am wondering where they are. They might have had an accident.
("wonder" je v této větě ve smyslu "divit se", jedná se o duševní aktivitu, uvedená věta splňuje kriterium pro present continuous)
------------------------------------------------- 
Doplnění:
Slovesa, která vyjadřují fyzické pocity jako např. ache (bolet), feel(cítit se), hurt (bolet) a také slovesa look (vypadat), look forward to(těšit se na) můžeme používat v časech prostých a průběhových podle toho, co vyjadřuje obsah naší věty, ale zároveň platí, že místo průběhových časů lze použít také časy prosté, aniž by se nějak měnil smysl věty.
Příklady:
Bolí mne koleno
My knee is aching.
nebo 
My knee aches.
(koleno mne bolí v těchto dnech, lze použít oba časy)
---------------------------------------------------------
Těšíme se na naši cestu po Evropě.
We are looking forward to our tour of Europe.
nebo
We look forward to our tour of Europe.
(lze použít prostý i průběhový čas)
Vždycky se těším na léto.
I always look forward to the summer.
(v tomto případě nelze použít průběhový čas, jedná se o opakovaný děj)
 
 16. LEKCE 
PROCVIČUJEME VĚTY V PŘÍTOMNÉM ČASE
V ANGLIČTINĚ ROZLIŠUJEME PŘÍTOMNOST VYJÁDŘENOU POMOCÍ PRESENT CONTINUOUS, PRESENT SIMPLE, PRESENT PERFECT CONTINUOUS, PRESENT PERFECT SIMPLE
Pozvedáváme z chudoby tuto vesnici. 
We have been lifting this village out of its poverty. (logicky se zdá, že aktivita probíhá po nějakou dobu)
--------------------------------------------------
Hodně lidí v zemi nemá práci. Nezaměstnanost živí zločin.
A lot of people in the country are out of a job. (může jít o fakt dlouhodobý nebo krátkodobý, u slovesa "be" se to nepodepíše na čase) Unemployment breeds crime. (jedná se o obecné konstatování)
nebo
A lot of people in the country have been out of a job. (zdůrazňujeme, že se jedná o dlouhodobý problém) Unemployment breeds crime. nebo Unemployment has been breeding crime. (poukazujeme na dlouhodobý problém)
---------------------------------------------
Ona vždycky souhlasí s názorem každého nového vedoucího.
She always goes along with the view of every new boss. (konstatujeme pouze fakt)
nebo
She is always going along with the view of every new boss. (zdá se mi to přehnané)
------------------------------------------------
Dávají v kině na náměstí tento týden "Holiday in Greece"?
Is the cinema in the square showing "Holiday in Greece" this week? (this week je znak pro present continuous)
----------------------------------------------------
Ten sud neteče. Je dobrý.
The barrel does not leak (jedná se o trvalou kvalitu). It is good.
-----------------------------------------------------
Potřebuji džbán. Krabice teče.
I need a jug ("need" netvoří průběhové časy). The carton is leaking. (krabice teče nyní)
----------------------------------------------------
Je to poprvé, co okopávají záhony před školou.
It is the first time they have hoed the flower beds outside the school. (obrat "it is the firs time" vyžaduje present perfect simple)
nebo
It is the first time the flower beds outside the school have been hoed. (trpná varianta té samé věty)
----------------------------------------------------
Zpráva se právě tiskne. Obrat firmy je zasílán vedoucímu účtárny každých deset dní.
The report is just being printed. (jedná se o děj právě probíhající)The turnover is sent to the accounts manager every ten days. (jedná se o děj opakovaný)
-----------------------------------------------------
Od té doby, co zaměstnáváme nového číšníka, kazí se nám myčka na nádobí.
Since we have been employing the new waiter, our dishwasher has been getting out of order. (jedná se o paralelné děje probíhající po nějakou dobu, ve větě je "since" - znak pro present perfect continuous)
-----------------------------------------------------
Není mu 18. Neřídí auto, ale už dva roky jezdí na velmi hlučné motorce. Téměř každé ráno v půl šesté mne vzbudí.
He is not eighteen. He does not drive a car (jedná se o fakt) but he has been riding on a very noisy motorbike for two years ("for...." je znak pro present perfect continuous). Almost every morning at half past five he wakes me up (jedná se o opakovaný děj).
-----------------------------------------------------
Jak dlouho používáte tento dálkový ovladač? Máte ještě jiný ovladač?
How long have you been using this remote control? ("how long" je znak pro present perfect continuous) Do you have another remote control? (ptám se na fakt) nebo Have you got another remote control?
------------------------------------------------------
Ředitelka je dnes naštvaná. Obvykle je milá a diskutuje s námi na chodbě. Dnes nemá na nás čas. Se studenty nemluví. Pár důležitých lidí z ministerstva školství sedí u ní v kanceláři. Myslím, že znovu řeší problém státních maturit. 
The headmistress is being upset today (momentální nálada). She is usually nice and discuss with us on the corridor (jedná se o opakovanou vlastnost a u druhého slovesa o opakovaný děj). Today she does not have time for us ("have" je použito ve významu stavu věci, lze použít proto také překlad: Today she hasn´t got time for us). She is not speaking to the students (jedná se o dočasný děj). A few important people from the Ministry of Education are sitting in her office (sedí v tuto dobu, nyní). I think they are resolving the issue of the State Leaving Examination again. ("think" v uvedeném významu nemůže dělat průběhové časy, řešit tj "resolve" jsme pochopili sice opakovaně, možná i po dlouhou dobu, ale chceme podtrhnout, že děj probíhá právě nyní, jestli chceme konstatovat, že se jedná pouze o dlouhodobě opakovaný děj, lze přeložit: I think they resolve the issue of the State Leaving Examination again.)
 
 17. LEKCE  
PODÍVEJME SE NA BUDOUCNOST
Uveďme pár vět, které se nějakým způsobem vztahují k budoucnosti a které budeme třídit podle určitých obsahových kriterií do 7 skupin, nebo-li budeme rozlišovat 7 způsobů, jak vyjádřit myšlenky týkající se budoucnosti nebo popisující budoucí děje či stavy.
Pod větami v budoucím čase, které budeme překládat některým ze zmíněných 7 způsobů, rozumíme tyto a jim podobné věty:
200 studentů bude dělat přijímací zkoušku na novou soukromou školu (1). 14.listopadu budu opravovat auta už 8 let (2). Otevřu okno (3). Vysvobodí někdo naše přátele (4)?  Zítra v 10 hodin dopoledne už budeme ubytováni v hotelu ve Vídni (5). Spadneš ze stromu (6). Nekoupíme jim to (7). V pátek  29. dubna ve 4 hodiny už v práci  nebudu (8). V kolik hodin odjede vlak do Říma z pátého nástupiště (9)? Myslím, že se brzy oteplí (10). Příští týden budeme jezdit na kole po České republice (11). Výstava současného umění začne 10. září (12). Zboží nebude dovezeno do Británie tento měsíc (13). Rozvrh hodin na příští pololetí bude změněn (14). Nebudu jíst to mexické jídlo (15).
Rozhodnou se pro správný způsob, jakým vyjádřit budoucnost většinou nelze bez znalosti kontextu. Abychom tento úkol zvládli, budeme se snažit naše cvičné věty zasadit do situace.   
Jinými slovy - v reálném životě obvykle nechybí kontext, ve kterém své myšlenky formulujeme, což je rozhodující pro volbu optimálního způsobu vyjádření budoucnosti. A my se budeme snažit tento fakt v rámci našeho výkladu zohlednit. 
Podívejme se na možné překlady našich ukázkových vět:
200 studentů bude dělat přijímací zkoušku na novou soukromou školu (1).
200 students will take / are going to take / are taking the entrance examination at the new private school.
-------------------------------------------
14.listopadu budu opravovat auta už 8 let (2).
On November 14th I will have been repairing cars for 8 years.
--------------------------------------------
Otevřu okno (3).
I'll open the window.
-------------------------------------------
Vysvobodí někdo naše přátele (4)? 
Will anybody be releasing / Is anybody going to release our friends?
--------------------------------------------
Zítra v 10 hodin dopoledne už budeme ubytováni v hotelu ve Vídni (5). 
Tomorrow at 10 p.m. we will have checked in at the hotel in Vienna. 
--------------------------------------------
Spadneš ze stromu (6).
You are going to fall /You will fall from the tree.
---------------------------------------------
Nekoupíme jim to (7). 
We won't buy / We are not going to buy it for them.
--------------------------------------------
V pátek  29. dubna ve 4 hodiny už v práci  nebudu (8).
On Friday the 29th of April at 4 o'clock I will have left work.
--------------------------------------------
V kolik hodin odjede vlak do Říma z pátého nástupiště (9)?
What time does the Roma train leave the fifth platform?
---------------------------------------------
Myslím, že se brzy oteplí (10).
I think it will get warm / it is going to get warm soon.
---------------------------------------------
Příští týden budeme jezdit na kole po České republice (11).
Next week we will be cycling / we are going to cycle / we are cycling around the Czech Republic.
--------------------------------------------
Výstava současného umění začne 10. září (12). 
The exhibition of contemporary art opens / will open / is going to open on September 10th.
---------------------------------------------- 
Zboží nebude dovezeno do Británie tento měsíc (13).
The goods will not be imported / are not going to be imported to Britain this month.
---------------------------------------------
Rozvrh hodin na příští pololetí bude změněn (14).
The time table for the next half-year will be changed / is going to be changed.
-----------------------------------------------
Nebudu jíst to mexické jídlo (15).
I won't eat / I am not going to eat the Mexican meal.
Závěr: Pro vyjádření budoucnosti používáme: přítomný čas průběhový, přítomný čas prostý, vazbu - be going to, modální sloveso will plus prostý infinitiv přítomný, modální sloveso will plus průběhový infinitiv přítomný, modální sloveso will plus minulý infinitiv prostý nebo průběhový. Pro kterou formu se rozhodneme, závisí od obsahu myšlenky, věty, kterou chceme sdělit v závislosti od kontextu, situace, do které je myšlenka zasazená.
Bez kontextu lze pro překlad české věty v budoucím čase použít 2, 3 a někdy i 4 způsoby překladu.
V praktickém životě ovšem věty bez kontextu obvykle neexistují. Proto v dalších lekcích v rámci nastíněných situací budeme postupně pojednávat o 7 zmíněných způsobech, kterými lze vyjádřit myšlenky vztahující se k budoucnosti nebo popisující budoucí děje a stavy.  
Pozor: Jestli se zamyslíte nad ukázkovými větami, zjistíte, že jako budoucímusíme v angličtině chápat i děj nebo stav, který je před námi i pouhou sekundu. Např. Vypiji to. I'll drink it up.

POKRAČOVÁNÍ NA NOVÉ STRÁNCE, VIZ MENU

 

Komentáře

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář