Jdi na obsah Jdi na menu
 


5. 3. 2010

 POUZE  NA  TÉTO  WWW-STRÁNCE: 

 ANGLIČTINA  Z  JINÉHO  ÚHLU  POHLEDU 
 LEKCE  ANGLIČTINY  NA POKRAČOVÁNÍ  
 PRO  MÍRNĚ  A  STŘEDNĚ  POKROČILÉ 
NA LEKCE ANGLIČTINY SE VZTAHUJE AUTORSKÉ PRÁVO. JE DOVOLENO KOPÍROVAT TEXT POUZE PRO OSOBNÍ STUDIJNÍ ÚČELY.
 K lekcím lze objednat individuální nebo skupinovou konzultaci 
Lekce 1 - 9
 
 1. LEKCE  
 

ÚVOD

ZÁKLADNÍ PRAVIDLA:

Každá srozumitelná myšlenka, věta musí obsahovat sloveso. Jazyk stojí na slovesech. V angličtině se kolem sloves točí více pozornosti než v češtině. ANGLIČTINA STOJÍ NA SLOVESECH. 

Narozdíl od češtiny každá anglická věta musí mít kromě slovesa i tzv. podmět, tj. podstatné jméno nebo zájmeno v 1. pádě, které souvisí se slovesem ve smyslu, že vykonává děj nebo zapříčiňuje stav. 

Například:

Chodíme do školy.

V angličtině je nutné říci:  My chodíme do školy.

Prší.

V angličtině je nutné říci:  Ono prší.

Kde pracuješ?

V angličtině je nutné říci:  Kde ty pracuješ? 

Jsou tady.

V angličtině je nutné říci:  Oni/Ony jsou tady.

MLUVIT SROZUMITELNĚ ANGLICKY ZNAMENÁ, KROMĚ DALŠÍHO, OSVOJIT SI UMĚNÍ TŘÍDIT ČESKÉ VĚTY PODLE KRITERIÍ ANGLIČTINY.

1. KATEGORIE VĚT: 

VĚTY, KTERÉ OBSAHUJÍ JEDNO SLOVESO

Nejjednodušší věta musí obsahovat podmět (podstatné jméno nebo zájmeno v 1. pádě např. já, strom, lidé) a jedno sloveso - tzv. přísudek  (např. studuji, roste, pracují). Podle toho, co větou chceme říci, můžeme jednoduchou větu rozvíjet dalšími podstatnými jmény, přídavnými jmény, zájmeny, příslovci, číslovkami, předložkami, částicemi, citoslovci.

Uveďme příklady vět, které budou mít pouze jedno sloveso, počínaje jednoduchými větami až po více a více rozvité.

My cestujeme.

Sněží ono?

My jsme tady.

Děti jsou ve škole.

Dva lidé mají problémy s autem.

Teta a její sousedka nikdy nejezdí do zahraničí.

Premiér a další politici budou jednat o rozpočtu nejpozději do konce týdne.

Ošetřil veterinář Vašeho psa o víkendu?

Rozhodl se někdo z Vaší rodiny pro dobrodružnou cestu do Afriky? 

Všimněte si, co tyto věty mají společné. Každá věta má jeden podmět a jeden přísudek.

Abychom překládali do angličtiny správně tyto a jim podobné jednoduché věty, musíme se naučit pracovat se slovesy. To ostatní v těchto větách jsou jenom slovíčka, i když určité znalosti a praxe je nutná, aby věta jako celek byla správně přeložena. 

 

 2. LEKCE 

ŘEŠÍME  PŘÍTOMNOST

Podívejme se na věty s jediným slovesem, které budou formálně vyjadřovat přítomnost.

Musíme si nejdřív ujasnit, co formální přítomností myslíme. Pod větami či myšlenkami v českém přítomném čase myslíme tyto a jim podobné věty:

Posloucháme rádio. Chodím často do divadla. Máme dvě kola. Jak dlouho večeříte? Ona nezná tvého kolegu.

Co mají tyto věty společné? Jedná se o děje, které už po nějakou dobu, delší nebo kratší, probíhají a s největší pravděpodobností ještě po nějakou dobu, kratší nebo delší, budou probíhat, nebo-li pokračovat. 

Abychom ovšem tyto věty přeložili správně do angličtiny, musíme se naučit analyzovat a třídit způsoby vyjádření přítomnosti po obsahové stránce, kterým potom v angličtině zodpovídají určité formy sloves, které nazýváme přítomným časem prostým, přítomným časem průběhovým, předpřítomným časem prostým a předpřítomným časem průběhovým. 

Podívejme se na první větu: Posloucháme rádio. Z hlediska formálního je to věta v přítomném čase. Z hlediska obsahového ji můžeme chápat 3 způsoby a každému chápání bude zodpovídat jiný překlad.

I.   Můžeme poslouchat rádio opakovaně relativně delší dobu.

Potom větu přeložíme přítomným časem prostým (present simple): We listen to the radio.     

II.  Můžeme poslouchat rádio právě nyní a chceme vyjádřit pouze tento fakt, nic víc.

Potom větu přeložíme přítomným časem průběhovým (present continuous): We are listening to the radio. 

III. Můžeme poslouchat rádio právě nyní, ale již po nějakou dobu a chceme vyjádřit obě tyto skutečnosti v jedné jednoduché větě.

Potom větu přeložím předpřítomným časem průběhovým (present perfect continuous): We have been listening to the radio.

Podívejme se na druhou větu: Chodím často do divadla. Co se týče obsahu, věta vyjadřuje opakovaný děj, který pravděpodobně zahrnuje delší období, během kterého do divadla chodím a zároveň věta vyjadřuje, že návštěva divadla bude s největší pravděpodobností ještě pokračovat. 

Tento typ myšlení má v angličtině vyjádření přítomným časem prostým (present simple): I often go to the theatre. 

Podívejme se na třetí větu: Máme dvě kola. Rozeberme větu po obsahové stránce.

I.   Mohu chtít vyjádřit pouze fakt, že máme dvě kola.

Potom větu přeložíme: We have two bikes.

II. Mohu chtít svoji větou zdůraznit, že dvě kola máme už delší dobu, nebo-li že tento stav věcí existuje už delší dobu.

Potom větu přeložím předpřítomným časem prostým (present perfect simple): We have had two bikes. 

Podívejme se na čvrtou větu: Jak dlouho večeříte? 

I.   Touto větou se ptáme, jak dlouho děj probíhá do této chvíle a zároveň je pravděpodobné, že večeře bude ještě pokračovat.

Tento způsob myšlení angličtina vyjadřuje předpřítomným časem průběhovým (present perfect continuous) : How long have you been having dinner? 

II. Otázku můžeme chápat ale také v tom smyslu, že někoho zajímá, jak dlouho obvykle, tedy opakovaně, večeříme. 

Potom větu přeložíme přítomným časem prostým (present simple): How long do you have dinner? 

A konečně se podívejme na poslední, pátou větu: Ona nezná tvého kolegu. Tato věta vyjadřuje stav věci, který byl a momentálně trvá.

Tomuto způsobu myšlení zodpovídá přítomný čas prostý (present simple): She does not know your colleague.   

V dalších lekcích si podrobně rozebereme 4 způsoby, kterými angličtina vyjadřuje českou přítomnost: present continuous, present simple, present perfect continuous, present perfect simple. Jak jste pochopili z této lekce, výběr gramatického času závisí od toho, co chceme obsahem věty vyjádřit.

 

 3. LEKCE 

PŘÍTOMNOST VYJÁDŘENA PŘÍTOMNÝM

ČASEM PRŮBĚHOVÝM - PRESENT

CONTINUOUS, ČÁST I.

O jaké děje v přítomnosti se jedná, abychom sloveso ve větě měli správně dát do formy, které se říká present continuous? 

1. Něco děláme a zároveň to komentujeme.

Např.:  Čtu recenzi o včerejší premiéře filmu.

I am reading a review on the yesterday`s film premiere.

2. Začali jsme s nějakou aktivitou, momentálně se jí nevěnujeme, ale chceme se k ní vrátit.

Např.:  Můj kamarád píše báseň.

A friend of mine is writing a poem.

3. Děj, který začal probíhat, mohl být přerušen vícekrát, nyní probíhá nebo bude probíhat. Věta obsahuje údaj o délce průběhu, ale ne libovolný, nýbrž: today, this week, this month, this weekend, this afternoon apod. 

Např.:  Tento měsíc vědkyně dělá své experimenty v laboratoři ve třetím patře.

The scientist is doing her experiments in the laboratory on the third floor this month. 

4. Opakovaný děj, který probíhá, opakuje se kolem okamžiku, kdy zrovna o tom mluvíme. 

Např.:  Podívej. Šplhá po naší jabloni nahoru a dolu.

Look. He is climbing our apple tree up and down. 

5. Opakovaný děj, i dlouhodobě opakovaný děj, kolem určitého okamžiku. 

Např.:  Ve 21 hodin naše dítě obvykle spí.

At 9 p.m. our child is usually sleeping.

6. Chceme dát najevo, že děj, který probíhá, má dočasný charakter.

Např.:  Firma šetří peníze. Utrácí málo peněz na údržbu.

The company is saving money. They are spending little money on maintenance.

7. Když mluvíme o změnách stavu, vývoji situace, trendech. 

Např.:  Počet lidí trpících na astma roste.

The number of people suffering from asthma is rising.

 

 4. LEKCE 

PRESENT CONTINUOUS, ČÁST II.

Zatímco v první části jsme se zaměřili na jasné situace, ve kterých, jestli věta má být správně přeložena, je nutné dát sloveso do tvaru, kterému říkáme present continuous, ve druhé části se zaměříme na situace, kde může jít o naši volbu, zda použijeme present continuous nebo nikoli. Záleží na tom, zda chceme svůj výrok, větu nějak zabarvit. Present continuous použijeme, když chceme dát silně najevo, že se jedná o momentální nebo dočasnou situaci, nebo když chceme své sdělení nějak citově přibarvit, nebo když chceme vyprávění oživit větami, informacemi, které budou představovat pozadí pro hlavní sdělení, děj.  

1. Se slovesy, které vyjadřují stav, jako např. believe (věřit), hope (doufat), like (mít rád), know (znát), prefer (upřednostňovat), regret (litovat) normálně používáme neprůběhové časy. Ale pokud chceme zdůraznit, že daný stav probíhá dočasně v přítomnosti či kolem přítomnosti, použijeme present continuous. 

Např.: Nyní vlastníme my tuto část zahrady.

Now we are owning this part of the garden.  

2.  Sloveso be používáme v přítomném čase průběhovém, když chceme říci, že vlastnost nějaké osoby respektive zvířete se objevila v této době, nyní, ale běžně ten dotyčný takovým není. 

Např.: Ty obvykle vyprávíš vtipy. Dnes jsi ale smutný. Co je s tebou?

You usually tell jokes. Today you are being sad. What's with you?

3. Když chceme zdůraznit, že někdo dělá určitou věc opakovaně, ale právě v té opakovanosti je problém. Buď nám to vadí, nebo chceme podotknout, že někdo dělá něco častěji, než je zdravé, běžné, normální. Pro opakování používáme příslovce jako: always, constantly, continually. 

Např.: Pořád jíš ty levné párky. Víš, že to není zdravé.

You are always eating the cheap sausages. You know it is not good for your health.

4. Když vyprávíme příběh, vyjadřujeme často pozadí, na kterém se odehrává děj hlavní přítomným časem průběhovým. 

Např.: Lupič vstoupí do banky. Vezme ze své větrovky zbraň a jde nahoru po schodech. Dva členové bezpečnostní služby lupiče monitorují. 

The robber enters the bank. He takes his gun out of his anorak and goes on up the stairs. Two members of the security guard are monitoring the robber.

5. Když dáváme instrukce, lze vytvořit věty, instrukce, které představují pozadí, toto pozadí potom vyjádříme přítomným časem průběhovým. 

Zákazník si vybere výrobek, zašle objednávku, během dvou měsíců vybraný nábytek je hotový. Zákazník sleduje vývoj své objednávky na internetu.

The customer chooses a product, sends the order, within two months the chosen piece of the furniture is ready. The customer is following the order development on the internet.    

6. Když komentujeme nějakou událost, využíváme pro vylíčení pozadí present continuous.

Např.: Kandidát na prezidenta odpovídá na dotaz jasně. Své další tvrzení opírá o nové důkazy. Tento prezidentský kandidát na dnešním setkání se svými potenciálními voliči mluví přesvědčivě.

The presidential candidate answers the question clearly. He bases his further statement on a new fact. This presidential candidate is speaking convincingly at today's gathering with his potential voters.

 

 5. LEKCE   

PRESENT CONTINUOUS, ČÁST III.

V předchozích dvou lekcích jsme teoreticky popsali typy dějů a situací, kterým v angličtině zodpovídá tvar slovesa, kterému říkáme present continuous (přítomný čas průběhový). Víme z lekce 2, že tyto typy anglických vět představují jenom část z množiny českých vět v přítomném čase. 

Přítomným časem průběhovým nelze přeložit například věty: Tento podnikatel obvykle platí daně včas. Od včerejška nám neteče voda.

Dřív než se dostaneme k dalším způsobům nebo-li slovesným tvarům nebo-li časům, abychom postupně pokryli anglickými ekvivalenty všechny typy českých vět z obsahového hlediska v přítomném čase, zůstaneme ještě u present continuous, protože typy vět, které jsme doposud v rámci 13 bodů (lekce 3 a lekce 4) tvořili, měly kromě znaku, že všechny byly v přítomném čase průběhovém, také společné to, že podmět ve větách byl vždy aktivním, nebo jinými slovy, jednalo se o věty v rodě činném.

My ovšem umíme tvořit také věty, kde podmět bude pasivní, nebo-li trpný. V angličtině jsou věty v rodě trpném běžnější než v češtině.

Jestli vymyslíme jakoukoli větu v rodě trpném a věta po obsahové stránce bude splňovat jakýkoli z 13 bodů, kterými jsme v lekcích 3 a 4 postupně charakterizovali ty typy vět z obsahového hlediska, které se řeší přítomným časem průběhovým, vytvoříme tuto trpnou větu také v čase přítomném průběhovém (present continuous), ale slovesní forma bude pasivní nebo-li trpná.

Uveďme příklady:

U nás se právě maluje.

Our flat is being painted just now.

Tento týden jsou výrobky baleny do červeného papíru.

This week the products are being wrapped in red paper.

Tento měsíc jsou zaměstnanci firmy placeni z půjčky.

This month the employees of the company are being paid from the loan.

lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll

Uveďme jiné příklady a to takové, že v češtině bychom myšlenku vyjádřili běžně větou v rodě činném, ale v angličtině, hlavně tam, kde by bylo vhodnější použít formální styl, řekneme větu často v rodě trpném. 

-----------------------------------------------------------------------

U prvního stánku nabízejí zákazníkům levné teplé rukavice. 

The customers are being offered cheap warm gloves at the first stall.  

Poznámka k předešlé větě:

Český předmět zákazníkům se změnil v angličtině na podmět customers, proto také český přísudek v rodě činném byl změněn v angličtině na přísudek v rodě trpném.

-----------------------------------------------------------------------

Známý novinář píše podrobného průvodce Starým městem.

The detailed guide of The Old Town is being written by a well-known journalist.

-----------------------------------------------------------------------

Někteří naši kolegové dostávají v této době zajímavé nabídky od personálních agentur.

Some of our colleagues are being given interesting job offers by staffing agencies these days.

Poznámka k předešlé větě:

Podmět v české a anglické větě se shoduje, ale české sloveso dostávat, tj. přísudek bylo v angličtině změněno na sloveso dávat a toto sloveso bylo použito jako přísudek v trpném tvaru.

Doslovné znění anglické věty v češtině je:

Někteří z naších kolegů jsou dáváni zajímavé pracovní nabídky personálními agenturami v těchto dnech. 

------------------------------------------------------------------------

Mluví se o svatbě té zpěvačky ve sdělovacích prostředcích.

The singer's marriage is being talked about  in news media.

Poznámka k předešlé větě:

V anglické větě je podmětem český předmět svatba té zpěvačky, přísudek mluvit tj.talk má předložku about, která zodpovídá české předložce o.

Předložka vázaná na trpný přísudek se dává za trpnou formu. 

 

  6. LEKCE    

PROCVIČUJEME PRESENT CONTINUOUS

Čekáme na hosty. Pořád nepřicházejí. Co se stalo? Telefon zvoní. Jsem si jista, že je to naše sestřenice nebo teta. "Kdo mluví?" "Ahoj, tady Katka." "Co se děje Katko? Čekáme na vás. Kde jste?" "Sedíme v autě a nemůžeme se pohnout. Stojíme v koloně aut. Určitě se stala nehoda." "Nedělej si starosti. My neplánujeme nic zvláštního na dnešní večer. Právě začíná nový seriál. Budeme se dívat na televizi." "V pořádku. Končím. Nějaká dopravní policistka jde k našemu autu. Ahoj." 

We are waiting for the guests. They are not still coming. What has happened? The phone is ringing. I am sure that is our cousin or aunt. 'Who is speaking?' 'Hi, this is Kate.' 'What's going on, Kate? We are waiting for you. Where are you?' 'We're sitting in the car and can't move. We are standing in a column of cars. There must have been an accident.' 'Well, don't worry. We are planning nothing special for this evening. A new soap opera is just starting. We will watch TV.' 'O.K., I'm finishing. A patrolwoman is coming to our car. Bye.' 

-----------------------------------------------------------

"Nevstupujte do kanceláře. Uklízí se." "Omlouvám se, ale moje klíče leží na stole a počítač stále pracuje." 

'Don't enter the office. It is being cleaned.' 'Sorry, my keys are lying on the desk and the computer is still working.' 

------------------------------------------------------------

Tento týden je příšerný. Trávím v práci dvanáct hodin. Zavádíme nové počítače. Všichni se učí, jak používat nový software.

This week is awful. I am spending at work twelve hours. We are phasing in new computers. Everybody is learning how to use the new software. 

------------------------------------------------------------

Váš pes nás pořád ruší. Neustále štěká, někdy dokonce i v noci.

Your dog is always disturbing us. It is constantly barking, sometimes even at night. 

-----------------------------------------------------------

Nositel Nobelovy ceny zvedá ruku podruhé dnes večer. Fyzik bere znovu mikrofon a argumentuje překvapivě, aby podpořil svoji novou hypotézu. Mluví velmi zajímavě na této konferenci. Všichni ho pozorně poslouchají.  

The Nobel Prize winner raises his arm for the second time this evening. The physicist takes the microphone again and argues surprisingly to support his new hypothesis. He is speaking very interestingly at this conference. Everybody is hanging on his lips.

-----------------------------------------------------------

Sundejte víko z obou lahviček. Tekutinu z menší lahvičky nalijte do větší a promíchejte. Směs natřete na popáleninu. Kůže trochu svědí.  Nyní aplikujte mast, kterou jste našli v krabici. Svědění přestává. Nakonec dejte na popálené místo náplast.

Take the lid off both small bottles. Pour the liquid from the smaller bottle into the bigger one and mix it up. Spread the compound on the burn. The skin is itching a little. Now, use the ointment you have found in the box. The itching is stopping. Finally, put the plaster on the burn.

-----------------------------------------------------------

"Karel je najednou hrdý na svoji motorku. Stěžoval si, ačkoli jeho kamarádi mají horší motorky."  "Máš pravdu, asi mu motorku někdo pochválil."

'Charles is being proud of his motorbike. He was complaining although his friends had worse ones.' ' You are right. Somebody might have spoken highly of his motorbike.'

 

 7. LEKCE 

SLOVA KONČÍCÍ NA -ing

I. Gerundium

Jak už víme, pro vytvoření přítomného času průběhového potřebujeme tvar, slovo, které končí na -ing. Tomuto tvaru říkáme gerundium, anglicky gerund.

Ne jakékoli slovo, které končí na -ing, je gerundium. Pro vytvoření přítomného času průběhového nebo dalších průběhových časů, o kterých bude řeč později, nelze použít jakékoli slovo končící na -ing, nýbrž tvar vytvořený ze slovesa pomocí koncovky -ing.

Uveďme pravidla, podle kterých připojujeme -ing ke slovesu, abychom vytvořili gerundium:

1. Bezproblémová slovesa. Jedná se o směs různých sloves, kde k základnímu tvaru připojíme pouze koncovku -ing. Například:

play + ing = playing

study + ing = studying

order + ing = ordering

clean + ing = cleaning

jeer + ing = jeering 

fling + ing = flinging

sting + ing = stinging

see + ing = seeing

guarantee + ing = guaranteeing 

free + ing = freeing

2. Slovesa končící na jedno -e. Písmenko -e před koncovkou -ing vypadne. Například:

argue + ing = arguing

queue + ing = queuing

come + ing = coming

notice + ing = noticing

have + ing = having

be + ing = being = výjimka

3. Slovesa podle výslovnosti jednoslabičná končící na souhlásku, před kterou je jedna samohláska a před samohláskou souhláska. Tato slovesa zdvojují koncovou souhlásku. Například:

dig + ing = digging

run + ing = running

stop + ing = stopping

knit + ing = knitting

stir + ing = stirring

shop + ing = shopping

split + ing = splitting

strum + ing = strumming

4. Slovesa dvojslabičná a víceslabičná, jejichž poslední slabika má stejnou strukturu jako v bodě číslo 3, tj. v poslední slabice od konce se nachází souhláska, potom samohláska a potom souhláska a zároveň platí, že tato koncová slabika je přízvučná. Slovesa, která toto splňují, zdvojují koncovou souhlásku. Informaci, zda je, nebo není poslední slabika víceslabičného slovesa přízvučná, nám řekne slovník. Slovníky obvykle uvádějí nad přízvučnou slabikou zleva nahoře svislou čárku.

Jestli je koncová souhláska u této kategorie sloves -l v britské angličtině nezáleží, zda poslední slabika je, nebo není přízvučná. Docházi ke zdvojení koncového -l.

Podmínku 4 splňují například slovesa:

begin + ing = beginning

prefer + ing = preferring

regret + ing = regretting

commit + ing = committing

vomit + ing = vomitting

Poslední slabika u těchto uvedených sloves je přízvučná a splňuje od konce strukturu: souhláska, samohláska, souhláska.

Uveďme slovesa, jejichž poslední slabika končí na -l, pak stačí, aby slabika splňovala od konce strukturu: souhláska, samohláska, souhláska. Slabika nemusí být přízvučná. V britské angličtině dochází ke zdvojení koncové souhlásky -l.

travel + ing = travelling

cancel + ing = cancelling

rebel + ing = rebelling

Podmínku číslo 4 nesplňují například slovesa:

visit + íng = visiting

happen + ing = happening

develop + ing = developing

Důvodem je, že koncová slabika uvedených sloves není přízvučná.

5. Slovesa, která končí na -ie. U těchto sloves se mění -ie na -y. Například:

lie + ing = lying

die + ing = dying

tie + ing = tying

Slovesný tvar gerundium má bohaté vyžití

-Gerundium potřebujeme pro tvoření průběhových časů, zatím jsme si představili pouze čas přítomný průběhový. 

-Gerundium potřebujeme pro vytvoření infinitivů, které vyjadřují průběh děje.

-Pomocí gerundia zkracujeme souvětí. 

-Některá slovesa mají vlastnost, že další sloveso musíme nebo můžeme na ně navázat ve tvaru gerundia.

-Jestli děláme věty, ve kterých používáme slovesa nebo i jiné slovní druhy s předložkami a potřebujeme na předložku napojit sloveso, musíme toto sloveso napojit ve formě gerundia.

-Gerundium lze využít i ve funkci podstatného jména, nebo-li jako slovní druh podstatné jméno.

-Gerundium lze využít také ve funkci přídavného jména, nebo-li jako slovní druh přídavné jméno.

V naších lekcích angličtiny se postupně dostaneme ke všem funkcím gerundia. Naučíme se formulovat myšlenky, věty, kde gerundium je nutné použít, nebo gerundium bude jeden z elegantních způsobů, jak myšlenku vyjádřit. 

II. Další slova končící na -ing

Na -ing mohou končit také slova, která nejsou vytvořena ze sloves pomocí koncovky -ing.

Tato slova nejsou gerundia, nýbrž jejich přirozená původní forma má koncovku -ing.

1. Na -ing mohou končit podstatná jména.

Například: king, ling, string, wing, thing, spring

2. Na -ing mohou končit slovesa v základním tvaru.

Například: swing, sing, cling, wring

(gerundia by byla: swinging, singing, clinging, wringing)  

3. Na -ing mohou končit zájmena.

Například: something, nothing, everything

Hledejme cestu ven z chaosu 

V angličtině není výrazná dělící čára mezi slovními druhy. Většinu sloves lze používat jako slovní druh podstatná jména, nebo i jako přídavná jména. Hodně podstatných jmen lze využít jako slovní druh přídavná jména. Informace o tom, zda lze využít slovo jako sloveso, podstatné jméno nebo přídavné jméno najdete v objemnějších slovnících. 

Jinými slovy: Musíte mít o slovíčku informace, zda s ním můžete pracovat pouze jako se slovesem (například speak lze využít pouze jako sloveso) nebo pouze jako s podstatným jménem (například thing lze použít pouze jako podstatné jméno) nebo zda s ním můžete pracovat jako se slovesem i jako s podstatným jménem (například help). Některá podstatná jména, případně slovesa lze využít jako slovní druh přídavná jména (např. flower).

Jestli například vím, že cook lze použít jako sloveso vařit a jako podstatné jméno kuchař, budu zacházet s cook podle toho, v jakém významu toto slovo budu chtít použít.

Například:

Kuchař nepřišel do práce. The cook has not come to work. (kuchař je podstatné jméno, cook jsme použili jako podstatné jméno, povšimněte si, že před cook jsme dali člen the).

Tento týden vařím vegetariánská jídla. This week I am cooking some vegetarian meals. (vařit je sloveso, cook jsme použili jako sloveso, naše věta vyžadovala použít přítomný čas průběhový, sloveso cook jsme použili v čase přítomném průběhovém)

Vařící se polévka bude hotová za 10 minut. The cooking soup is going to be ready in ten minutes. (vařící se je přechodník, gerundium, který jsme použili ve funkci přídavného jména, tj. gerundium cooking dostalo ve větě pozici, kterou mají přídavná jména, je postaveno před podstatným jménem) 

Užíváme si naše nové zahradní židle. We are enjoying our new garden chairs. (zahradní je přídavné jméno a protože v angličtině tomuto přídavnému jménu nezodpovídá žádný zvláštní tvar, použili jsme podstatné jméno zahrada jako přídavné jméno zahradní, povšimněte si, že garden je ve větě v pozici přídavného jména, tj. před podstatným jménem chairs)  

Hlavní záměr této lekce byl, abychom uměli správně vytvořit ze sloves tvar, kterému říkáme gerundium. Zároveň jsme se dotkli problému, že gerundium, nebo-li tvar končící na -ing odvozený od sloves má v angličtině velmi bohaté využití a také jsme se dotkli problému hranice mezi různými slovními druhy. 

Jmenované problematické věci budeme rozvíjet a řešit v pozdějších lekcích. 

 

 8. LEKCE 

PŘÍTOMNOST VYJÁDŘENA PŘÍTOMNÝM

ČASEM PROSTÝM - PRESENT SIMPLE,

ČÁST I.

OTÁZKA: Jaké typy českých vět v přítomném čase zodpovídají anglickým větám v přítomném čase prostém - present simple?

1. Jestli chceme sdělit něco, co platilo, platí a pravděpodobně bude platit. Výrok, věta může být pravdivá nebo nepravdivá.

Studenti jejich školy neplatí školné.

The students of their school do not pay any tuition.

Naše vydavatelství vydává literaturu faktu.

Our publishing house publishes non-fiction.

Kolej nabízí ubytování všem zahraničním studentům.

The dormitory offers accommodation to all foreign students.

2. Jestli se jedná o opakované děje. Události, děje, akce, které se v minulosti po nějakou dobu opakovaly (nebo neopakovaly), nyní stále existují, platí (nebo neplatí) a pravděpodobně budou existovat, platit (nebo neplatit).

Nájemné zvedáme každý rok.

We raise the rent every year.

Často používám tento tlustý slovník.

I often use this thick dictionary.

Dědeček obvykle neposlouchá dechovku.

Our grandpa does not usually listen to brass band.

Nikdy neřeší aktuální problémy.

They never resolve topical problems.

3. Jestli říkáme, že existoval, existuje a pravděpodobně bude existovat určitý stav věcí. Přítomný čas prostý se u sloves vyjadřujících stav používá i pro dočasné krátkodobé stavy. Slovesa, která vyjadřují stav lidí, věcí, stav situace jsou např.: believe (věřit), cost (stát), like (líbit se), hope (doufat), know (znát), want (chtít), own (vlastnit), realise (uvědomit si), atd.

Neznám tvoji novou americkou kamarádku.

I do not know your new American friend.

Studentům se líbí přednášky o nových metodách archeologického bádání.

The students like the lectures on the new methods of archaeological exploration.

Občané chtějí pozitivní změny ve společnosti.

The citizens want positive changes in the society.

Paní Brownová nepotřebuje naše poznámky ze schůzí.

Mrs. Brown does not need our notes from the meetings.

4. Jestli své sdělení uvedeme slovesy jako: souhlasit (agree), radit (advise), připustit (admit), příjmout (accept), omluvit se (apologise), doporučovat (recommend), předpovídat (predict), navrhovat (suggest) apod., používáme ve větách typu: oni souhlasí, že; ona radí, že; my doporučujeme, aby; atd. obvykle present simple.

Oni slibují, že zkontrolují všechny objednávky.

They promise that they will check all the orders. 

Učitelé souhlasí, že sestaví nové testy.

The teachers agree that they will set new tests.

Garantujeme, že nezvedneme ceny.

We guarantee that we will not raise the prices.

Manažer navrhuje, abychom odložili schůzi.

The manager suggests that we should postpone the meeting.

5. Přítomným časem prostým sdělujeme zprávu, informaci, připomínku, poznámku o tom, co jsme slyšeli, četli nebo viděli.

Článek v novinách tvrdí, že nezaměstnanost klesá.

The newspaper article says that the unemployment is falling. 

Přicházím k závěru, že odbory v naší fabrice nepomáhají dělníkům dostatečně.

I gather the labour unions in our factory do not help the workers enough. 

Chápu, že každá rozhlasová stanice se snaží přitáhnout posluchače.

I see every radio station tries to draw up listeners.

Rozumím, že opouštíš naši firmu.

I understand you are leaving our company.

6. Když vyprávíme příběh, nebo komentujeme nějakou událost přítomným časem, hlavní děj, hlavní události, které posouvají děj dopředu, líčíme přítomným časem prostým.

Skupina turistů vstupuje do koncertní síně. Posadí se na svá sedadla. Všichni si užívají neobvyklý večer v České republice. Opona se zvedá. Na jeviště přichází světoznámá hvězda...

A group of tourists enters the concert hall. They sit down on their seats. Everybody is enjoying the unusual evening in the Czech Republic. The curtain rises. The world-known star comes on the stage... 

7. Přítomný čas prostý používáme, když dáváme instrukce, návod, jak postupovat.

Všichni účastníci školení přečtou pozorně seznam námětů k diskusi. Každý si vybere jeden námět. Připraví si otázky do diskuse k vybranému bodu.  

All the participants of the training go through the list of the discussion topics. Everybody chooses one topic. He or she prepares discussion questions concerning the chosen issue.  

 

  9. LEKCE 

PRESENT SIMPLE, ČÁST II.     

V rámci výkladu přítomného času present continuous jme rozebírali věty v rodě činném a potom v rodě trpném. Přítomný čas - present simple zahrnuje rovněž věty jak v rodě činném tak v rodě trpném.

Podívejme se na typy vět v přítomném čase prostém, které se překládají trpně: 

1. Sedm bodů, kterými jsme vymezili podmínky pro používání přítomného času prostého v rodě činném, vymezují podmínky pro použití present simple také v rodě trpném.

V této fabrice se vyrábí sklo.

Glass is made in this factory. (bod 1)

Plot se natírá každé tři roky.

The fence is painted every three years. (bod 2)

Kdo vlastní tu největší kavárnu na náměstí = Kým je vlastněna ta největší kavárna na náměstí?

Who is the biggest café in the square owned by? (bod 3)

Úspěch léčby rakoviny není zaručený.

Success in curing cancer is not guaranteed. (bod 4)

V knize se říká, že některé planety jsou mnohem větší než slunce.

It is said in the book that some planets are much bigger than the Sun. (bod 5)

Budova je prohledána, podezřelé věci jsou vyneseny před budovu, specialisté na výbušniny přijíždějí, v hromadách věcí nejsou nalezeny ani explodující látky ani lehce zápalný materiál. 

The building is searched, suspicious things are taken outside the building, the specialists for explosive substances are coming, neither exploding substances nor flash fuel are found in the heaps of the things. (bod 6) 

Odšroubuje se víko baterie, dovnitř se umístí dvě baterie, otestuje se výkon přístroje.

The battery cover is screwed off, two batteries are put inside, the device performance is tested. (bod 7)

2. Present simple v trpné formě si vyžadují věty, myšlenky, kterými sdělujeme, že děj je ukončený, dokonaný (nebo nedokonaný).

Auto je opravené.

The car is repaired.

Kolik chlebíčků je připraveno?

How many sandwiches are made?

Zvířata nejsou nakrmena.

The animals are not fed.

Vězeň je propuštěn z vězení.

The prisoner is released from prison.

3. Slovesa jako say, know, suppose, report, believe, expect, apod. se používají v trpných tvarech, když chceme sdělit, co se říká, co se oznamuje, co se očekává, v co se věří apod.

Říká se, že životní prostředí v EU se zlepšuje.

It is said that the environment in the European Union has been improving.

Očekává se, že nové výzkumné centrum zaměstná stovky vědců.

It is expected that the new research centre will employ hundreds of scientists.

Věří se, že globální oteplování nebude mít dramatický dopad na růst hladiny oceánů.

It is believed that the global warming will not have any dramatic impact on the rise in the ocean levels. 

POKRAČOVÁNÍ NA NOVÉ STRÁNCE, VIZ MENU

 

Komentáře

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář