Jdi na obsah Jdi na menu
 


Zajímavé lekce angličtiny, (pokračování č. 18 až č. 24)

29. 7. 2010

 POUZE  NA  TÉTO  WWW-STRÁNCE: 

 ANGLIČTINA  Z  JINÉHO  ÚHLU  POHLEDU 
 LEKCE  ANGLIČTINY  NA POKRAČOVÁNÍ  
 PRO  MÍRNĚ  A  STŘEDNĚ  POKROČILÉ 
NA LEKCE ANGLIČTINY SE VZTAHUJE AUTORSKÉ PRÁVO. JE DOVOLENO KOPÍROVAT TEXT POUZE PRO OSOBNÍ STUDIJNÍ ÚČELY.
 K lekcím lze objednat individuální nebo skupinovou konzultaci  
 18. LEKCE 
BUDOUCNOST VYJÁDŘENA POMOCÍ PRESENT CONTINUOUS  
Přítomný čas průběhový - present continuous využíváme pro vyjádření dějů momentálně probíhajících nebo dějů probíhajících už po nějakou dobu (např. s časovým určením typu - today, this week, this month), které pravděpodobně budou pokračovat. Present continuous lze využít také pro budoucnost, tj. pro vyjádření dějů, událostí, situací, které teprve proběhnou.
V lekci 17 jsme říkali, že budoucnost vyjadřujeme 7 způsoby a že není jedno, který způsob použijeme. V závislosti na obsahu sdělení, tj. na tom, co chceme v určité situaci ohledně budoucnosti říci, měli bychom vybrat správnou formu, způsob pro vyjádření budoucích dějů nebo stavů.
Otázka:
Pro jaké typy vět vyjadřující budoucí děje, události, akce používáme present continuous?
Odpověď: 
Jedná se o děje, aktivity, události, které osoba naplánovala a také zařídila, aby se uskutečnily. Present continuous pro vyjádření budoucnosti potom znamená důraz na to, že děj nebo událost, o které mluvíme, v budoucnu určitě proběhne, protože jsme to zařídili. (např. Jestli mám vstupenku na film večer do kina, svůj záměr jít do kina v této situaci sdělím pomocí present continuous - I am going to the cinema this evening. Tím dávám najevo, že program pro dnešní večer mám zařízený.)  
Present continuous nepoužíváme pro budoucí děje, aktivity, události:
(1) když to, co do budoucnosti předpovídáme, tvrdíme, nemůžou lidé ovlivnit (např. Přijde bouřka.)
(2) když se jedná o budoucí dlouhotrvající situace, nehledě k tomu, že věc je naplánována a je zařízeno, že situace nastane (např. EU bude důsledněji kontrolovat banky.)
(3) když použijeme sloveso, které běžně netvoří průběhové časy (např. Na konferenci budeme spoléhat na našeho nejlepšího kybernetika.) 
Příklady vět s použitím present continuous pro vyjádření budoucích dějů, událostí, akcí, situací: 
Zítra dám / dávám v práci výpověď.
I am handing in my notice at work tomorrow. 
(překlad pomocí present continuous je správný např. za situace, že jsem výpověď napsala a jsem rozhodnuta svůj záměr uskutečnit, chci zdůraznit, že mi v tom nic nepřekáží, že jsem definitivně rozhodnuta)
Kevin se s námi setká ve čtvrtek odpoledne  před nádražím.
Kevin is meeting us outside the station on Thursday afternoon.
(překlad pomocí present continuous je správný např. za situace, že Kevin nám slíbil, že se s námi ve čtvrtek odpoledne setká a zařídil si, že opravdu bude mít na setkání s námi čas, my s tím s konečnou platností počítáme)
Píšete dnes úkol z angličtiny?
Are you doing the homework in English today?
(psaní úkolu se týká budoucnosti a překlad pomocí present continuous je vhodný např. v situaci, že žáci se domluvili, že po vyučování udělají společně úkol z angličtiny, já o tom vím a chci se ujistit, zda tato akce je definitivně domluvena, třeba proto, abych se přidala) 
V neděli večer Mary poletí / letí do Bruselu.
On Sunday evening Mary is flying to Brussels.
(present continuous je vhodné použít např. za situace, že Mary si koupila letenku; v tomto případě se jedná o plán, jehož realizace je zajištěna, chceme podtrhnout, že Mary definitivně odletí)
Narozeniny 25. ledna nebudu slavit / neslavím doma.
I am not celebrating my birthday on January 25th at home.
(present continuous je správné použít např. za situace, že  pár dní před mými narozeninami udělám rozhodnutí neslavit doma, rezervuji stůl v restauraci a poté mám důvod někomu říci: Narozeniny 25. ledna nebudu slavit doma.; present continuous podtrhuje fakt, že jsem to zařídila)
Naše kapela bude hrát / zahraje na hudebním festivalu příští pátek některé populární písně z devadesátých let.
Our band is playing some popular songs from the 1990s at the musical festival next Friday. 
(present continuous je správná volba, pokud víme, že hudební festival příští pátek se uskuteční, předem jsme nacvičili písně z devadesátých let a počítáme s tím, že je budeme hrát, chceme podtrhnout naše definitivní rozhodnutí, pro jehož realizaci jsme už všechno udělali)
Poznámka: Present continuous pro vyjádření budoucích událostí, akcí používáme nejvíce s pohybovými slovesy.
Příklady:
Oni odjíždí/ odjedou z Prahy do Berlína zítra v 5 odpoledne.
They are leaving Prague for Berlin tomorrow at 5 p.m.
(věta zdůrazňuje, že odjezd mají naplánovaný a zařízený a že se určitě uskuteční)
V půl čtvrté jdu / půjdu na výstavu módních doplňků.
At half past three I am going to the exhibition of dress accessories.
(Věta vyjadřuje, že jsem si zařídila, že v půl čtvrté budu moci jít na výstavu) 
------------------------------------------------
Srovnejme použití present continuous a present perfect continuous formou příkladů:
Tento víkend trávíme u jezera na Šumavě.
This weekend we are spending at the lake in the Šumava.
(víkend běží, jsme už v akci, není důležité, zda je začátek, polovina nebo téměř konec víkendu, this weekend je totiž znak pro present continuous)
Celý víkend trávíme u jezera na Šumavě.
At the lake in the Šumava, we have been spendingall weekend.
(víkend končí a my konstatujeme, že po nějakou dobu do této chvíle probíhalo a ještě pořád probíhá náš pobyt u jezera, all weekend je znak pro present perfect continuous)
Příští víkend strávíme/ budemetrávit u jezera na Šumavě.
Next weekend we are spending at the lake in the Šumava.
(věta představuje budoucí událost a za předpokladu, že jsme učinili rozhodnutí a rezervovali jsme např. chatku, pak s největší pravděpodobností z našeho plánu nesejde; pomocí present continuous chceme podtrhnout, že náplň příštího víkendu máme zajištěnou)
Můj soused dnes odpočívá na balkóně.
My neighbour is having a rest on the balcony today.
(použili jsme present continuous, protože soused odpočíval na balkóně, nyní odpočívá, nebo možná odpočívání přerušil a předpokládám, že ještě bude odpočívat; ve větě je znak pro present continuous - today)
Můj soused odpočívá na balkóně asi 3 hodiny.
My neighbour has been having a rest on the balcony for about three hours
(soused odpočíval na balkóně v kontinuitě nebo přerušovaně asi 3 hodiny, nyní odpočívá, možná i neodpočívá a předpokládám, že ještě bude odpočívat; for three hours je znakem pro present perfect continuous) 
Soused si vypůjčil můj slunečník. Po obědě bude odpočívat na balkóně. 
The neighbour has borrowed my parasol. After lunch time, he is having a rest on the balcony.
(soused si vypůjčil můj slunečník, z toho plyne, že svůj záměr odpočívat po obědě na balkóně bude určitě realizovat, lze proto pro vyjádření této budoucí akce použít present continuous a podtrhnout tím, že sousedovo odpočívání na balkóně se jistě uskuteční)
 

 19. LEKCE  

BUDOUCNOST VYJÁDŘENA POMOCÍ VAZBY "BE GOING TO"
Vazbu "be going to" překládáme doslovně do češtiny asi jako mít v plánu, chystat se a pod. V českých větách ovšem tento doslovnější překlad nezní nejlépe, takže budoucnost vyjádřena v angličtině touto formou se vlastně do češtiny nepromítá žádným specifickým způsobem. 
Otázka:
Pro jaké typy vět vyjadřující budoucí děje, události, akce používáme vazbu "be going to"?
Odpověď:
1. Jestli někdo něco naplánoval a poté se octne v situaci, že má důvod svůj plán do budoucnosti někomu sdělit.
Např. Brzy budeme stavět u chalupy kůlnu na dříví. We are goingto builda woodshed at the cottage soon.Jestli někdo zmíněnou větu řekne způsobem, že použije "be going to", chce tím říci, že učinil, promyslel plán a má v úmyslu jej realizovat, možná i začal shánět povolení pro realizaci záměru.
Jestli ovšem dotyčná osoba má už i povolení a všechno je připraveno pro zahájení prací, je možné vyjádřit tu samou větu pomocí present continuous: We are building a woodshed  at the cottage soon. 
V čem je rozdíl mezi větami: (1) We are going to build a woodshed at the cottage soon. a (2) We are building a woodshed at the cottage soon.
První věta zdůrazňuje plán a to buď proto, že věc je skutečně pouze v etapě plánu, není nic nebo není ještě všechno zařízeno pro realizaci plánu nebo všechno, případně téměř všechno zařízeno je, ale já chci zdůraznit náš plán.
Druhá věta říká, že realizace plánu je už v takové etapě, že je vlastně všechno nebo téměř všechno zařízeno a právě ten fakt, že realizace plánované věci je zařízena, chci zdůraznit.
Poznámka:Jestli je stavba kůlny schválena a všechno zařízeno, v dané situaci je lépe zdůraznit právě tento fakt a větu přeložit pomocí present continuous, možnost (2).
2. Jestli předpovídáme o někom, co udělá nebo co se s ním stane nebo o něčem, jak se věci vyvinou a naše předpověď je založena na faktech, která jsou právě přítomna.
Např.Podívej na toho opilého muže na lávce. Spadne do vody. Look at that drunk man on the footbridge. He is going to fall into the water. Tato věta, za situace, že mám před sebou obraz takového chování člověka, že mohu předpovídat, že s velkou pravděpodobností dojde za chvíli k tomu, že muž spadne do vody, může být správně přeložena pouze pomocí be going to. 
Poznámka: Předpovědi založené na minulých zkušenostech, kdy chybí přítomná fakta pro předpovídání budoucích událostí nebo předpovědi, kterými vyjadřujeme pouze svůj názor, ale schází přítomná fakta, z kterých bychom svůj názor mohli vyvodit, nevyjadřujeme pomocí be going to, nýbrž pomocí will.
3. Jestli nám někdo vážně řekne, co se stane a my to předáváme dál.
Např. Právě se dovídám, že budou volit nový výbor. I am just being given to understand that they are going to vote for a new committee.
Poznámka I.
Vazba "be going to" je spojená hlavně s hovorovou angličtinou. To znamená, (1)že věty týkající se budoucnosti, které po obsahové stránce jsou ty věty, jež by měly být přeloženy pomocí "be going to", najdou běžné uplatnění v nejrůznějších situacích v rámci ústní komunikace, diskuse. Dál to také znamená, (2)že pokud po obsahové stránce je rozdíl mezi vyjádřením budoucnosti pomocí "be going to" a pomocí "will" nepatrný, "be going to" se upřednostňuje v mluvené angličtině, zatímco "will" ve formálním psaném textu. 
Poznámka II.
Z důvodů stylistických, jestli chceme říci nebo napsat např:
we are going to go, stačí říci we are going
they are going to come, stačí říci they are coming
Příklady použití "be going to":
Poslouchám rádio a říkají, že centrální banka bude dávat do oběhu nové dvěstěkorunové bankovky.
I am listening to the radio and they are saying that the Central bank is going to emit new two-hundred-crown notes. (zpráva z rádia vypadá důvěrná)
Nebudeme hledat jiný hotel. Definitivně jsme se rozhodli pro tenhle.
We are not going to look for another hotel. We have decided for this one definitely. (nejdřív jsme se rozhodli, potom sdělujeme svůj plán)
Co budeš dělat s laptopem v Himalájích?
What are you going to do with the laptop on your holiday in the Himalayas? (ptám se například v situaci, že vidím, že dotyčná osoba balí laptop do kufru, musí mít tedy s počítačem nějaké plány)
Podívej, letadlo zrychluje. Za několik vteřin vzlétne.
Look the aircraft is accelerating. It is going to fly up in a few seconds. (z faktu, že právě vidím letadlo zrychlovat, předpovídám, že vzlétne)
Vidím, že tento měsíc firma vyřídila málo objednávek. Bude mít ztrátu.
I can see that the company processed few orders this month. It is going to make a loss. (je konec měsíce a podle počtu objednávek předpovídám, co jistě musí nastat)
Jen zůstaňte za zábradlím. Figurína, symbol zla, bude nyní upálena.
Keep on staying behind the railing. The figurine, the symbol of evil, is going to be burnt now. (situace je, že lidé přišli, aby upálili figurínu jako symbol zla a nyní jsou upozorněni, že ta chvíle nastane), jedná se o trpnou větu, proto jsme použili trpný infinitiv be burnt
Kdo bude psát diplomovou práci v angličtině?
Who is going to write the thesis in English? (otázka je vyslovená v situaci, že studenti do této chvíle měli učinit rozhodnutí, v jakém jazyce budou psát diplomovou práci)

 

 20. LEKCE 
NEURČITÉ TVARY SLOVES - INFINITIVY
1. Pomocí jednoduchého přítomného infinitivu tvoříme rozkazy.
Sloveso, které se učíte jako nové slovíčko, je ve tvaru, kterému říkáme neurčitek, nebo-li infinitiv. Tento infinitiv ve tvaru, jak se jej naučíte, je přímo použitelný pouze v rozkazovacích větách, kterými rozkazujeme ve 2. osobě jednotného nebo množného čísla (you).
poslat = send
Pošli to, prosím! = Send it, please. 
Pošlete to, prosím! = Send it, please.
U rozkazovacího způsobu ve 2.  osobě jednotného a množného čísla neříkáme podmět - you. Tento způsob rozkazu lze běžně použít, když někoho oslovujeme prvním jménem, nebo-li když někomu tykáme. Pokud mluvíme s osobou nebo s lidmi, kterým bychom v češtině vykali, uvedená forma rozkazu není vhodná. K tomuto problému se vrátíme později.  
Rozkazovat můžeme i v 1. osobě množného čísla.
Pošleme to dnes! = Let´s send it today. = (Let us send it today. Rozkazovací věty používáme v hovorové angličtině, což znamená, že je lépe používat zkrácenou formu let´s.)
Rozkazovací věty představují z časového hlediska děj nebo stav, který buď celý proběhne v budoucnosti nebo má do budoucnosti pokračovat. Jsou to tedy věty týkající se budoucnosti. 
Příklady rozkazovacích vět v 2. osobě jednotného a množného čísla a v 1. osobě množného čísla.
Zapište si to.
Write it down.
Zaplať za letenky zítra.
Pay the flight tickets tomorrow.
Jeď dál.
Drive on.
Netelefonujte jim.
Don´t phone them.
Nebuď smutný.
Don´t be sad.
Neskladujte jogurty v suterénu.
Don´t store the yoghurts in the basement.
Pracujme lépe.
Let´s work better.
Nechoďme domů.
Let´s not go home. ( případně - Don´t let´s go home.)
Nevyrábějme tyto sušenky. Nikdo je nekupuje.
Let´s not make these biscuits. Nobody buys them.
Pověsme obraz na chodbu.
Let´s hang up the picture in the hall.
2. Máme 6 různých forem infinitivů, které buď (I.) připojujeme k slovesům nebo k jiným slovním druhům či vazbám, např. k tzv. modálním slovesům (will, can, may, must, atd.) nebo k slovesům, které  ve větě představují přísudek, atd. nebo (II.) můžeme všechny infinitivy předělat na tvary končící na -ing (gerundium) a ty používáme ke zkracování vět nebo po některých slovesech nebo když potřebujeme napojit sloveso na předložku, atd. 
Uveďme 6 forem infinitivů, jako příklad vezmeme sloveso "clean"
clean
be cleaning
have cleaned(cleaned je příčestí minulé, viz. lekce 10)
have been cleaning 
be cleaned
have been cleaned
Stručný popis využití infinitivů:
První 4 tvary -  clean, be cleaning, have cleaned, have been cleaning jsou infinitivy aktivní.
Clean a be cleaning se používají pro vyjádření přítomnosti a budoucnosti, be cleaning je průběhový infinitiv, kterým hlavně vyjadřujeme průběh děje v přítomných okamžicích a v budoucnosti jej využíváme pro tvoření budoucího času průběhového.
Have cleaned a have been cleaning jsou minulé infinitivy,vyjadřujeme pomocí nich děje a stavy v minulosti,přičemž have been cleaning je průběhový infinitiv, kterým zdůrazňujeme, že děj probíhal po nějakou dobu.
Poslední 2 tvary -  be cleaned, have been cleaned jsou infinitivy pasivní, trpné.
Be cleaned používáme pro děje a stavy v přítomnosti a budoucnosti.
Have been cleaned používáme pro děje a stavy v minulosti. 
S infinitivy a s tvary končícími na -ing, které lze z nich odvodit (cleaning, being cleaning, having cleaned, having beencleaning, being cleaned, having been cleaned), budeme pracovat v rámci našeho výkladu gramatiky později. 

 

 21. LEKCE 
BUDOUCNOST VYJÁDŘENA POMOCÍ MODÁLNÍHO SLOVESA "WILL",ČÁST I., úvod, specifické použití záporného tvaru "won´t", modální sloveso "shall"
Úvod
Slovíčko "will" je asi nejznámější způsob jak vyjádřit, že se něco  stane nebo bude. Pro hodně lidí je ale už méně důležité, jaký infinitiv na will napojit. Není správné řešit budoucnost tak, že pro všechny situace využijeme jednoduchý přítomný infinitiv, v lekci 20 jej zastupoval "clean".
Na "will" lze napojit všech 6 forem infinitivů a vůbec není jedno, která z nich ve větě bude:
will clean
will be cleaning
will have cleaned
will have been cleaning
will be cleaned
will have been cleaned
Modální sloveso "will" má stejný tvar pro všechny osoby.
Specifické použití záporného tvaru "won´t"
Záporný tvar "will not" v hovorové angličtině zkracujeme na won´t.
1. Won´t někdy do češtiny překládáme jako nechce, nechtějí a pod. Nebo obráceně, jestli chceme říci, že někdo nebo něco odmítá, nechce, nebude cosi dělat, můžeme použít won´t. Další možnost je použít zápor od want (don´t want, doesn´t want), rozdíl ve smyslu je nepatrný. Won´t zdůrazňuje více budoucnost.
Dítě nechce jíst. Dítě nebude jíst.
The child won´t eat.
Také: The child doesn´t want to eat.
Pes nechce jít pryč. Pes nepůjde pryč.
The dog won´t go away.
Také: The dog doesn´t want to go away.
Větev stromu se nechce ohnout. Větev stromu se neohne.
The bough of the tree won´t bend down.
Také: The bough of the tree doesn´t want to bend down.
Anna nechce přijet. Anna nepřijede.
Ann won´t come.
Také: Ann doesn´t want to come.
Kola se nechtějí otáčet. Kola se nebudou otáčet.
The wheels won´t rotate.
Také: The wheels don´t want to rotate.
2. Won´t lze použít i v otázkách směřujících do budoucnosti, jako například: 
Nepodepíšeš to?
Won´t you sign it?
Neposadíte se?
Won´t you sit down?
Nedáš si minerálku?
Won´t you have the mineral water?
Nepůjdeš s námi?
Won´t you come with us?
Poznámka: Nejedná se o neutrální otázky. Když použijeme sloveso will v záporu, zdůrazňujeme obsah nabídky (Won´t you sit down?) podobně jako v češtině nebo se ujišťujeme, zda nějaký děj proběhne či neproběhne (Won´t you sign it?).  
Modální sloveso "shall" 
"Will" bychom měli nahradit tvarem "shall", jestli se jedná o otázku v 1. osobě jednotného a množného čísla a jestli smysl otázky je přibližně takový, že se ptám, zda mám / nemám nebo máme / nemáme něco udělat, uskutečnit. Otázka je často míněna jako návrh, nabídka. 
Zápor shall not v hovorové angličtině zkracujeme na shan´t.
Příklady:  
Zahrajeme si šachy?
Shall we play chess?
Mám jim to říci?
Shall I tell them?
Dostaneme ještě nějaké informace?
Shall we be given any other information?
Mám nastoupit do toho rychlíku?
Shall I get on that express train?
Co si objednáme?
What shall we order?  
Na koho budu delegovat své pravomoci?
Who shall I delegate my powers to? 
Nezrušíme ten výlet?
Shan´t we cancel that trip?
Neodpočineme si nejdřív?
Shan´t we have a rest first?
Pozor: V otázkách s jiným obsahem, když se jedná pouze o budoucnost a otázka svým smyslem nemůže být chápána v duchu "mám?", "máme?", v 1. osobě jednotného a množného čísla nenahrazujeme modální sloveso will modálním slovesem shall, nýbrž používáme will.
Budu mít hlasovací právo v 18?
Will I have the right to vote at the age of 18?
Budeme v Paříži, když se probudíme v 5 hodin?
Will we be in Paris when we wake up at 5 o´clock?     
Poznámky k používání "shall":
1. Shall nebo shan´t lze použít místo will také v 1. osobě jednotného a množného čísla v oznamovacích větách.
2. V starší angličtině se setkáváme s použitím shall i v dalších osobách (tj. v 2. a 3. osobě jednotného a množného čísla) a to ve smyslu příkazu a slibu. 
Například: 
Máš se učit. You shall learn. Nemají poslouchat tu nahrávku během vyučování. They shall not listen to the recording during the classes. Nejlepší student dostat knižní poukázku. The best student shall get the book token. 
V současné angličtině sice lze použít shall pro vyjádření takových myšlenek, jak jsme uvedli v našich příkladech, ale protože tento způsob je vnímán jako už poněkud zastaralý, doporučuje se používat raději will místo shall, nebo hledat jinou cestu jak formulovat obsah myšlenky. K této věci se ještě vrátíme později. 

 

 22. LEKCE 

 

BUDOUCNOST VYJÁDŘENA

POMOCÍ "WILL", ČÁST II.

 

OTÁZKA:

Jaké typy vět, myšlenek, které vyjadřují budoucí děje a stavy lze pokrýt pomocí will + jednoduchý infinitiv aktivní nebo pasivní? Podle toho, co jsme uvedli v lekci 21, jednalo by se o modely:

"will clean" a "will be cleaned"

 

ODPOVĚĎ:

1. Jestli projevíme svoji reakci na určité sdělení nebo jiný podnět tak, že vyslovíme svoji ochotu či neochotu něco udělat, něco slíbíme, nabídneme nebo pouze nějakým způsobem bezprostředně reagujeme na to, co vidíme, slyšíme, cítíme a obsah reakce se týká budoucnosti.

Příklady:

Vidíš toho nádherného motýla na parapetu? Chytím jej.

Can you see that beautiful butterfly on the windowsill? I´ll catch it.

_________________________________________________

A: "Píší, že potřebují velký kufr". B: "Já jim půjčím můj".

A: "They are writing they need a big suitcase". B: I´ll lend them mine."

__________________________________________________

A: "Někdo krade meruňky ve tvém sadu." B: "Co? Jdu se tam podívat a vezmu sebou psa."

A: Someone is stealing apricots in your orchard. B: "What? I´ll go and see and take the dog with me." (will se vztahuje na všechny 3 slovesa - go, see, take.

__________________________________________________

A: "V předsíni je hromada odpadků." B: "Já to nevynesu. Nejdu ven." 

A: "There´s a pile of rubbish in the hall." B: "I won´t take it out. I´m not going out." 

__________________________________________________

A: "Někdo klepe." B: "Neotevřu. Nikdo neví, že jsme tady."

A: "Somebody is knocking." B: "I won´t open. Nobody knows we are here." 

Poznámka:

U této kategorie vět používáme zkrácené tvary - "ll" a "won´t". 

 

2. Jestli něco předpovídáme, odhadujeme, domníváme se, co by mohlo nastat nebo se dít. Předpověď může být vyslovena na základě předchozích zkušeností, nebo bez předchozích zkušeností.

Předpovědi tohoto typu mohou být uvedeny: I believe, we don´t believe, they think, she doesn´t think, we expect, he is sure, I´m not sure, I wonder atd.  

Pozor: Jestli existují v přítomnosti fakta, z kterých vyvozujeme, co se velmi pravděpodobně stane, budoucnost vyjádříme pomocí "be going to", jak jsme o tom mluvili v lekci 19. 

Příklady:

Nevěřím, že naše banka bude mít problémy.

I don´t believe our bank will have any problems.

_______________________________________________

Jsem zvědavá, co udělají s tou informací.

I wonder what they will do with the information.

_______________________________________________

Zdá se, že žádný důkaz násilí nebude nalezen.

It seems that no evidence of violence will be found.

________________________________________________

Neočekáváme, že zachráníme všechna zvířata.

We don´t expect we will rescue all the animals.

________________________________________________

Jakub bude s námi spolupracovat. Eva si je tím jista, ačkoli s ním nemluvila.

Jacob will cooperate with us. Eve is sure although she hasn´t spoken to him.

_________________________________________________

Nemyslím, že byt bude prodán brzy.

I don´t think the flat will be sold soon.

 

3. Když mluvíme formálně o tom, kdy nějaké akce, které byly předem domluveny a zařízeny, se uskuteční.

Příklady:

Veletrh se koná od 15. dubna do 7 června.

The fair will be held from April the 15th till June the 7th.

__________________________________________________

Večeře se bude podávat od 18 do 20 hodin.

The dinner will be served from 6 till 8 p.m.

__________________________________________________

Polský ministr zdravotnictví se setká zítra ve Varšavě se zástupci nemocnic.

The Polish Minister of Health will meet some representatives of the hospitals in Warsaw tomorrow.

 

4. Pomocí will lze nařizovat.   

Příklady:

Napíšeš to znovu! Je tam příliš mnoho chyb.

You will write it again! There are too many mistakes in it.

__________________________________________________

Jsi na řadě. Půjdeš tam ty! 

It´s your turn. You will go there!

__________________________________________________

Nebudeš nosit tu sukni! Je příliš krátká.

You will not wear the skirt! It´s too short.

 

5. Formou otázky můžeme formulovat zdvořilou žádost nebo zdvořile dávat rozkazy.

Poznámka: Jestli někoho oslovujeme příjmením, není správné používat gramatickou formu rozkazovacího způsobu.

Příklady:

Odpovězte prosím na moji otázku!

Will you answer my question, please?

(Answer my question, please. - pouze jestli někomu tykáme)

__________________________________________________

Poslužte si prosím.

Will you help yourselves, please? 

(Help yourselves, please. - pouze při tykání)

__________________________________________________

Nedáš / Nedáte si ještě ovocný džus?

Won´t you have some more fruit juice?

(Tento způsob nabízení je důraznější než: Will you have some more fruit juice?)

 

6. Modálním slovesem "will" lze vyjádřit také ochotu nebo záměr něco udělat.

Příklady:

A: "Může mi někdo pomoci s tou těžkou špinavou bednou?" B: "Já ti pomohu."

A: "Can somebody help mi with this dirty heavy chest?" B: "I will." (stačí tato reakce)

__________________________________________________

Budu jíst racionálně.

I will eat sensibly.

__________________________________________________

Budu lépe využívat čas.

I will use time better.

__________________________________________________

Vykážeme Vás ze soudní síně.

We will banish you from the courtroom.

 

7. Pomocí "will" lze vyjádřit jistotu o někom nebo o něčem myšleno v přítomnosti a budoucnosti. 

Příklady:

Karla teď bude v práci. Zavolej jí. Tady je její telefonní číslo.

Carol will be at work now. Phone her. Here is her phone number.

_________________________________________________ 

Zaměstnanci budou vědět, že neteče voda. Nemusíš to říkat každému osobně.

The employees will know there is no water. You don´t need to tell everybody personally.

__________________________________________________

Nestyď se mluvit anglicky. Budou ti rozumět.

Don´t be ashamed to speak English. They will understand you.

 

Další využití modálního slovesa "will".

V 7 bodech jsme shrnuli využití will v kombinaci s jednoduchým přítomným infinitivem aktivním a pasivním pro věty, myšlenky, které svým obsahem směřují do budoucnosti.

Podívejme se nyní na další využití modálního slovesa "will", kdy smysl věty bude zahrnovat minulost, přítomnost i budoucnost. Čeština pro vyjádření myšlenek tohoto obsahu používá většinou přítomný čas:

 

1. Jestli mluvíme o věcech, které se opakovaly, nyní existují a pravděpodobně budou existovat nebo o zvycích, charakteristickém chování, lze tyto skutečnosti vyjádřit pomocí "will", ačkoli se nejedná z obsahového hlediska o budoucí děje v pravém slova smyslu a po formální stránce viděno česky se jedná o čas přítomný. 

Příklady:

Několik českých obchodníků jednou měsíčně přijede do Maďarska a nakoupí víno.

Some Czech businessmen will arrive in Hungary once a month and purchase wine. 

(Větu lze přeložit samozřejmě i bez "will". Použitím "will" zdůrazňujeme, že děj se opakuje.)

__________________________________________________

Každé pevné těleso s měrnou hmotností větší než voda se ponoří na dno.

Every solid body with the density larger than water will sink to the bottom.

(Použitím "will" zdůrazníme typické chování.)

__________________________________________________

Pacienti, kteří žádají o zubní implantát, dostávají (dostanou) otázky týkající se jejich zdravotního stavu.

The patients asking for tooth implant will be put some questions concerning their health.

(Will zdůrazňuje, že je obvyklé klást této kategorii pacientů otázky týkající se jejich zdravotního stavu.)

 

2. Pomocí "will" lze zdůraznit naši kritiku typického chování určité osoby nebo osob.

Příklady:

On nosí džíny i když jde do divadla.

He will wear jeans even if he goes to the theatre.

________________________________________________

Ona si vymýšlí omluvy. (Ona si bude vymýšlet omluvy.)

She will make up excuses.

 

 23. LEKCE 

BUDOUCNOST VYJÁDŘENA

POMOCÍ "WILL", ČÁST III.

Will plus infinitiv průběhový přítomný,

(budoucí čas průběhový, will be cleaning)

 

Budoucí čas průběhový, future continuous používáme:

1. Jestli chceme říci, že nějaký děj bude v budoucnosti probíhat kolem nějakého okamžiku. Okamžik může být vyjádřen konkrétním časovým údajem nebo celou větou.

Příklady:

Zítra kolem 9 hodin dopoledne budu diskutovat s novináři o novém zákoníku práce.

Tomorrow at about 9 a.m. I will be discussing the new Work Code with the journalists. 

Až se stavíš tady znovu se psem, my budeme sekat trávu.

By the time you call in with the dog here again, we will be cutting the grass.

2. Jestli chceme říci, že děj bude v budoucnosti probíhat po nějakou dobu.

Příklady:

Marie bude slavit narozeniny ve středu odpoledne ve své kanceláři.

Mary will be celebrating her birthday on Wednesday afternoon in her office.

Nebudu se dívat na první poločas. Nebudu doma.

I won´t be watching the first half-time. I´m not going to be at home.

3. Když se jedná o takový budoucí děj, který se uskuteční jako důsledek předchozího rozhodnutí nebo jako důsledek toho, oč jsme předem usilovali nebo zařizovali.

Příklady:

Pan Brown bude pracovat od září jako letecký mechanik.

Mr. Brown will be working as an aircraft mechanic from September.

Její snoubenec se zúčastní automobilových závodů v Itálii jako závodník.

Her fiancé will be taking part in the car races in Italy as a racer.

4. Když chceme říci, že určitý děj proběhne, protože se jedná o rutinní aktivitu.

Příklady:

Víš, že každý týden ve čtvrtek tancujeme. Příští týden tancujeme v Brně.

You know we dance on Thursday every week. Next week we will be dancing in Brno.

Letos budeme plachtit v Chorvatsku, jako obvykle.

We will be sailing in Croatia this year, as usual.

5. Když se chceme zdvořile zeptat na plány druhých.

Příklady

Budete číst ty noviny na stole?

Will you be reading the newspaper on the table?

A: "Budeš obědvat v kanceláři?" B: "Proč?"

A: "Já bych chtěl volat přátelům do Irska."

A: "Will you be having lunch in the office?" B: "Why?"

A: "I would like to phone my friends in Ireland."

6. Budoucí čas průběhový lze použít místo přítomného času průběhového (použití přítomného času průběhového pro budoucí děje a aktivity viz lekce 18). Nemělo by se ale jednat o neočekávané události.

Příklady:

Umělec navštíví naše město tento víkend. 

The artist will be seeing our town this weekend.

Turisté z Nizozemska přijedou v sobotu večer.

The tourists from the Netherlands will be arriving on Saturday evening.

Posláním této lekce bylo uvést přehled možností, kde budoucí čas průběhový musí nebo může být použitý. 

V další lekci se budeme věnovat drobnějším rozdílům v aplikaci těch způsobů vyjádření budoucnosti, o kterých jsme doposud mluvili na konkrétní situace a myšlenky.

 

 24. LEKCE 

BUDOUCNOST VYJÁDŘENA POMOCÍ "will",

ČÁST IV., procvičujeme odstíny v myšlení

 

Příští víkend budeme cvičit na koncert.

Next weekend we will be practising for the concert.

(Použitím future continuous dáváme důraz na trvání děje během příštího víkendu)

Next weekend we are practising for the concert.

(Použitím present continuous dáváme důraz na fakt, že akci jsme zařídili)

Next weekend we are going to practise for the concert.

(Použitím be going to zdůrazňujeme svůj plán na příští víkend.)

_________________________________________________

Myslím, že to lano se přetrhne.

I think the rope will pull apart.

(Zdá se mi, že se to může stát, jedná se o předpověď založenou na mých dosavadních zkušenostech a poznatcích.)

I think the rope is going to pull apart.

(Úsudek je podložený tím, co se nyní s lanem děje a všechno nasvědčuje tomu, že dojde k přetržení.)

___________________________________________________

Jedna moje kolegyně bude mít dítě v prosinci. Já ji budu zastupovat

One of my colleagues is going to have a baby in December. I will be substituting for her.

nebo

One of my colleagues is having a baby in December. I will be substituting for her.

(Lékaři sdělili kolegyni termín narození dítěte. Je vlastně jedno, zda v první větě použijeme present continuous nebo be going to, možná present continuous bychom upřednostnili například, když o tom mluvíme v listopadu. Druhá věta chce říci, že po celou dobu, když kolegyně bude s dítětem doma, já ji budu zastupovat. Optimálně lze myšlenku vyjádřit pomocí future continuous jak v případě, že můj zástup je zcela jistý, tak v případě, že jistota není stoprocentní.)

___________________________________________________

Budeš hledat ten soubor v počítači?

Will you be seeking for the file in he computer?

(Jedná se o otázku, na kterou potřebuji znát odpověď, například proto, abych se pustila do hledání sama, pokud dostanu zápornou odpověď.)

Are you going to seek for the file in the computer?

(Touto otázkou se ptám na záměr někoho, protože před nějakou dobou jsme už mluvili o tom, že je zapotřebí najít soubor.)

___________________________________________________

Vyhledej prosím ten soubor v počítači.

Will you seek out the file in the computer please?

(Formou otázky zdvořile žádám někoho o službu.)

___________________________________________________ 

 A: "Vyřadíme výtah z provozu?" B: "Ano, není bezpečný". C: "Kdy jej spravíme? Lidé budou nadávat."

A: "Shall we take the lift out of service?" B: "Yes, it isn´t safe." C: "When will we repair it? People will complain."

(V otázce osoby A jsme použili "shall", protože jde o význam "máme". Osoba C se neptá ve stejném duchu, tady se jedná pouze o otázku v 1. osobě množného čísla týkající se budoucnosti, proto jsme použili "will". Dál osoba C předpovídá chování lidí na základě předchozích zkušeností. Tuto situaci vlastně ani nelze pojmout jako předpověď na základě přítomných faktů, takže nelze použít be going to.)

___________________________________________________

Od února do května budeme natáčet dokumentární pořad o životě savců v Karpatech.

From February till May we will be shooting a documentary about the life of mammals in the Carpathian Mountains.

(Jestli někdo tvrdí, že od února do května se bude točit dokumentární pořad, říká to určitě na základě toho, že takové rozhodnutí už bylo učiněno. Jestli to přesně nevím, budu svoji myšlenku formulovat jinak.)

___________________________________________________

Student nebude o prázdninách odpočívat. Bude navštěvovat kurzy latiny a klasické řečtiny. Od září začne studovat filologii.

The student won´t be relaxing / (nebo) isn´t going to relax during the holiday. He will be attending courses of Latin and Hellenic. From September he will be starting / (nebo) he is starting to study philology.

(Student si zařídil, že bude navštěvovat kurzy. Fakt, že nebude odpočívat, lze vyjádřit pomocí future continuous, tím zdůrazníme trvání děje, dobu nebo lze použít vazbu be going to, kde položíme důraz na plán. Student se na kurzy zapsal a ty budou probíhat po nějakou dobu. Optimálně lze myšlenku vyjádřit pomocí future continuous. Byl přijatý na studium filologie, je to zařízeno, tedy myšlenku, že od září začíná studovat, lze říci pomocí future continuous nebo present continuous.)

___________________________________________________

Nemusíš jít na poštu kvůli jednomu dopisu. Já půjdu z práce domů kolem pošty. Pošlu ti ten dopis.

You don´t need to go to the post office because of one letter. I will be going past the post office from work home. I´ll send the letter for you.

(Jedná se o rutinní aktivitu, moje cesta z práce domů i dnes bude vést kolem pošty. Použijeme future continuous. Nabízím svoji službu, jedná se o reakci na to, co slyším. Svoji nabídku, že pošlu dopis, musím v tomto případě vyjádřit pomocí will plus jednoduchý přítomný infinitiv, doporučuje se použít stažený tvar.)

___________________________________________________

Zítra v tuto dobu nebudu trénovat na soutěž nikoho, budu vítat vítěze soutěže v golfu v Kanadě.

This time tomorrow I won´t be training anybody for the competition,ll be greeting the winner of a golf competition in Canada.

(Jedná se o tuto dobu, tyto okamžiky v budoucnosti, kolem kterých se nebude odehrávat určitý děj a bude se odehrávat jiný děj. Tento typ děje vyjadřujeme pomocí future continuous.)

Ve větě lze použít v obou případech i present continuous nebo jeden děj vyjádřit pomocí future continuous a druhý pomocí present continuous. Present continuous znamená větší důraz na to, že akce je zařízena.

This time tomorrow I am not training anybody for the competition, I´m greeting the winner of a golf competition in Canada.

 Pokračování: viz menu 

 

Komentáře

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář