Jdi na obsah Jdi na menu
 


Zajímavé lekce angličtiny (pokračování č. 25 až č. 33)

22. 8. 2010

 POUZE  NA  TÉTO  WWW-STRÁNCE: 

 ANGLIČTINA  Z  JINÉHO  ÚHLU  POHLEDU 
 LEKCE  ANGLIČTINY  NA POKRAČOVÁNÍ  
 PRO  MÍRNĚ  A  STŘEDNĚ  POKROČILÉ 
NA LEKCE ANGLIČTINY SE VZTAHUJE AUTORSKÉ PRÁVO. JE DOVOLENO KOPÍROVAT TEXT POUZE PRO OSOBNÍ STUDIJNÍ ÚČELY.
 K lekcím lze objednat individuální nebo skupinovou konzultaci 

 

 25. LEKCE 

BUDOUCNOST VYJÁDŘENA

POMOCÍ "WILL", ČÁST V.,

předbudoucí čas (future perfect)

will have cleaned, will have been cleaning

 

Pomocí předbudoucího času vyjadřujeme myšlenky směřující do budoucnosti, jestli se jedná o typy vět, kterými chceme sdělit, že děj bude ukončen do určitého okamžiku nebo doby.

Chceme-li navíc zdůraznit, že děj bude probíhat po nějakou dobu, lze použít předbudoucí čas průběhový -future perfect continuous. Často se jedná o děje, které budou probíhat dál i po ukončení zmíněné doby a použitím future perfect continuous to chceme naznačit.  

Příklady:

Do půlnoci budu mít knížku přečtenou.

By midnight I will have read the book.

_______________________________________

Karla bude mít zboží zabaleno do 17 hodiny.

Carol will have wrapped the goods by 5 p.m.

________________________________________

Do konce měsíce nevyrobíme 5 nových autobusů.

By the end of the month we will not have produced five new buses.

_________________________________________

V pondělí ráno bude vymalováno.

On Monday morning it will have been painted.

(jedná se o trpnou větu, have been painted je minulý trpný infinitiv)

__________________________________________

Až ráno vstaneš, já už budu v Argentině.

By the time you get up in the morning, I will have arrived in Argentina. 

(Čeština předbudoucí čas nemá, proto se někdy stává, že v angličtině musíme volit jiné sloveso, než nabízí čeština. V této větě je nutné myslet způsobem: Až ráno vstaneš, já už budu mít přijeto v Argentině. Jaké sloveso použít, je věcí praxe.)

___________________________________________

Sepíšeme smlouvy, dříve než půjdeme domů.

We will have drawn up the contracts before we go home.

(do okamžiku, kdy se rozhodneme jít domů, musí být sepsány smlouvy)

___________________________________________

Příští měsíc budu studovat sociologii dva roky.

Next month I will have been studying sociology for two years.

(Předbudoucí čas průběhový zdůrazňuje dobu 2 let a zároveň je naznačeno, že studia budou asi probíhat dál.)

_____________________________________________

Ta skupina uprchlíků bude tento víkend bydlet v naší vesnici 4 měsíce.

The group of the refugees will have been living in our village for four month this weekend.

_____________________________________________

Až se dostaneme do Berlína, už bude po koncertě.

By the time we reach Berlin, the concert will have ended

_____________________________________________

Nebude s nimi spolupracovat, ledaže mu ukážou výsledky své dosavadní práce.

He will not cooperate with them unless they have shown him the history of the results of their work. 

(nejdřív musí být splněno, že mu ukážou výsledky své dosavadní práce)

Celá řada spojek vylučuje použití "will", mezi ně patří i spojka "unless", proto místo "will have shown", je správné použít "have shown".

Problematice vět týkajících se budoucnosti s použitím spojek se budeme věnovat v dalších lekcích.

 

 26. LEKCE  

BUDOUCNOST VYJÁDŘENA POMOCÍ

PŘÍTOMNÉHO ČASU PROSTÉHO

 

Přítomný čas prostý je poslední gramatický čas, pomocí kterého vyjadřujeme určité typy myšlenek směřující do budoucnosti.

1. Přítomný čas prostý (present simple) používáme pro věty, kterými chceme sdělit termíny konání oficiálně dohodnutých událostí, akcí v budoucnosti.

Například v kolik hodin podle jízdního řádu přijede nebo odjede vlak, autobus atd., v kolik hodin začne nebo skončí výstava, film, atd., kdy bude zahájení festivalu, kdy proběhne stávka, apod. Použití přítomného času prostého v těchto typech vět navozuje představu, že k události určitě dojde, že věc je definitivně zařízena.

Poznámka: Jestli se jedná o oficiální sdělení (například sdělení na nástěnce), lze u těchto typů vět použít také "will". V tomto případě pouze klademe menší důraz na to, že věc je definitivně zařízena.

Příklady:

V kolik hodin odjede vlak do Londýna?

What time does the London train leave?

-----------------------------------------------------------

Veletrh biopotravin otevře v pondělí 19. května.

The fair of organic food opens on Monday the 19 of May.

Lze přeložit také:

The fair of organic food will open on Monday the 19 of May.

(Svým obsahem se jedná o větu, kterou lze chápat jako oficiální sdělení, pokud ji někdo řekne například na schůzi. Použitím "will" pouze klademe menší důraz na to, že akce je definitivně zařízena.)

------------------------------------------------------------

Diskotéka se koná v sobotu od 19:00 do půlnoci.

The disco takes place on Sunday from 7 p. m. till midnight.

------------------------------------------------------------

V kolik hodin vyletí letadlo do Říma?

What time does the plane for Roma flies out?

--------------------------------------------------------------

2. Říkáme-li definitivní předpovědi týkající se určitých událostí v tom smyslu, že se zároveň jedná o oficiálně platná prohlášení, upřednostňujeme použít přítomný čas prostý.

Příklady:

Zítra v noci se na obloze objeví polárka. Můžete ji pozorovat z naší observatoře.

Tomorrow in the night North Star appears in the sky. You can observe it from our observatory.

-------------------------------------------------------------

Slunce dnes zapadne v 18:20.

The sun sets at 18:20 today.

--------------------------------------------------------------

Ledovec roztaje do konce roku.

The glacier thaws by the end of the year.

---------------------------------------------------------------

3. Přítomný čas prostý používáme v některých typech souvětí pro vyjádření budoucnosti místo modálního slovesa "will" plus přítomný infinitiv prostý.

Problémem souvětí, která vyjadřují budoucí děje, události a stavy se budeme zabývat v další lekci. 

 

 27. LEKCE 

ZAČÍNÁME PRACOVAT S FORMOU VĚTY,

KTERÉ BUDEME ŘÍKAT

"JEDNODUCHÉ SOUVĚTÍ"

I. SOUVĚTÍ VYJADŘUJÍCÍ DĚJE A STAVY

V PŘÍTOMNOSTI A BUDOUCNOSTI

SE SPOJKAMI: "IF", "WHEN", "BY THE TIME",

ČÁST: A

 

V 1. lekci jsme si vytyčili úkol zabývat se jednoduchými větami, tj. větami, které budou obsahovat jeden podmět a jedno sloveso ve funkci přísudku. 

I am playing the violin.

I play the violin.

I have been playing the violin for three years.

I am going to play the violin.

I will play the violin.

I will be playing the violin at about 7 o´clock.

I will have been playing the violin in this orchestra for five years next Monday. 

Výše uvedené věty jsou jednoduché věty. Sloveso "play" je transformováno do různých časů na základě situace a obsahu věty.

Jestli chceme například přeložit větu: Rozhodla jsem se hrát na housle, přísudek je "rozhodla" a "hrát" je další sloveso, které je nutné správně, tedy podle nějakého pravidla připojit na "rozhodla". Tento typ věty už řeší nejen problém, v jakém čase má být správně přísudek, nýbrž i další problém a to, jak spojit dvě slovesa.

V první lekci jsme říkali, že angličtina stojí na slovesech. Bez slovesa není věty, nebo-li ucelené myšlenky. A má-li věta dvě nebo i tři slovesa a pouze jeden podmět, potom je věta složitější a člověk potřebuje více znalostí i praxe, aby takové věty dával správně dohromady. Z tohoto důvodu se budeme složitějším větám ještě nějakou dobu vyhýbat.

Souvětí, tj. dvě nebo i více vět, které jako celek představují nějakou ucelenou myšlenku, může být  jednoduché za předpokladu, že každá věta souvětí má jeden podmět a jeden přísudek a neobsahuje žádné další sloveso.

Napíšu Vám, jestli budu mít čas.

Ačkoli připravili velkou hostinu, přišli pouze tři lidé.

Když jsme v Londýně, mluvíme s místními obyvateli.

Jakmile přestane pršet a já se uzdravím, budu znovu šplhat po horách.

Tyto 4 ukázky vět jsou souvětí, ale povšimněte si, že se skládají z jednoduchých vět. Jedná se, řečeno naší terminologií, o jednoduchá souvětí. 

Počínaje touto lekcí vezmeme do hry také souvětí uvedeného typu, tj. dvě nebo více jednoduchých vět (každá věta má podmět a přísudek ve správném čase) vzájemně propojené spojkami. 

Podívejme se na první tři spojky, s kterými můžeme (kromě dalších typů vět) tvořit věty, které svým významem vyjadřují, popisují přítomnost a budoucnost. 

if = jestliže

when = když, až

by the time = až, když, než, do té doby než

Překlady spojek jsou orientační, protože různí lidé mluví různě a tam, kde by někdo použil například "jestliže", druhý použije "když". Z tohoto důvodu bude pro nás klíčovým obsah věty a v daném kontextu výběr nejvhodnější spojky. 

ČÁST A

V části, kterou jsme označili "A", se budeme zabývat jednoduššími větami z hlediska přemýšlení, jak větu optimálně přeložit.

1. Spojky "when" a "if" lze použít:

I. Pro vyjádření opakovaných dějů ve smyslu bylo, je a asi bude: 

Příklady:

Když přijdu do práce, zapnu počítač.

When I come to work, I switch on the computer.

(Akce se opakuje, v obou větách použiji present simple, nejdřív se stane to, že přijdu do práce, potom zapnu počítač.)

Toto místo je velmi vysoko. Jestliže sníh v létě tady roztajenenaroste tady žádná tráva. 

This location is very high. If snow thaws here in the summer, no grass grows up here.

(Sníh nemusí roztát, proto jsme použili if, nikoli when, ale jestli-že roztaje, pak platí, že nevyroste žádná tráva. V obou větách jde o jisté opakování, ve smyslu bylo, je a pravděpodobně bude a chceme říci, že nejdřív sníh roztaje a teprve poté tráva nenaroste. Jsou splněny podmínky pro použití present simple v obou větách.) 

II. Pro vyjádření budoucích dějů ve smyslu: když nebo jestliže se stane/nestane událost "a", potom se stane/nestane událost "b".

U těchto typů vět platí, že po spojce používáme present simple a ve větě, která spojku neobsahuje, používáme will plus jednoduchý přítomný infinitiv.  

Příklady:

Až nám to řeknou, zařídíme to.

When they tell us, we´ll arrange it.

(Použili jsme when, protože čekáme na pokyn a víme, že přijde.)

Až přijdu z hřiště, přepíšu domácí úkol.

When I come back from the playground, I will rewrite the homework.

(Použili jsme when, protože je normální, že z hřiště se vrátím domů.)

Jestliže nám učitel nevysvětlí rovnice znovu, dostanu špatnou známku.

If the teacher doesn´t explain the equations to us again, I will get a bad mark.

(Použili jsme if, protože nevíme, zda učitel látku vysvětlí znovu.)

2. Spojku "by the time" lze použít:

Jestli chceme říci, že až se stane děj "b", ještě před tím se uskuteční/nestane děj "a".

Děj "a" vyjadřujeme předbudoucím časem a děj "b" pomocí přítomného času prostého. 

Příklady:

Až se kolega vrátí ze služební cesty, budeme mít projekt dokončený.

By the time our colleague comes back from the business trip, we will have finished the project.

Nespěchej, pojďme na kávu. Až se dostaneme do hotelu, nebudou mít uklizený náš pokoj. Je příliš brzy.

Don´t hurry, let´s go for a cup of coffee. By the time we reach the hotel, they won´t have cleaned our room. It´s too early. 

Závěr:

Spojky when, if, by the time patří mezi základní spojky. V části "A" jsme uvedli určité typy vět v přítomnosti a budoucnosti, které mají předepsané řešení:

když/jestliže "a", tak "b"

až/když/jestliže "a", potom "b"

až se stane "b", "a" bude realizováno ještě před tím 

 

 28. LEKCE 

TĚŽŠÍ VĚTY ZAHRNUJÍCÍ

PŘÍTOMNOST A BUDOUCNOST

SE SPOJKAMI: IF, WHEN, BY THE TIME

ČÁST B

Podívejme se na věty, kde budeme muset víc přemýšlet, jaké časy nejlépe použít.

Příklady: 

skončí fotbal, vypni televizor.

When the football ends, switch off the TV.

(druhá věta je rozkazovací, rozkaz sám o sobě odkazuje na budoucnost, nelze použít "will")

------------------------------------------------------------------

Napiš nám, jestli budeš mít čas.

Write to us if you have time.

(po if v tomto typu věty nelze použít "will", první věta je rozkazovací a tudíž odkazuje do budoucna)

------------------------------------------------------------------

Nedostaneme zakázku, jestli nedokážeme, že máme více zkušeností, než ostatní uchazeči.

We will not get the order if we don´t give any evidence that we have more experience than the other candidates.

(ani v jedné z vět v daném typu souvětí nesmí po if být "will")

------------------------------------------------------------------

Jestliže se chcete napít ovocné šťávy, děti, sklenice jsou na polici tamhle.

If you will drink some fruit juice, children, the glasses are on the shelf over there.

(v daném souvětí bude po if "will", protože will je použito ve významu "chtít", v podobných typech vět používáme po if will)

-------------------------------------------------------------------

Pracuj příští týden doma, jestli to zlepší tvůj zdravotní stav.

Work at home next week if it will improve your state of health.

nebo

Work at home if it improves your state of health.

(jsou možná 2 řešení daného souvětí, jestli věta s "if" je důsledkem akce obsažené v první větě, potom po if lze použít will, v našem případě zlepšení zdraví bude důsledkem práce doma)

-------------------------------------------------------------------

Jestliže hrubý domácí produkt bude růst z prodeje dopravních prostředků, investujme více peněz do podpory automobilového průmyslu.

If the gross domestic product is going to grow from the sale of means of transport, let´s invest more money into the car industry support. 

(po if může být také vazba "be going to", hrubý domácí produkt bude růst jako důsledek podpory automobilového průmyslu, místo will použijeme be going to, máme-li fakta, z kterých růst můžeme vyvodit)

----------------------------------------------------------------------

Prodavačka: Jestliže zrušíte výlet, ztratíte polovinu sumy.

Shop assistant: If you cancel the trip, you are going to lose a half of the sum.

(ve větě, která neobsahuje spojku, jsme použili vazbu be going to, protože pravidla jsou nastavena tak, že v případě zrušení výletu k uvedené škodě dojde, šlo by ovšem použít i "will", obecný smysl by zůstal stejný)

-----------------------------------------------------------------------

Zahradník se ptá, kdy dostane lepší motyku.

The gardener asks when he will be given a better hoe.

(V uvedené větě po when musí být will, protože se nejedná o spojku, nýbrž o tázací zájmeno, kdy = when a když = when. Angličtina používá pro 2 různé významy, které v češtině rozlišujeme různými slovy, stejné slovíčko.)

-----------------------------------------------------------------------

Nabídnu Katce maliny z našeho lesa, když nám zítra přinese to štěňátko.

I´ll offer Kate raspberries from our forest when she brings us the little puppy tomorrow.

(věta se spojkou "when" může být až na druhém místě)

------------------------------------------------------------------------

se vrátíš z dovolené, budeme mít sebranou z pole veškerou cukrovou řepu.

When you come back from the holiday, we will have collected all the sugar-beet from the field.

(předbudoucí čas v druhé větě je použitý z důvodu, že chceme jasně říci, že úroda bude sklizena dřív, než se dotyčná osoba vrátí z dovolené)

---------------------------------------------------------------------

Budu hotová do té doby, co Karel dočte kapitolu.

I will be ready by the time Charles has finished the chapter.

(by the time bude v našem případě ve druhé větě, místo will have finished bude po spojce has finished, Karel je 3. osoba jednotného čísla, proto has, nikoli have)

 

 29. LEKCE 

TĚŽŠÍ VĚTY ZAHRNUJÍCÍ

PŘÍTOMNOST A BUDOUCNOST

SE SPOJKAMI:

AFTER, BEFORE, WHILE, UNTIL, UNLESS

 

after = potom, co; poté, co

before = dříve než; před tím, než

while = zatím, co

until (nebo till) = dokud ne (zápor je ve spojce obsažený, musí po ní následovat kladná věta)

unless = jestliže ne; ledaže (zápor je ve spojce obsažený, musí po ní následovat kladná věta)

Po uvedených spojkách nepoužíváme "will".

 

Pokračujme v tvoření souvětí v rámci přítomnosti a budoucnosti s jmenovanými spojkami.

Příklady:

Nalakujeme nábytek poté, co prostudujeme návod. 

We´ll varnish the furniture after we have studied the instruction.

(po after nelze použít "will", nejdřív prostudujeme návod, proto předbudoucí čas)

také lze přeložit: 

We´ll varnish the furniture after we study the instruction.

(význam je tentýž, spojka after dává zřetelně najevo, který děj nastane dřív a který později)

-------------------------------------------------------

Poté, co vyžehlím prádlo, ukážu ti ten časopis.

After I have done the ironing, I´ll show you the magazine.

také lze přeložit: 

After I do the ironing, I´ll show you the magazine.

--------------------------------------------------------

Zkontroluji test před tím, než jej odevzdám. 

I´ll check the test before I hand it in.

(nejdřív zkontroluji test, pak jej odevzdám)

--------------------------------------------------------

Vyzvednu dítě ze školky dříve, než půjdou po obědě spát.

I´ll fetch the child from the kindergarten before they have gone to bed after lunch. 

(ještě dřív než se stane, že děti půjdou spát, vyzvednu dítě ze školky, předbudoucí čas po before tuto myšlenku jednoznačně vyjadřuje)

---------------------------------------------------------

Lékařka ošetří pacientku, zatímco sestřička bude kontaktovat zdravotní pojišťovnu.

The doctor will treat the patient while the nurse contacts the health insurance company.

(jedná se o paralelné děje, které nastanou)

---------------------------------------------------------

Najdu tu adresu, zatímco ty zabalíš/budeš balit balík.

I´ll find the address while you are wrapping the parcel.

(během balení balíku - místo budoucího času průběhového po while použijeme přítomný průběhový - já najdu adresu)

---------------------------------------------------------

Nevypínej televizor, dokud film neskončí.

Don´t switch off the TV until / till the film has ended.

(film má nejdřív skončit, potom se může vypnout televizor, po until/till musí být věta kladná)

také lze přeložit:

Don´t switch off the TV until the film ends.

---------------------------------------------------------

Seď, dokud nic neřeknou.

Sit until they say anything.

----------------------------------------------------------

Pojďme pěšky, jestliže nejsi unavený.

Let´s walk unless you are tired. 

(po unless nelze použít zápor)

větu lze předělat pomocí if: 

Let´s walk if you are not tired. 

(po if použijeme zápor)

---------------------------------------------------------

Jestliže ráno nebude rosa, půjdeme do lesa.

Unless there is any dew in the morning, we will go to the wood.

větu lze předělat pomocí if:

If there is not any dew in the morning, we will go to the wood.

--------------------------------------------------------

Pozor:

David se bude chovat slušně, jestli mu nevezmeš veškeré kapesné.

David will behave himself if you won´t take all the pocket money away from him.

Tuto větu není správné překládat pomocí unless. Jestli děj v první větě nastane jako důsledek toho, že se neuskuteční děj ve větě druhé (David se bude chovat slušně jako důsledek toho, že se nestane to, že přijde o kapesné), používáme if plus záporné sloveso. Jedná se hlavně o věty zachycující emoce.

Unless se nepoužívá také v otázkách.

Platí, že věty s unless, kde unless vystupuje ve funkci spojky, lze vždy převést na věty s if not, ale neplatí, že všechny věty s if not lze předělat na věty s unless. 

 

 30. LEKCE 

TĚŽŠÍ VĚTY ZAHRNUJÍCÍ

PŘÍTOMNOST A BUDOUCNOST

SE SPOJKAMI:

AS SOON AS, AS LONG AS, PROVIDED,

IN CASE, ONCE

 

as soon as = jakmile

as long as = so long as = pokud

provided = providing = za předpokladu, že

in case = v případě, že, pro případ, že

once = jakmile jednou, když (jednou), až (jednou)

Po jmenovaných spojkách nepoužíváme modální sloveso "will".

Příklady:

Poslechnu si nahrávku, jakmile ji dostanu.

I´ll listen to the recording as soon as I receive it.

nebo

I´ll listen to the recording as soon as I have received it.

(předbudoucím časem zdůrazňujeme, že nejdřív musím obdržet nahrávku)

------------------------------------------------------

Jakmile jim ukážeme, kde dělají chybu, zlepšíme pověst firmy.

As soon as we show them where they have been making the mistake, we will improve the reputation of the company.

nebo

As soon as we have shown them where they have been making the mistake, we will improve the reputation of the company.

-------------------------------------------------------

Budeme vystavovat naše výrobky ze skla, pokud najdeme na veletrhu vhodný stánek.

We will show our goods of glass as long as we find a suitable display stand at the fair.

-------------------------------------------------------

Vezmi si na výlet můj ruksak, pokud jej nepoškodíš.

Take my rucksack for the trip as long as you don´t damage it.

--------------------------------------------------------

Za předpokladu, že najdeme ty tajné spisy, budeme je publikovat?

Provided we find the secret material, shall we publish it?

nebo

Provided we have found the secret material, shall we publish it?

---------------------------------------------------------

Nová prodejna bude otevřena za předpokladu, že seženeme vhodný prostor.

The new shop will be set up provided we get convenient space.

---------------------------------------------------------

Uděláme zásoby potravin pro případ, že sucho zničí úrodu.

We will make some provisions of food in case the drought destroys the crop.

-----------------------------------------------------------

Kup tu učebnici pro případ, že tvoje dcera bude dělat zkoušku z angličtiny.

Buy the textbook in case your daughter sits for the exam in English.

------------------------------------------------------------

Jakmile jim to jednou dovolíš, staneš se v jejich očích zbabělec.

Once you allow it to them, you will become a coward in their eyes.

nebo

Once you have allowed it to them, you will become a coward in their eyes. 

-----------------------------------------------------------

Ztratíš zákazníka, jakmile mu jednou prodáš vadný výrobek.

You will lose the customer once you have sold a defective product to him or her.

-----------------------------------------------------------

Až (jednou) sníh roztaje, na zahradě vyrostou sněženky.

Once the snow melts, snowdrops will grow up in the garden.

nebo

Once the snow has melted, snowdrops will grow up in the garden. 

 

 31. LEKCE 

TĚŽŠÍ VĚTY ZAHRNUJÍCÍ

PŘÍTOMNOST A BUDOUCNOST

S VÝRAZY VE FUNKCI SPOJEK:

ON CONDITION THAT, SUPPOSING,

WHAT IF, WHETHER ... OR, NO MATTER

 

on condition that = pod podmínkou že, za předpokladu, že

supposing = předpokládejme, že, dejme tomu, že 

what if = co kdyby, co když

whether ... or = zda ... nebo

no matter = bez ohledu, nehledě, ať...

Po těchto spojkách / obratech nepoužíváme "will".

Příklady:  

Můžete žádat o daňovou úlevu pod podmínkou, že uvedete postačující důvody. 

You can apply for the tax-relief on condition that you state some sufficient reasons.

---------------------------------------------------------

Snížíme cenu pod podmínkou, že dodavatel nám nabídne náhradní díly zadarmo.

We will markdown the price on condition that the supplier offers us the spare parts gratis.

----------------------------------------------------------

Dejme tomu, že neuděláš tu zkoušku, budeš studovat na jiné škole?

Supposing you don´t pass the exam, will you be studying at another university?

nebo

What if you don´t pass the exam, will you be studying at another university?

(supposing a what if se používají hlavně v hovorové angličtině)

----------------------------------------------------------

Co když dostaneš dvě zajímavé nabídky práce, jak se budeš rozhodovat?

What if you get two interesting job offers, how will you make a decision? 

nebo 

Supposing you get two interesting job offers, how will you make a decision?

------------------------------------------------------------

Vsadím na toho politika, zda vítězem voleb bude jeho strana nebo opozice.

I´ll bet on the politician whether his party is the winner of the elections or the opposition.

--------------------------------------------------------------

Půjdu na koncert, zda dostanu levnou vstupenku nebo ne.

I´ll go to the concert whether I get a cheap ticket or not.

---------------------------------------------------------------

Pozor:

Nevím, zda David bude doma před půlnocí.

I don´t know whether / if David will be at home before midnight.

(jedná se o jiný typ věty, o reprodukovanou řeč)

---------------------------------------------------------------

Bez ohledu na to, kdo vyřeší hádanku, poblahopřeješ mu.

No matter who solves the puzzle, you will congratulate him or her.

---------------------------------------------------------------

Nehledě k tomu, jak vysoká bude ta skála, všichni budou šplhat nahoru.

No matter how high the rock is, everybody will climb it up.

-----------------------------------------------------------------

náš vedoucí udělá cokoli, nikdo mu nevěří.

No matter what our boss does, nobody believes him.

-----------------------------------------------------------------

Nehledě k tomu, kam se dostaneme, dorozumíme se  anglicky.

No matter where we get, we will make ourselves understood in English.

----------------------------------------------------------------- 

si vybereš kterýkoli výlet, nebudeš zklamaná.

No matter which trip you choose, you won´t be disappointed.

------------------------------------------------------------------- 

Bez ohledu na to, kdy archeologové oznámí svůj hrubý omyl, zdiskreditují se.

No matter when the archaeologists announce their blunder, they will discredit themselves. 

 

 32. LEKCE 

DALŠÍ JEDNODUCHÁ SOUVĚTÍ

ZAHRNUJÍCÍ

PŘÍTOMNOST A BUDOUCNOST

 

Lze říci, že ve většině souvětí se vyjadřuje budoucnost pouze jednou, tj pouze v jedné větě souvětí. Budoucí čas vkládáme většinou do té věty souvětí, která neobsahuje spojku.

Výjimkou jsou souvětí se spojkami jako: and, but, or, so, because, although, so that, ...U těchto spojek lze v souvětí použít "will" pro vyjádření budoucnosti dvakrát i třikrát.

Nyní se podívejme na další typy souvětí, jejichž smysl bude zahrnovat přítomnost a budoucnost. Bude se jednat o spojení 2 případně 3 jednoduchých vět (každá věta bude mít podmět a jedno sloveso) pomocí spojky nebo jiného slovního druhu.

Ve většině souvětí použijeme budoucí čas jednou, tj. v jedné z vět souvětí, většinou v té, která neobsahuje spojku nebo jiný slovní druh ve funkci spojky.

Příklady:

Děti, které se zúčastní soutěže, dostanou dárek.

The children who take part in the competition will be given a present.

----------------------------------------------------------

Oni vezmou, co najdou na dvoře.

They´ll take what they find in the yard.

-----------------------------------------------------------

Vyměníme všechno, co nebude splňovat bezpečnostní požadavky.

We will exchange everything that doesn´t match the safety requirements.

-----------------------------------------------------------

První novinář, který na problém upozorní, bude pozván do debaty.

The first journalist who draws our attention to the problem will be invited to the debate. 

-----------------------------------------------------------

Čím déle cvičíš, tím lépe hraješ.

The longer you practise, the better you play. 

(obě věty jsou míněny obecně, bylo, je a bude)

-------------------------------------------------------------

Čím déle budeš cvičit, tím lépe budeš hrát.

The longer you practise, the better you will play.

(smysl věty je do budoucna, will lze použít pouze jednou, budoucnost vyjádříme v té části souvětí, kde se to jeví logičtější)

-------------------------------------------------------------- 

Studenti z vedlejší třídy budou psát zítra test z matematiky jak my (budeme psát) příští týden.

The students from the classroom next door will write the test in maths as we do next week.

nebo 

The students from the classroom next door will write the test in maths as we will do next week.

------------------------------------------------------------ 

Turečtí sportovci získají více bodů, než (získají) italští sportovci.

The Turkish sportsmen are going to gain more points than the Italian sportsmen do.

nebo

The Turkish sportsmen are going to gain more points than the Italian sportsmen will do.

-------------------------------------------------------------

Budeme plavat tam, kam budete plavat vy.

We will swim where you swim.

--------------------------------------------------------------

David neví, kde bude jeho sestra o víkendu.

David doesn´t know where his sister will be at the weekend.

(chceme říci, že "David neví" nyní, will nelze dát do první věty, musíme budoucnost vyjádřit v druhé větě)

---------------------------------------------------------------

Jestliže poslanci schválí zákon, pomůže to zadluženým lidem a nová situace přispěje k lepšímu podnikatelskému prostředí.

If the deputies pass the law, it will help some indebted people and the new situation contributes to better entrepreneurial environment.

nebo

If the deputies pass the law, it will help some indebted people and the new situation will contribute to better entrepreneurial environment.

(po spojce "and" lze vyjádřit budoucnost dvakrát, jestli se jedná o různé etapy, pomoc zadluženým lidem a zlepšení podnikatelského prostředí nepředstavují identické období v budoucnosti)

---------------------------------------------------------------

Jestliže budu mít zítra čas, budu sedět na lavičce na zahradě a číst.

If I have time tomorrow, I will be sitting on the bench in the garden and reading.

----------------------------------------------------------------

Budeme redukovat počet pracovních hodin, ačkoli zaměstnanci nebudou souhlasit.

We are going to reduce the number of working hours although the emploees won´t agree.

(po spojce although lze použít vyjádření budoucnosti pomocí "will", naše věta si to vyžaduje)

------------------------------------------------------------------

Budeme dělat složitější experimenty, protože nám pošlou další peníze.

We will do more complicated experiments because they are going to send us more money. 

(po spojce because lze použít "be going to")

 

 33. LEKCE 

REPRODUKOVANÁ ŘEČ -

PŘÍTOMNOST A BUDOUCNOST:

OZNAMOVACÍ VĚTY A OTÁZKY 

Podívejme se na další typy jednoduchých souvětí a to na souvětí typu: Někdo říká, že ..., nebo Někdo myslí, že...., nebo Někdo bude psát, že...., nebo Někdo se ptá, zda..., nebo Někdo se bude ptat, jak...., apod.

Těmto větám říkáme "Reported speach" a otázkám "Reported questions". 

Pozor:

U reprodukovaných otázek má otázka, kterou reprodukujeme, slovosled oznamovací věty.

Pokud se jedná o reprodukci oznamovací věty nebo otázky, lze v obou větách souvětí (tj. ve větě, která uvede reprodukované sdělení a také v samotném reprodukovaném sdělení) použít budoucnost vyjádřenou pomocí "will" nebo "be going to".

Příklady: 

Děti říkají, že rozluští hádanku.

The children are saying / say (that) they will puzzle out the problem.

nebo v závislosti od situace

The children are saying / say (that) they are going to puzzle out the problem.

-------------------------------------------------------

Vedení firmy myslí, že dáme výpověď.

The management of the company think (that) we will give notice

nebo v závislosti od situace

The management of the company think (that) we are going to give notice. 

-------------------------------------------------------

Budou vám říkat, že určité změny jsou nutné.

They will tell you (that) certain changes are necessary.

nebo, jestli není jasné, kdo je podmět

You will be told (that) certain changes are necessary.

-------------------------------------------------------

Paní Barleyová ti sdělí, že budou podporovat naši neziskovou organizaci.

Mrs Barley will inform you (that) they are going to support our non-profit making organisation.

-------------------------------------------------------

David bude na schůzi říkat / řekne, že třetina odborářů se nezúčastní demonstrace.

David is going to say at the meeting (that) a third of the trade unionists won´t take part in the march.

nebo v závislosti od situace 

David will say at the meeting (that) a third of the trade unionists won´t take part in the march.

--------------------------------------------------------

Nevíme, zda dům bude postaven příští rok.

We don´t know whether / if the house will be built next year.

(jako spojku lze použít whether nebo if) 

--------------------------------------------------------

Máma se bude ptát, zda vysypeš koš.

Mum will ask whether / if you will empty the waste bin.

--------------------------------------------------------

Fanoušci se ptají, jak dlouho zůstane sportovkyně ve Vašem hotelu.

The fans are asking / ask how long the sportswoman will be staying in your hotel.

-------------------------------------------------------

Akcionář se ptá, kdy mu bude zaplacena dividenda.

The share holder asks / is asking when he will be paid the dividend. 

--------------------------------------------------------

Lidé budou klást otázku, přes který most pojedou cyklisté.

People will put the question which bridge the cyclists will be cycling over.

nebo v závislosti od kontextu 

People will put the question which bridge the cyclists are going to cycle over. 

DALŠÍ LEKCE VIZ MENU

 

Komentáře

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář