Jdi na obsah Jdi na menu
 


Zajímavé lekce angličtiny (pokračování č. 34 až č.40)

24. 10. 2010

 POUZE  NA  TÉTO  WWW-STRÁNCE: 

 ANGLIČTINA  Z  JINÉHO  ÚHLU  POHLEDU 
 LEKCE  ANGLIČTINY  NA POKRAČOVÁNÍ  
 PRO  MÍRNĚ  A  STŘEDNĚ  POKROČILÉ 
NA LEKCE ANGLIČTINY SE VZTAHUJE AUTORSKÉ PRÁVO. JE DOVOLENO KOPÍROVAT TEXT POUZE PRO OSOBNÍ STUDIJNÍ ÚČELY.
 K lekcím lze objednat individuální nebo skupinovou konzultaci 

 

 34. LEKCE 

ZKRACOVÁNÍ SOUVĚTÍ,

KTERÁ ZAHRNUJÍ

PŘÍTOMNOST A  BUDOUCNOST

POMOCÍ -ING FORMY (GERUNDIA)

V lekci 7 jsme se učili tvořit tvar od sloves pomocí koncovky -ing, který jsme nazvali gerundium. Slovesný tvar končící na ing má různé využití, překládá se v kontextu, bez kontextu lze tento tvar do češtiny přeložit přechodníkem přítomným, např. learning = učící se, running = běžící, atd.

V této lekci se podíváme na využití gerundia za účelem zkracování souvětí. 

Po některých spojkách, jestli obě věty souvětí mají stejný podmět, lze větu, která obsahuje spojku zkrátit pomocí slovesa končícího na -ing. Tento způsob vyjadřování je spíš formální. 

Zkracování vět pomocí "ing-form" (gerundium) lze provést po spojkách:  after,  before,  when,  while,  until,  once,  as a pár dalších, s kterými jsme zatím netvořili věty.

Příklady:

Poté, co uvaříme těstoviny, připravíme omáčku.

After we cook the pasta, we will make the sauce.

zkráceně 

After cooking the pasta, we will make the sauce.

---------------------------------------------------------

Podnikatel propustí dva dělníky dříve, než ukončí podnikání.

The enterpreneur is going to lay off two workmen before he closes down.

zkráceně 

The enterpreneur is going to lay off two workmen before closing down.

------------------------------------------------------------

Když dáváte injekci, posaďte se na tuto židli.

When you inject, sit down on this chair. (podmět je zamlčený, ale myslí se you)

zkráceně

When injecting, sit down on this chair.

-------------------------------------------------------------

Když jsi v hotelovém pokoji, vždycky měj u sebe laptop připojený na internet.

While you are in a hotel room, always have your laptop with you connected to the internet. (podmět je zamlčený, ale myslí se you)

zkráceně

While in a hotel room, always have your laptop with you connected to the internet. 

(v těchto typech vět, kde po while nebo when je tvar slovesa be, vynechává se také being)

-----------------------------------------------------------------

Když telefonuješ z telefonní budky, mluv potichu.

While you are making your phone call in a phone box,  speak in low voice.

zkráceně

While making your phone call in a phone box, speak in low voice.

-------------------------------------------------------------------

Když jste v rozpacích, odstupte z funkce.

When you are abashed, leave the office.

zkráceně

When abashed, leave the office. (being se vynechává)

-----------------------------------------------------------------

Robert bude zůstávat po škole, dokud nebudu psát domácí úkoly.

Robert will be given detention until he does his homework 

zkráceně

Robert will be given detention until doing his homework.

----------------------------------------------------------------

Když jsi tak slavný, využij toho ve prospěch lidstva.

Once you are so famous, use it for the benefit of the mankind.

zkráceně

Once being so famous, use it for benefit of the mankind.

------------------------------------------------------------------

Právě tak, jak zachází s učebnicemi, zachází také špatně se školními pomůckami.

As well as he treats with his textbooks, he treats badly the teaching aids.

zkráceně

As well as treating his textbooks, he treats badly the teaching aids.

--------------------------------------------------------------------

Dělá chyby, protože je vystresovaná.

She has been making mistakes as she is stressed out.

zkráceně

She has been making mistakes as being stressed out. 

 

 35. LEKCE 

DALŠÍ MOŽNOSTI ZKRACOVÁNÍ SOUVĚTÍ

A TVOŘENÍ VĚT

V PŘÍTOMNOSTI A  BUDOUCNOSTI

S VYUŽITÍM -ING FORMY (GERUNDIA)

Tvary s -ing odvozené od sloves lze použít po všech předložkách. Často je podmínkou stejný podmět pro obě slovesa věty. Jestli se podměty liší, potom v té části věty, která obsahuje sloveso končící na ing, dává angličtina předmět.

Na druhé straně však platí, že předmět nelze použít s libovolným slovesem nebo v libovolně formulované české větě, kterou chci přeložit do angličtiny. Jedná se o oblast, která si vyžaduje poměrně bohatou zkušenost s jazykem  a dobrý slovník svými ukázkami může být nápomocný. 

Příklady:

Uděláš nasycený roztok tím, že přidáš sto gramů soli.

You make the saturated solution by adding a hundred grams of salt. (jedná se o obecnou instrukci)

nebo

You will make the saturated solution by adding a hundred grams of salt. (jedná se o jednu instrukci do budoucnosti)

---------------------------------------------------------------- 

Tím, že pošleme na konferenci nekompetentní osobu, získáme špatnou mezinárodní pověst.

In sending an unqualified person to the conference, we will get a bad international reputation.

-----------------------------------------------------------------

Pozor:

"Tím, že" překládáme "by", jestli se jedná o způsob, kterým se lze dostat k cíli.

"Tím, že" překládáme "in", jestli chceme říci, že určitým jednání se dostaví určitý důsledek.

-----------------------------------------------------------------

Restaurace sníží ceny, aniž by snížila kvalitu svých služeb.

The restaurant is going to reduce the prices without decreasing the quality of their services.

------------------------------------------------------------------

Lucie dělá projekt, aniž by někdo s tím pomáhal.

Lucy is doing a project without anybody helping her with it.

(předmět je mezi without a gerundiem)

----------------------------------------------------------------- 

Když vstoupí do místnosti, uvidí tu hromadu starých šatů v rohu.

On entering the room, they will see that heap of the old clothes in the corner. 

(předložku "on" lze použít ve významu "když")

--------------------------------------------------------------------

Protože vítr sviští, dítě má strach.

With the wind whistling, the child is frightened.

("with" lze použít ve smyslu protože, předmět "the wind" je mezi předložkou a gerundiem)

---------------------------------------------------------------------

Protože čtu celý den, bolí mne oči.

With reading all day, I have pains in my eyes.

----------------------------------------------------------------------

Protože návrhář potřebuje celý pracovní stůl, pracujeme ve vedlejší místnosti.

What with the designer using the whole desk, we are working in the room next door. 

V hovorové angličtině se místo "with" užívá často "what with".

---------------------------------------------------------------------

Někteří zaměstnanci půjdou stávkovat místo toho, aby zvážili i jiné možnosti odporu.

Some of the employees will go on strike instead of considering also other possibilities of their protest.

(-ing formu jsme použili kvůli předložce "of")

-----------------------------------------------------------------------

Pokračujme nehledě k tomu, že máme hlad.

Let´s go on in spite of being hungry.

(-ing formu jsme použili kvůli předložce "of")

------------------------------------------------------------------------

Můj bratr je dobrý ve vyřezávání ve dřevě.

My brother is good at carving in wood.

(-ing formu jsme použili kvůli předložce "at".

-------------------------------------------------------------------------

Poděkuji modelkám za to, že pózují v naší reklamní kampani.

I will thank the models for posing in our advertising campaign.

(-ing formu jsme použili kvůli předložce "for", předmět  musí být mezi slovesem a předložkou "for")

--------------------------------------------------------------------------

Manažer neschvaluje, aby si on bral práci domů.

The manager doesn´t approve of him taking the work home.

(approve = schvalovat se v angličtině používá s předložkou "of", kvůli které jsme sloveso upravili do tvaru "taking", pozice předmětu je mezi předložkou a gerundiem, a je tedy jiná než u slovesa "thank")

Závěr:

Obecně platí, že po všech předložkách může následovat slovesný tvar končící na -ing.

Problémem je někdy anglický předmět, který v zodpovídajících českých větách je buď také předmětem nebo podmětem. Na tento fakt je nutné pamatovat především u osobních zájmen, protože podmětné a předmětné tvary se většinou neshodují. Například v poslední větě český podmět "on" jsme do angličtiny přeložili předmětem "him". Kdybychom větu předělali v tom smyslu, že řekneme jméno, nikoli "on", předmětný tvar by byl shodný s tvarem podmětu: Manažer neschvaluje, aby si Jim bral práci domů. = The manager doesn´t approve of Jim taking the work home. 

Kolem předmětu se točí i další problém - kam jej ve větě postavit. Nelze se vždy řídit citem z češtiny. Dobré slovníky uvádějí, kam postavit předmět ve větách toho druhu, jak jsme je tady uvedli.

Dodatek:

Souvětí se nepřekládají do angličtiny vždy bez problémů. Srovnejte: 

Soused se omlouvá, že vrtá.

Soused se nám omlouvá za to, že vrtá.

Soused se omlouvá za to, že jeho syn vrtá.

The neighbour apologises for drilling.

The neighbour apologises to us for drilling.

The neighbour apologises for the discomfort that his son is drilling. (také: The neighbour apologises for his son´s drilling.)

Jak správně překládat různá souvětí je problém, který pomalu začínáme řešit a který budeme rozvádět v lekcích angličtiny později. 

 

 36. LEKCE 

PŘÍTOMNOST A BUDOUCNOST

VYJÁDŘENA POMOCÍ

MODÁLNÍCH SLOVES

CAN, MUST, MAY (ČÁST I.) 

V lekcích 21, 22, 23, 24 a 25 jsme si vysvětlili budoucnost vyjádřenou  pomocí modálního slovesa "will" a "shall".

Další modální slovesa: can (moci, umět), must (muset) may (smět) tvoří věty podle stejného modelu jako "will", přičemž zmíněná modální slovesa vyjadřují děje přítomné a budoucí. 

Podle toho, co chceme sdělit a s jakým slovesem pracujeme, lze po těchto modálních slovesech pro vyjádření dějů a stavů přítomných a budoucích použít 3 druhy infinitivů - clean, be cleaning, be cleaned.

Záporné tvary:

can´t nebo cannot = neumět, nemoci

needn´t = nemuset

may not nebo mustn´t nebo must not = nesmět

Příklady:

Umím vyšívat nádherné ubrusy.

I can embroider beautiful table cloths.

---------------------------------------------------------------------

Můžeme nahradit kapky pilulkami.

We can substitute the drops by the pills.

---------------------------------------------------------------------- 

Člověk nemůže všemu věřit.

One can´t believe everything.

----------------------------------------------------------------------

Může být zboží dopraveno vrtulníkem tento týden?

Can the goods be helilifted this week?

----------------------------------------------------------------------

Nyní může někdo přemýšlet o tom, že překazí naše plány.

Now somebody can be thinking about thwarting our plans.

----------------------------------------------------------------------

Musím vyžehlit tu halenku.

must iron out the blouse.

(must se používá, když máme pocit, že něco musíme udělat)

-----------------------------------------------------------------------

Musíš jít s námi na ten film.

You must come with us and see the film.

------------------------------------------------------------------------

Musíš dávat pozor.

You must pay attention.

(must používáme, když přikazujeme)

------------------------------------------------------------------------

Nesmíš si okusovat nehty.

You mustn´t bite your nails.

také

You may not bite your nails.

(may not není tak silné jako must not) 

------------------------------------------------------------------------

Nemusíte leštit nábytek každý druhý den.

You needn´t polish the furniture every other day.

------------------------------------------------------------------------ 

Smím se na něco zeptat?

May I ask a question?

------------------------------------------------------------------------

Díra v podlaze nesmí být vidět.

The hole in the floor may not be seen.

také

The hole in the floor mustn´t be seen.

(příkaz/zákaz je silnější)

------------------------------------------------------------------------

Všichni se smí zúčastnit karnevalu.

Everybody may take part in the carnival.

-----------------------------------------------------------------------

Smíte si hrát v této místnosti, ale nesmíte tady jíst.

You may play in this room but you mustn´t eat here.

také

You may play in this room but you may not eat here.

(zákaz je slabší) 

------------------------------------------------------------------------

Musíš si ty šaty vyzkoušet, ale nemusíš si je obléci do divadla.

You must try on the dress but you needn´t put it on for the theatre. 

 

 37. LEKCE 

MODÁLNÍ SLOVESA CAN, CAN´T, MUST,

MAY, MAY NOT, MIGHT, MIGHT NOT

(ČÁST II.) 

Podívejme se na další možnosti využití modálních sloves can, must a may a také might pro vyjádření dějů a stavů v přítomnosti a budoucnosti.

Can / can´t se často pojí se slovesy see, hear, smell, taste, feel a také remember, speak, understand, play.

Příklady:

Slyším dechovku.

I can hear a brass band.

lze také

I hear a brass band.

(sloveso hear nedělá průběhové časy)

Nevzpomínám si na tvého známého

can´t remember your acquaintance.

nebo

I don´t remember your acquaintance.

--------------------------------------------------------------------- 

Can´t se kromě významů "nemoci", "neumět" používá také ve významu "určitě ne"

Příklady:

To určitě není pravá kůže.

This can´t be any genuine leather.

Určitě nebudou mít námitky proti modernizaci dílny.

They can´t argue against modernising the workshop.  

-----------------------------------------------------------------------

Must kromě významu "muset" se používá i ve významu "určitě".

Příklady:

Určitě jsou v knihovně.

They must be in the library.

Určitě znáš toho zlatníka.

You must know the goldsmith.

-------------------------------------------------------------------------

May kromě významu "smět" se používá také ve významu "možná" "asi", may not kromě významu "nesmět" se používá také ve významu "možná ne", "asi ne". Ve významu možná / asi se používá také might a ve významu možná ne / asi ne might not.

Might / might not vyjadřuje ve srovnání s may / may not o něco málo menší pravděpodobnost.

Příklady:

Možná seženeme levnější vstupenky. Nekupujme tyto drahé.

We may get some cheaper tickets. Let´s not buy these expensive ones.

nebo

We might get some cheaper tickets. Let´s not buy these expensive ones.

Asi mu nedají všechny informace.

He might not be given all the information.

nebo

He may not be given all the information.

Děti možná zdobí vánoční stromeček. 

The children might be decorating the Christmas tree.

nebo

The children may be decorating the Christmas tree.

Možná má pravdu, ale nemůže nabídnout alternativu.

He might be right but he can´t offer any alternative.

nebo

He may be right but he can´t offer any alternative.

-----------------------------------------------------------------------

May používáme, když formálně chceme někomu popřát dobré zdraví, štěstí, úspěch, apod.

Ať se vám splní sny!

May your dreams come true!

Ať jste šťastni!

May you be happy!

Ať se Vám podaří ukončit expedici. 

May you succeed in finishing the expedition.

---------------------------------------------------------------------

May nebo might se používá v kombinaci s "as well", když chceme říci, že v dané situaci je nejlépe udělat určitou věc.

Příklady:

Tyto děti se bojí vody, nejlépe bude, když zůstanou na břehu.

These children are afraid of water, they may as well stay on the shore.

nebo

These children are afraid of water, they might as well stay on the shore.

A: Přihlásíme se do soutěže? B: Bude dobré, když to uděláme.

A: Shall we enlist in the competition? B: We might as well.

nebo

A: Shall we enlist in the competition: B: We may as well.

----------------------------------------------------------------------

Might lze také použít, když chceme někomu říci, co by měl dělat.

Příklady:

Měla bys zvednout ruku a zeptat se na to.

You might raise your hand and ask about it. 

Měli byste zkrátit náklady na polovinu.

You might halve the costs. 

 

 38. LEKCE 

DALŠÍ MODÁLNÍ SLOVESA:

WOULD, COULD, SHOULD V KONTEXTU

BUDOUCÍM A PŘÍTOMNÉM

Modální sloveso would je odvozeno od will.

Záporný tvar je would not = wouldn´t

Příklady vět: 

Ukázali bychom Vám výrobní halu.

We would show you around the factory building.

------------------------------------------

Poslanci by neschválili ten návrh zákona.

The deputies wouldn´t pass the bill.

-------------------------------------------

Vysvětlete nám prosím tyto rovnice znovu.

Would you explain these equations to us again, please?

(pomocí would vyjadřujeme zdvořilé žádosti)

--------------------------------------------

Posaďte se.

Would you sit down?

---------------------------------------------

Příští pondělí bychom se plavili podél norského pobřeží.

Next Monday we would be sailing along Norwegian coast. 

---------------------------------------------- 

Tato rostlina by se nepopínala po zdi.

This plant wouldn´t be creeping along the wall.

----------------------------------------------

Ty sklenice by byly později vyhozeny s jinými starými věcmi. Nedávej je do sklepa. Budeme je potřebovat.

The glasses would be thrown away with some other old things later. Don´t put them in the cellar. We are going to need them.

----------------------------------------------

Modální sloveso could je odvozeno od can.

Záporný tvar je could not = couldn´t.

Příklady vět:

Mohli bychom pozvat také nějakou kapelu.

We could invite a band, too.

--------------------------------------------------

Dub by mohl být použitý jako dekorace.

The oak could be used as a decoration.

----------------------------------------------------

Známí sběratelé známek by mohli být osloveni.

Some known stamp collectors could be addressed.

-----------------------------------------------------

Ta půjčka by nemohla pokrýt všechny výdaje.

The loan couldn´t cover all the costs.

------------------------------------------------------

Anna by mohla nyní sedět v knihovně.

Ann could be sitting in the library now.

-------------------------------------------------------

Mohla byste mi věnovat ne chvilku pozornost?

Could you pay attention to me for a while?

(otázka pomocí could je zdvořilejší než pomocí can)

--------------------------------------------------------

Mohl byste nám to zabalit do ozdobného papíru?

Could you wrap it up in fancy paper for us?

--------------------------------------------------------

Modální sloveso should je odvozeno od shall.

Záporný tvar je should not = shouldn´t.

Příklady vět:

Měli bychom táhnout za jeden provaz.

We should pull together. 

-----------------------------------------------------------

Bob by měl právě dělat zkoušku.

Bob should be sitting for the exam just now.

-------------------------------------------------------------

Okna by měla být vyměněna o víkendu.

The windows should be changed at the weekend.

---------------------------------------------------------------

Silnice je zledovatělá. Neměl bys řídit tak rychle.

The road is icy. You shouldn´t be driving so fast.

 

 39. LEKCE 

DALŠÍ TYPY VĚT S MODÁLNÍMI SLOVESY

V KONTEXTU BUDOUCÍM A PŘÍTOMNÉM

(ČÁST I.)

V lekcích 27 a 28 jsme si představili určité typy vět se spojkou if.

Známé typy vět z lekcí 27 a 28:

Jestliže se problémy neřeší, je to špatné pro každého.

If problems aren´t solved, it´s bad for everybody. 

Jestli tě chytím na naši zahradě ještě jednou, řeknu to tvým rodičům.

If I catch you in our garden again, I´ll tell your parents.

(věta je o budoucnosti, po if ve větách tohoto typu nedáváme modální sloveso will)

Podepíšu Vám objednávku, jestli Vás najdu v seznamu.

I´ll confirm the order for you if I find you in the list .

Podívejme se na další typy vět se spojkou if a modálními slovesy.

Příklady:

Nemůžete tady pracovat, jestli nebudete nosit ochranný oděv. 

You can´t work here if you don´t wear protective clothing.

(can´t zahrnuje také budoucnost, po if v tomto typu věty nepoužíváme will)

----------------------------------------------------------------

Můžeme zůstat ještě týden ve Vašem hotelu, jestli nečekáte další hosty?

Can we stay another week in your hotel if you aren´t expecting any other guests?

------------------------------------------------------------------

Jestli Vám nepošlou žádnou odpověď, nemusíte si dělat starosti, můžeme si ponechat jejich zboží.

If they don´t send you any answer, you needn´t be worried we can keep their goods.

------------------------------------------------------------------ 

Smím / Mohla bych / Mohu Vám zavolat, jestli budu příští měsíc v Oxfordu?

May I phone you if I am in Oxford next month?

nebo

Could I phone you if I am in Oxford next month?

nebo

Can I phone you if I am in Oxford next month?

(may, could, can vyjadřují budoucnost; použití may je hodně zdvořilé, could je také zdvořilé, can je nejméně zdvořilé)

-------------------------------------------------------------------

Musíte přijít na naši svatbu, jestli budete o víkendu v

Praze.

You must come to our wedding if you are in Prague at the weekend.

(must zahrnuje také budoucnost)

-------------------------------------------------------------------- 

Všichni se smí zaregistrovat v našem klubu, jestli mohou  trénovat pravidelně v úterý.

Everybody may register oneself at our club if they can train regularly on Tuesdays. 

(may, can vyjadřují budoucnost; can lze běžně požít po if)

---------------------------------------------------------------------

Jestli musím vyplnit ten dotazník, udělám to.

If I must fill in the questionnaire, I´ll do it.

(po if lze běžně použít must, v druhé větě je nutné použít will, protože věta chce vyjádřit budoucí akci a neobsahuje spojku, která by použití will bránila)

--------------------------------------------------------------------

Náš manažer by Vás navštívil, jestli vedení Vaší firmy nebude proti jeho návštěvě.

Our manager would visit you if the management of your company is not against his visit.

--------------------------------------------------------------------- 

Paní Brownová by mohla být dobrou kandidátkou, jestli vezmeme v úvahu její zkušenosti.

Mrs Brown could be a good candidate if we take into account her experience.

nebo

Mrs Brown might be a good candidate if we take into account her experience.

(might vyjadřuje větší váhání) 

 

 40. LEKCE 

DALŠÍ TYPY VĚT S MODÁLNÍMI SLOVESY

V KONTEXTU BUDOUCÍM A PŘÍTOMNÉM

(ČÁST II.)

Podívejme se na věty, které známe pod pojmem "Podmínkové věty".

Některé typy podmínkových vět jsme uvedli v předchozích lekcích.

Připomeňme si:

Jestli platíte kreditní kartou, nepotřebujete hotovost.

If you pay by credit card, you don´t need any cash.

--------------------------------------------------------------------------

Jestli má veřejná doprava zpoždění, důvodem může být například špatné počasí.

If the public transport has a delay, the reason can be for example bad weather.

---------------------------------------------------------------------------

Musíte podávat daňové přiznání, jestli vyděláváte peníze.

You have to declare if you earn money.

----------------------------------------------------------------------------

Jestli naše oddělení bude sloučeno s jiným oddělením, nebude dostatek práce pro všechny.

If our department merge together with another department, there won´t  be enough work for everybody.

-----------------------------------------------------------------------------

Postavíme vánoční stromeček v obývacím pokoji, jestli bude příliš vysoký.

We will put up the Christmas tree in the living room, if it is too high.

-----------------------------------------------------------------------------

Vadilo by vám, jestli se další návrhy nepřečtou, nýbrž pověsí na nástěnku?

Would you mind if the further proposals are not read but hung up on the bulletin board?

-----------------------------------------------------------------------------

Kolegové by mohli ostře protestovat, jestli dostaneš víc peněz. 

The colleagues could object strongly if you get more money. 

Podívejme se na další typ vět se spojkou "if". Bude se jednat o podmínkové věty, kde pravděpodobnost, že děj, událost nastane, je velmi malá.

V té části souvětí, kde je spojka if, používáme minulý čas, ačkoli smysl je do budoucnosti. V části souvětí bez if používáme would, could, might plus infinitiv (do, be done, be doing). 

Kdybych měla brýle, přečetla bych si noviny.

(brýle nemám, je nutné použít zmíněný typ podmínkové věty)

If I had the glasses, I would read the newspaper.

(had je minulý čas od slovesa have)

--------------------------------------------------------------------------

Kdybychom potkali v lese medvěda, nevím, co bych udělal.

(pravděpodobnost, že potkáme v lese medvěda, je velmi malá)

If we met a bear in the forest, I don´t know, what I would do.

(met je minulý čas od meet)

----------------------------------------------------------------------------

Mohli bychom vidět na druhý  břeh řeky, kdybychom vylezli na ten komín.

(na komín samozřejmě lézt nechceme)

We could see the other bank of the river if we climbed the chimney.

(climbed je minulý čas od climb)

------------------------------------------------------------------------------

Moje teta by možná byla úspěšná podnikatelka, kdyby měla vlastní firmu.

(teta nemá vlastní firmu)

My aunt might be a successful businesswomen if she ran her own company.

(ran je minulý čas od slovesa run)

----------------------------------------------------------------------------

Kdybychom bydleli u moře, nyní bych ležela na pláži.

(nebydlíme u moře)

If we lived by the sea, I would be lying on the beach now.

(lived je minulý čas od live)

---------------------------------------------------------------------------

Kdybychom měli více práce,  studenti by byli zaměstnáváni 20 hodin týdně.

(nemáme dost práce pro studenty)

If we had more work, the students would be employed twenty hours weekly.

----------------------------------------------------------------------------

Prodal bys mi svůj obraz levně, kdybys nenašel kupce?

(nevím, zda mi bude ochotný prodat levně svůj obraz, a také pomocí would zní otázka zdvořileji)

Would you sell me your picture cheaply if you didn´t find a buyer?)

(didn´t find je minulý čas v záporu od find)

DALŠÍ LEKCE VIZ MENU

    

 

Komentáře

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář