Jdi na obsah Jdi na menu
 


Zajímavé lekce angličtiny (pokračování č. 41 až č. 48)

11. 12. 2010

 POUZE  NA  TÉTO  WWW-STRÁNCE: 

 ANGLIČTINA  Z  JINÉHO  ÚHLU  POHLEDU 

 LEKCE  ANGLIČTINY  NA POKRAČOVÁNÍ  
 PRO  MÍRNĚ  A  STŘEDNĚ  POKROČILÉ 
NA LEKCE ANGLIČTINY SE VZTAHUJE AUTORSKÉ PRÁVO. JE DOVOLENO KOPÍROVAT TEXT POUZE PRO OSOBNÍ STUDIJNÍ ÚČELY.
 K lekcím lze objednat individuální nebo skupinovou konzultaci  

 41. LEKCE 

DALŠÍ TYPY VĚT S MODÁLNÍMI SLOVESY

V KONTEXTU BUDOUCÍM A PŘÍTOMNÉM

(ČÁST III.)

Podmínkové věty s modálním slovesem "should" po if.

Uveďme příklady:

Kdybys náhodou  narazila na nějakou knihu o malířství 7. století, kup mi ji prosím.

If you should come across a book about painting of the seventh century, buy it for me, please.

nebo

Should you come across a book about painting of the seventh century, buy it for me, please.

(v tomto typu podmínkové věty lze spojku "if" vypustit, úprava slovosledu je potom nutná, takto upravená věta je více formální)

--------------------------------------------

Kdyby tě pojišťovací makléř náhodou žádal o doklad totožnosti, ukaž mu nějaký bankovní průkaz.

If the insurance broker should ask you for any proof of identity, show him a bank card.

nebo

Should the insurance broker ask you for any proof of identity, show him a bank card. 

---------------------------------------------  

Kdybys náhodou neudělal zítra zkoušku, rozzlobíš rodiče.

If you shouldn´t pass the exam tomorrow, you will make your parents angry. 

nebo

Shouldn´t you pass the exam tomorrow, you will make your parents angry

 _____________________________

Podmínkové věty, ve kterých po if dáváme "happen to" nebo "should happen to".

Je vlastně jedno, zda použijeme should nebo should happen to nebo happen to. Mohli jsme tak učinit i v předchozích 3 větách. 

Další příklad:

Jestli budeš náhodou mluvit s třídním učitelem, řekni mu, že jsem nemocný.

If you happen to speak to the form teacher, tell him I´m ill.

nebo

If you should happen to speak to the form teacher, tell him I´m ill.

nebo

If you should speak to the form teacher, tell him I´m ill.

(je v podstatě jedno, kterou formu pro vyjádření pravděpodobnosti použijeme)

_____________________________

Podmínkové věty, ve kterých po if dáváme were + infinitiv s to.

Tímto typem podmínkových vět vyjadřujeme fiktivní situace v budoucnosti. Tento typ podmínkových vět nelze dělat se slovesy vyjadřujícími stav jako like, hate, know...

Příklady: 

Kdyby ses stal kosmonautem, lítal bys v kosmické lodi.

If you were to become an astronaut, you would fly on a spacecraft.

nebo

Were you to become an astronaut,  you would fly on a spacecraft.

(lze vynechat if, je nutné upravit slovosled)

------------------------------------------------

Koupil by akcie, kdyby vyhrál v loterii.

He would buy some shares if he were to win the lottery.

(were se používá místo was ve 3. os. jed. č.)

nebo

He would buy some shares were he to win the lottery.

-----------------------------------------------

Kdybys zavřel dveře, mohli bychom se dohodnout na ceně.

If you were to close the door, we could agree on the price.

(můžeme použít tuto vazbu, když chceme, aby naše žádost byla zdvořilejší)

_____________________________

Podmínkové věty s "would" po if.

Příklady:

Jestliže nastoupíte na loď (Nastupte prosím na loď), plavba po moři může začít.

If you would board the ship, the sea-voyage can start.

(would po if používáme tehdy, když chceme, aby naše žádost byla velmi zdvořilá)

-----------------------------------------------

Jestli mi dáte svoji adresu (Dejte mi prosím svoji adresu), můžete být v seznamu naších potenciálních výherců.

If you would give me your address, you can be in the list of our potential winners. 

 

 42. LEKCE 

DALŠÍ TYPY VĚT V KONTEXTU

BUDOUCÍM A PŘÍTOMNÉM

(ČÁST I.)

1. Vazba "be  to + infinitiv"

Tuto vazbu používáme, když chceme sdělit formálně instrukce nebo příkazy. Ve zprávách se tato vazba používá ke sdělení budoucích událostí. Vazbu používáme pouze tehdy, když mluvíme o věcech, které mohou být ovládány lidmi.

Příklady:

Zákazníci se mají (musí) nahlásit na recepci.

The customers are to check in at the reception.

---------------------------------------------------------------

Kuřáci nemají (nesmí) kouřit na chodbě.

Smokers are not to smoke in the corridor.

----------------------------------------------------------------

Berou se (mají se brát) dvě pilulky ráno před jídlem.

Two pills are to be taken before meals in the mornings.

----------------------------------------------------------------

Potřebujeme čestné lidi v politice, jestli naše země prosperovat.

We need honest people in politics if our country is to flourish.

(často používáme vazbu "be to + infinitiv" v podmínkových větách se spojkou if)

----------------------------------------------------------------

Jestli mám zvládnout práci za kratší dobu, potřebuji lepší počítač.

If I am to manage my work within a shorter period of time, I need a better computer.

2. Vazby "have (got) to + infinitiv", "need to + infinitiv"

V lekci 36 jsme uvedli modální sloveso must (muset) a opak k němu needn´t (nemuset). Must používáme, když přikazujeme (Musíte sedět. You must sit.) nebo když vyjadřujeme svůj pocit (Musíš vidět tu výstavu. You must see the exhibition.) 

V jiných významech muset překládáme jako have to, have got to, need to, ale také jako must a ve významu "bude muset" používáme "will have to".

Have to nebo have got to upřednostňujeme, jestli muset používáme ve smyslu, že nás nutí okolnosti, že nejde o naše rozhodnutí.

V lekci 37 jsme si ukázali používání "must" ve významu "určitě". Když mluvíme neformálně, lze ve významu "určitě" použít také "have (got) to".

Příklady:

Budu péci cukroví, musím koupit cukr, mák a ořechy.

I am going to make some Christmas sweets I have to get sugar, poppy-seed and nuts.

nebo

I am going to make some Christmas sweets I have got (I´ve got) to get sugar, poppy-seed and nuts.

(I have got je neformální)

nebo

I am going to make some Christmas sweets I must get sugar, poppy-seed and nuts.

nebo

I am going to make some Christmas sweets I need to get sugar, poppy-seed and nuts.

(význam je zabarvený; smysl je - potřebuji)

---------------------------------------------------------------

Marie musí napsat třístránkovou esej.

Mary has to write a three-page paper.

nebo

Mary has got to write a three-page paper.

(Marie dostala úkol ve škole, nejde o její osobní rozhodnutí, "have to" je proto optimální způsob překladu "musí")

---------------------------------------------------------------

Firma často musí platit pokutu za znečišťování vzduchu.

The company often has to pay an air pollution fine.

(s frekvenčními výrazy typu often, usually, never... upřednostňujeme have to před have got to)

----------------------------------------------------------------

Kde je Emílie? Určitě poslouchá to nové CD.

Where is Emily? He must be listening to the new CD.

nebo

Where is Emily? He has got to be listening to the new CD.

nebo

Where is Emily? He´s got to be listening to the new CD.

nebo

Where is Emily? He has to be listening to the new CD.

----------------------------------------------------------------

Nemusíš předělávat ten kabát na sako. Nemyslím, že délka kabátu je staromódní.

You needn´t make the coat into a jacket. I don´t think the coat length is old-fashioned.

nebo

You don´t have to make the coat into a jacket. I don´t think the coat length is old-fashioned.

---------------------------------------------------------------

Občané nemusí s úřady komunikovat elektronicky, jestli-že nechtějí.

The citizens don´t need to communicate with the authorities electronically, unless they want.

(jestli mluvíme o tom, že obecně nemusí být něco děláno, upřednostňujeme "don´t need to"; význam se přibližuje k "nepotřebovat")

---------------------------------------------------------------

Škrty musí být pouze ve výdajích.

The cuts need only be in the expenditures.

(s příslovci scarcely = sotva, hardly = stěží, only = pouze používáme, hlavně když mluvíme formálně, "need only", "need scarcely", "need hardly" + infinitiv bez to)

nebo

The cuts only need to be in the expenditures. 

(věta zní méně formálně)

---------------------------------------------------------------

Sotva vám musím připomínat, že vedení očekává vyšší produktivitu práce.

I need scarcely remind you of the fact that the management expect higher working productivity.

nebo

I scarcely need to remind you of the fact that the management expect higher working productivity.

---------------------------------------------------------------

Musíme zamykat kancelář, když jdeme na oběd?

Do we have to lock the office when we leave for lunch?

nebo

Need we lock the office when we leave for lunch? 

(někdy můžeme použít need i v kladné podobě jako modální sloveso a to v otázkách, běžně se ovšem používá pouze needn´t jako modální sloveso)

"need = potřebovat" se chová podle pravidel, která platí pro plnovýznamová slovesa; Potřebuješ pero? Do you need a pen? Nepotřebujeme jejich pomoc. We don´t need their help.

Potřebuji navštívit sestřenici o víkendu. (Musím navštívit sestřenici o víkendu.) I need to see my cousin at the weekend. (I have to see my cousin at the weekend. I must see my cousin at the weekend.)

------------------------------------------------------------------

Budou muset přiznat svoji vinu.

They will have to confess themselves guilty.

(ve spojení s modálním slovesem, v našem případě s "will", nelze použít must)

 

 43. LEKCE 

DALŠÍ TYPY VĚT V KONTEXTU

BUDOUCÍM A PŘÍTOMNÉM

(ČÁST II.)

Vazba "be supposed to + infinitiv"

1. Vazba "be supposed to + infinitiv" se používá ve smyslu českého "mít" (povinnost).

Používá se především v mluvené angličtině.

Příklady:

Zítra máme být ve škole v 7 ráno. Budeme čekat před hotelem na skotské děti.

We are supposed to be at school at seven in the morning. We will be waiting for some Scottish children outside a hotel.

--------------------------------------------------------------------

Kdo dnes referovat o výsledcích bádání?

Who is supposed to report the result of the research?

----------------------------------------------------------------------

Nemáme nosit do školy učebnici přírodopisu.

We aren´t supposed to take the natural science textbook to school.

-----------------------------------------------------------------------

Všichni si mají přečíst ten článek.

Everybody is supposed to read the article.

2. Vazba "be supposed to + infinitiv" se používá ve smyslu českého "předpokládá se", "mít za".

Příklady:

Předpokládá se (Říká se), že plátěné boty se obnosí rychleji než kožené.

Canvas shoes are supposed to be worn out quicker than leather ones.

nebo

It is supposed that canvas shoes are worn out quicker than leather ones. 

-----------------------------------------------------------------------

Předpokládá se, že učitel zeměpisu používá při vyučování mapu.

The geography teacher is supposed to use a map in his or her classes.

nebo

It is supposed that the geography teacher uses a map in his or her classes.

-------------------------------------------------------------------------

Předpokládá se, že ministr zemědělství nyní diskutuje za zavřenými dveřmi se zemědělci o důsledcích sucha.

The Minister of Agriculture is supposed to be discussing the impact of the drought with farmers in chambers now.

nebo

It is supposed that the Minister of Agriculture is discussing the impact of the drought with farmers in chambers now.

 

 44. LEKCE 

DALŠÍ TYPY VĚT V KONTEXTU

BUDOUCÍM A PŘÍTOMNÉM

(ČÁST III.)

1. Tvar "be able to"

Někdy pro vyjádření českého moci používáme v přítomnosti nebo budoucnosti tvar "be able to".

"Be able to" používáme vždy, jestli moci představuje ve větě infinitiv.  

Jinak "be able to" upřednostňujeme před can ve větách, kterými vyjadřujeme schopnost ve specifických okolnostech. Schopnost obecně vyjadřujeme raději pomocí "can"

"Be able to" nelze použít, jestli je infinitiv trpný, jestli to, o čem právě mluvíme, zrovna probíhá, když se právě rozhodujeme o něčem, co bude v budoucnosti, když jde o spojení se slovesy smyslového vnímání a slovesy, která vyjadřují mentální aktivity. 

Příklady:

Bližší podrobnosti Vám budeme moci sdělit zítra.

We will be able to tell you some further particulars tomorrow.

(moci je v dané větě infinitivem, nelze použít can)

--------------------------------------------------

Zpěvačka nemá bolesti v krku. Může v neděli zpívat.

The singer hasn´t got a sore throat any longer. She is able to sing on Sunday.

nebo

The singer hasn´t got a sore throat any longer. She can sing on Sunday.

(upřednostňujeme be able to, protože "může zpívat" je podmíněno specifickou situací zpěvačky)

--------------------------------------------------

Nevidím nic. (Nemohu vidět nic.) Je tady tma.

I can see nothing. It´s dark here.

(anglická věta může mít jeden zápor)

(v lekci 37 jsme říkali, že slovesa smyslového vnímání se v angličtině narozdíl od češtiny často pojí s can / can´t, v tomto případě se raději používá can než be able to)

---------------------------------------------------

Barbara se nemůže dostat včas do práce kvůli sněhovým závějím ve vesnici.

Barbara isn´t able to get to work on time because of snow drifts in the village.

nebo

Barbara can´t get to work on time because of snow drifts in the village.

(jedná se o specificky podmíněnou aktivitu , upřednostňujeme be able to)

---------------------------------------------------

Možná můžeš přestoupit do našeho klubu.

You might be able to change for our club.

(moci je ve větě infinitivem, nelze použít can)

---------------------------------------------------

Náš výrobek nemůže být uveden na trh v Číně.

Our product can´t be launched into the market in China.

(be launched je trpný infinitiv, nelze použit místo can´t isn´t be able to)

----------------------------------------------------

Vidíte je? Oni mohou číst bulvár v pracovní době.

Can you see them? They can read a tabloid during working hours.

(nelze použít be able to, protože činnost, o které mluvíme, právě probíhá) 

-----------------------------------------------------

Myslím, že můžeme zalít zahradu. Nebude pršet.

I think we can water the garden. It won´t rain.

(nyní se rozhodujeme o budoucnosti, v našem případě o zalívání zahrady, nelze použít be able to)

-----------------------------------------------------

Ten herec neumí moderovat, ale umí skvěle tancovat.

The actor can´t moderate but he can dance beautifully. 

nebo

The actor isn´t able to moderate but he is able to dance beautifully.

(u obecných dovedností lze také použít be able to, can je běžnější)

--------------------------------------------------------

Nerozumím, nemůžu se rozhodnout.

I can´t understand, I can´t make a decision.

(jedná se v obou případech o duševní činnost, nelze použít be able to)

2. Tvar "be allowed to"

Základem je sloveso allow = dovolit. Jedná se o sloveso neformální, hodně používané v mluvené angličtině, slovesem se budeme zabývat v některé z pozdějších lekcí.

Modální sloveso may (smět) je nutné nahradit tvarem "be allowed to", jestli smět vystupuje ve větě ve funkci infinitivu. 

Někdy je zase v angličtině lepší použít "be allowed to" místo "may" nebo "not be allowed to" místo "may not" nebo "mustn´t".

Příklady:

Fyzici budou smět opakovat experiment až jim firma pošle finanční prostředky.

The physicists will be allowed to repeat the experiment when the company have sent the means to them.

(po will nelze použít may, smět je ve větě ve funkci infinitivu, lze použít pouze be allowed to)

--------------------------------------------------------

Studenti nesmí používat mobilní telefony ve třídách.

The students aren´t allowed to use mobile phones in the classrooms.

nebo

The students mustn´t use mobile phones in the classrooms.

nebo

The students may not use mobile phones in the classrooms.

 

 45. LEKCE 

DALŠÍ TYPY VĚT V KONTEXTU

BUDOUCÍM A PŘÍTOMNÉM

(ČÁST IV.)

1. Vazba "be about to"

Tato vazba má podobný význam jako "be going to" pro plánované akce lidí s tím rozdílem, že ji používáme, jestli akce má nastat brzy.

Příklady:

Jdu právě spát. Přečtu si to zítra.

I am about to go to bed. I´ll read it tomorrow.

------------------------------------------------------------

Chystáš se mu teď zavolat?

Are you about to phone him?

-------------------------------------------------------------

Asistentka manažera se nám nechystá říci dnes odpoledne na schůzi nic ohledně jednání s potenciálním kupcem firmy.

The assistant to the manager isn´t about to tell us anything concerning the negotiations with the potential buyer of the company.

(v americké angličtině zápor, tj. not be about to, se užívá k vyjádření neochoty; v americké angličtině by význam byl posunutý do roviny neochoty: Asistentka manažera nám není ochotna říci nic.......)

2. Vazba "be used to + slovesný tvar končící na -ing"

Vazba "be used to + sloveso končící na -ing" zodpovídá českému významu "být zvyklý na".

Na be used to připojíme gerundium odvozené z aktivního infinitivu (cleaning) nebo trpného infinitivu (being cleaned)

Příklady: 

V létě jsme zvyklí obědvat na zahradě.

We are used to having our lunch in the garden in the summer.

-------------------------------------------------------

Marie je zvyklá, že ji často žádají o radu.

Mary is used to being asked for some advice.

-------------------------------------------------------

Tito turisté nejsou zvyklí jíst knedlíky. Nabídni jim  těstoviny.

These tourists aren´t used to eating dumplings. Offer them some pasta instead.

--------------------------------------------------------

Speleolog je zvyklý na velmi nízké teploty.

The caveman is used to very low temperatures.

(po be used to může samozřejmě následovat i podstatné jméno)

Poznámka:

be used to + slovesná forma s -ing může být ve stejném smyslu, tj. ve významu být zvyklý na, nahrazeno tvarem be accustomed to + slovesná forma s ing nebo normální infinitiv.

Školák je zvyklý (má ve zvyku) hrát počítačové hry každý den.

The schoolboy is used to playing computer games every day.

nebo

The schoolboy is accustomed to playing computer games every day.

nebo

The schoolboy is accustomed to play computer games

every day.

3. Vazba get used to + slovesný tvar končící na -ing

Vazba "get used to + slovesný tvar končící na -ing"  vystihuje český význam "zvyknout si". 

Příklady:

Robert si zvyká na to, že musí hodně cestovat v nové firmě

Robert is getting used to having to travel a lot in the new company.

(s ohledem na význam věty je nutné sloveso "get" použít v přítomném čase průběhovém, zvyká si v tuto dobu)

------------------------------------------------------------

Věříme, že babička si zvykne žít v domově důchodců.

We believe our grandma will get used to living in the old people´s home.

(význam je do budoucnosti, významu věty zodpovídá vyjádření budoucnosti pomocí "will")

-------------------------------------------------------------

Kůň si nezvykne na nový kočár.

The horse won´t get used to the new carriage.

(na vazbu jsme připojili podstatné jméno)

---------------------------------------------------------------

Dělník si nemůže zvyknout chodit do fabriky na šestou hodinu ráno.

The workman can´t get used to coming to the factory for six a.m.

 

 46. LEKCE 

SHOULD A JEHO "KONKURENCE"

(ČÁST I.)

1. My jsme se již zabývali modálním slovesem should v lekci 38. Připomeňme si, jaké věty v kontextu přítomném a budoucím jsme s využitím modálního slovesem should tvořili.

Příklady:

Pět konstruktérů by mělo zítra přinést nákresy motoru.

Five designers should bring the drawings of the engine tomorrow.

--------------------------------------------------

Ten akrobat by nyní neměl chodit po laně, měl by cvičit na kladině.

The acrobat shouldn´t be walking the rope now he should be working out on the balance beam.

---------------------------------------------------

Který z těchto čajů bychom měli nabízet diabetikům?

Which of these sorts of tea should we offer to diabetics?

----------------------------------------------------

Kdyby ti náhodou chyběly informace, mohu o nějaké požádat.

If you should be missing any information, I can ask for some.

-----------------------------------------------------

Kanceláře by neměly být uklízeny během pracovní doby úředníků.

The offices shouldn´t be cleaned within the working hours of the clerks.

2. Místo modálního slovesa should lze v mnoha případech použít vazbu ought to. Nicméně, obecně platí, že ought to obvykle užíváme, když chceme říci, co by měl někdo dělat podle pravidel, zákonů a pod.

"Mněl by" přeloženo pomocí "should" používáme, když se  jedná spíš o náš subjektivní názor ve smyslu doporučení, překlad pomocí "ought to", když jde o zákon, objektivní názor, za kterým stojíme nebo když chceme, aby náš názor zněl jako povinnost. 

Příklady:

Mněl bys pole postřikovat méně.

You should spray the field less

(zdůrazněn můj osobní názor, rada, doporučení)

nebo

You ought to spray the field less.

(moje doporučení je založené na objektivním názoru, chci to zdůraznit)

-------------------------------------------------------

Všichni dělníci by měli dodržovat pokyny.

All the workmen ought to follow the instructions.

(spíš ought to, jedná se o obecné předpisy - doporučení)

--------------------------------------------------------

Mněl bych opravit střechu co nejdříve, ale nemáme peníze, letos ji nemohu opravit.

I ought to repair the roof as soon as possible but we haven´t got any money I can´t repair it this year.

(ought to chce ve větě vyjádřit povinnost, opravu střechy vnímám jako povinnost; v této větě doporučení pomocí should není dobrá volba, nebudu sobě radit, když vím, že to nemohu splnit, nemám peníze na opravu střechy)

----------------------------------------------------------

Měla bych jim to říci.

I should tell them.

(jestli se jedná o větu, která má charakter rady a podmětem je "I", používá se pouze should, nikoli ought to)

-----------------------------------------------------------

Cukrář by neměl péci na dva týdny.

The confectioner shouldn´t bake for two weeks.

(subjektivní pohled, doporučení)

nebo

The confectioner ought not to bake for two weeks.

(mělo by být jeho povinností péci častěji)

Poznámka:

Jedná - li se o vyjádření silné pravděpodobnosti, lze použít jak should tak ought to.

Příklady:

Baterka by měla být v hnědém ruksaku.

The torch should be in the brown rucksack.

nebo

The torch ought to be in the brown rucksack.

-------------------------------------------------------------

Směrem na severně v této části lesa by měly být borůvky.

Northward in this part of the wood, there should be blueberries.

nebo

Northward in this part of the wood, there ought to be blueberries.

---------------------------------------------------------------

Všechny losy by měly být vyprodány.

All the lottery tickets should be sold out.

nebo

All the lottery tickets ought to be sold out.

 

 47. LEKCE 

SHOULD A JEHO "KONKURENCE"

(ČÁST II.)

3. Vazba had better plus infinitiv bez -to

Tuto vazbu používáme především v hovorové angličtině místo "should". Vazba má v sobě myšlenku: Raději bys měl.

Příklady:

Měl bys jim to vysvětlit ihned.

You had better explain it to them immediately.

nebo stažený tvar

You´d better explain it to them immediately.

nebo v hodně hovorové angličtině lze had zcela vypustit

You better explain it to them immediately.

větu lze říci také méně hovorovou angličtinou

You should explain it to them immediately.

-----------------------------------------------------------

Měli bychom chodit na přednášky pravidelně.

We had better attend the lectures regularly.

nebo

We´d better attend the lectures regularly.

nebo

We better attend the lectures regularly.

nebo

We should attend the lectures regularly.

------------------------------------------------------------

Neměla bych nakupovat v tomto supermarketu. Je špinavý.

I had better not do my shopping in this supermarket. It´s dirty.

nebo

I´d better not do my shopping in this supermarket. It´s dirty.

nebo

I better not do my shopping in this supermarket. It´s dirty.

nebo

I should not do my shopping in this supermarket. It is dirty.

nebo

I shouldn´t do my shopping in this supermarket. It´s dirty.

4. Trochu srovnávejme. 

Vzpomeňme si na modální sloveso "shall" z lekce 21, na vazbu "be supposed to" z lekce 43 a na vazbu "be to" z lekce 42.

Příklady:

Zítra máme přinést do školy jakoukoli malou kytku v květináči.

Tomorrow we are supposed to bring any small plant in a flower pot to school.

______________________

Zítra bychom měli přinést do školy jakoukoli malou kytku v květináči.

Tomorrow we should bring any small plant in a flower pot to school.

nebo

Tomorrow we ought to bring any small plant in a flower pot to school.

------------------------------------------------------------

Mám zmáčknout ten knoflík nyní?

Shall I press this button now?

nebo také

Am I supposed to press this button now?  

_______________________

Měla bych zmáčknout ten knoflík nyní?

Should I press this button now? 

----------------------------------------------------------------

Mají se zapsat na Vysokou školu ekonomickou tento měsíc.

They are to enrol in The University of Economics this month.

(jedná se o formální instrukci)

nebo

They are supposed to enrol in The University of Economics this month.

______________________

Měli by se zapsat na Vysokou školu ekonomickou tento měsíc.

They should enrol in The University of Economics this month.

nebo

They ought to enrol in The University of Economics this month.

(zní to spíš ve smyslu, že tak říkají pravidla)

nebo

They had better enrol in The University of Economics this month.

(hodně hovorově)

 

 48. LEKCE 

OPAKUJME, CO JSME SE ZATÍM NAUČILI

Všimli jsme si, že myšlenky, věty, které mají vztah k přítomnosti, mají zároveň vztah k budoucnosti. Přítomnost je prchavá veličina, nestačím si přítomný okamžik uvědomit a už se stal minulostí.

My jsme věci zjednodušili a podívali jsme se na problém třídění časů formálně, nebo-li očima české gramatiky. Tento přístup je účinnější pro tu kategorii lidí, kteří by rádi jazyk zvládli ale nadměrné filosofování je spíš od studia odrazuje, než by to pro ně znamenalo pomoc.

Přístup ke studiu gramatických časů a dalších problémů, který je u nás nejvíce rozšířenou "metodou" výuky, totiž studovat anglickou gramatiku s minimálním využitím češtiny, předpokládá geniální studenty. Jestli jste běžný student, spousta věcí Vám nikdy nedojde a vlastně nikdy nebudete moci, ačkoli jste velmi schopná / schopný ekvivalentně vyjádřit své české myšlenky v angličtině. Lidé, kteří překypují sebevědomím, si možná budou myslet, že jazyk zvládají, ale pouze do té doby, než je někdo důkladně nevyzkouší. 

Velkým problémem je přirozeně i konverzace založená na principu "jenom něco řeknete". Kvalita sdělení a to, zda obsah věty zodpovídá skutečně myšlence, kterou chtěl člověk sdělit, se nezdá důležité.

V prní lekci jsme si říkali, že angličtina stojí na slovesech. Podívejme se ještě jednou na náš přístup k anglickým časům.

Češtinu užíváme automaticky, aniž bychom se zamýšleli nad její logikou. Každý ovšem ví, že koncovka "l", kterou v různých obměnách připojujeme na slovesa, vyjadřuje to, co bylo, co se stalo, nebo - li minulost. Upekla jsem dort; Pekla jsem dort; Posílali zprávy; Poslali zprávy; Bylo chladno; Nelíbilo se jim představení; atd., jsou všechno věty v čase minulém.  Jistěže, děje, stavy se mohou v budoucnosti opakovat, ale to by už byla nová myšlenka, věta.

Jestli se nejedná o věty z oblasti minulosti, musí jít o věty vztahující se k přítomnosti a budoucnosti, přičemž tyto věty svou formulací často zahrnují také děje nebo stavy, které již v minulosti započaly. Gramatická forma těchto vět je ale přítomná nebo budoucí. Chodím občas do divadla. (Gramaticky jde o přítomný čas, obsah věty je ale o tom, co občas bylo a asi bude.) Budu chodit do divadla. Půjdu do divadla. (Gramaticky jde o budoucí čas a obsah vět je také o budoucnosti.)

Zopakujme si, jaký přístup jsme v našich lekcích angličtiny sledovali:

Chodím občas do divadla.

I sometimes go to the theatre.

Věta je gramaticky v českém čase přítomném, v angličtině přítomnost pokrývají 4 možnosti (časy): present simple, present continuous, present perfect continuous, preset perfect simple. Na základě charakteristiky uvedených časů dospějeme k závěru, že věta svým obsahem spadá do přítomného času prostého - present simple (dlouhodoběji opakovaný děj, bylo, je a asi bude). 

Další příklad:

Od včerejška hledáme našeho psa.

We have been looking for our dog since yesterday.

(Věta je gramaticky v českém čase přítomném a svým obsahem spadá do předpřítomného času průběhového, děj probíhá od určité doby v minulosti (since) a možná bude probíhat dál)

-------------------------------------------------------

Záležitost vyřešíme zítra.

We´ll resolve the issue tomorrow.

nebo

We´re going to resolve the issue tomorrow.

Věta je gramaticky v češtině vyjádřena budoucím slovesným tvarem (vyřešíme). V angličtině budoucnost vyjadřujeme pomocí present continuous, present simple, vazbou be going to, pomocí modálního slovesa will plus některý ze 6 infinitivů. 

Naše věta buď představuje reakci na určitou situaci (We´ll resolve the issue tomorrow) nebo by se také mohlo jednat o plán (We´re going to resolve the issue tomorrow.) Jedno z uvedených řešení volíme pro naši konkrétní situaci v praktickém životě.

-----------------------------------------------------------

Budou odbory jednat se stávkujícími?

Will the trade unions be negotiating with the strikers?

nebo

Are the trade unions going to negotiate with the strikers? 

Věta je gramaticky v češtině vyjádřena budoucím slovesným tvarem (budou jednat). Jedná se o otázku kladenou někomu, kdo to ví nebo by to mohl vědět. Jestli chci zdůraznit, že se ptám na jednání, která budou určitou dobu trvat a budou hledat řešení situace, volíme will plus přítomný průběhový infinitiv - budoucí čas průběhový. Jestli chci svoji otázkou podtrhnout úmysl, plán odborů, použiji vazbu be going to.

--------------------------------------------------------

Jestli se jedná o věty s modálními slovesy can, must, may, might, should, would, could, neřešíme otázku času, nýbrž otázku infinitivu.

Příklady:

Kolegové asi diskutují pokles výroby.

The colleagues might be discussing the drop in the production.

nebo

The colleagues may be discussing the drop in the production.

(asi (možná) lze vyjádřit pomocí might nebo may, diskuse probíhá nyní, proto použijeme přítomný průběhový infinitiv)

------------------------------------------------------

Mohly by vás zajímat závěry expertizy.

You could be interested in the expert findings.

nebo

You might be interested in the expert findings.

(mohly by vyjadřujeme modálním slovesem could, pokud bychom chtěli být opatrnější, použijeme might; sloveso be, když jsme v rovině přítomné a budoucí, nelze připojit na modální sloveso jinak, než ve tvaru be)

DALŠÍ LEKCE VIZ MENU

 

Komentáře

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář