Jdi na obsah Jdi na menu
 


Zajímavé lekce angličtiny (pokračování č. 49 až č. 57)

6. 2. 2011

 POUZE  NA  TÉTO  WWW-STRÁNCE: 

 ANGLIČTINA  Z  JINÉHO  ÚHLU  POHLEDU 

 LEKCE  ANGLIČTINY  NA POKRAČOVÁNÍ  
 PRO  MÍRNĚ  A  STŘEDNĚ  POKROČILÉ 
NA LEKCE ANGLIČTINY SE VZTAHUJE AUTORSKÉ PRÁVO. JE DOVOLENO KOPÍROVAT TEXT POUZE PRO OSOBNÍ STUDIJNÍ ÚČELY.
 K lekcím lze objednat individuální nebo skupinovou konzultaci  

 49. LEKCE 

ZAČÍNÁME SE ZABÝVAT MINULOSTÍ

Minulost, minulý čas slovesa je poměrně jasná věc. Jestli se něco stalo, čeština tuto skutečnost vyjádří: Pracovali jsme. Viděla jsem malého zajíce v lese. Chodník nebyl udržován do této chvíle.

Minulost v angličtině vyjadřujeme minulým časem prostým, minulým časem průběhovým, předpřítomným časem prostým, předpřítomným časem průběhovým, předminulým časem prostým, předminulým časem průběhovým.

Povšimněte si, že předpřítomný čas prostý a předpřítomný čas průběhový jsme užívali pro řešení vět, které spadaly do oblasti přítomnosti a nyní se dozvídáme, že pomocí těchto 2 časů lze vyjádřit také minulost.

Jaké úvahy nám především pomohou třídit věty v minulosti tak, abychom použili správný čas?

Budeme si klást hlavně otázky, kdy se něco stalo a zda to, co se stalo, má vliv na přítomnost a budoucnost.

Pro vytvoření minulého času prostého, budeme potřebovat lekci 10. Pravidelný minulý čas prostý vytvoříme podle pravidel pro vytvoření past participle - příčestí minulého, jak je popsáno v lekci 10. Jestli se jedná o nepravidelné sloveso, což nepoznáte přímo, nýbrž nepřímo, že sloveso je uvedeno v tabulce nepravidelných sloves, je nutné naučit se nepravidelný tvar nazpaměť.

Sloveso "be" je víc nepravidelné, jestli se jedná o minulý čas prostý - past simple, v minulém čase prostém má tvary:

I was = já jsem byla / byl

I was not = I wasn´t = já jsem nebyla / nebyl

princip otázky: was I?

you were = ty jsi byla / byl; vy jste byla / byl / byli / byly

you were not = you weren´t = ty jsi nebyla / nebyl; vy jste nebyla / nebyl / nebyli / nebyly

princip otázky : were you?

Další osoby:

she was, she was not = she wasn´t

he was, he was not = he wasn´t

it was, it was not = it wasn´t

we were, we were not = we weren´t

they were, they were not = they weren´t 

 

 50. LEKCE 

MINULOST VYJÁDŘENA POMOCÍ

PRESENT PERFECT CONTINUOUS

Předpřítomný čas průběhový již známe. Řešili jsme pomocí tohoto času věty jako:

They have been treating the patient for three weeks. 

Léčí pacienta 3 týdny.

The girl has been lying in the sun since morning.

Dívka se opaluje od rána.

How long has your son been studying IT at university?

Jak dlouho studuje Váš syn IT na universitě?

The airhostess has been looking for our luggage.

Letuška hledá naše zavazadla. (present continuous vyjadřuje a zdůrazňuje, že to trvá již delší dobu)

Co nás ale může překvapit, je, že tento čas používáme také pro vyjádření dějů v minulosti. Děj, který trval po nějakou dobu, nyní činnost neprobíhá a nezáleží, zda činnost bude nebo nebude v budoucnosti znovu probíhat

Jak je možné, že čas, kterým lze vyjádřit jistý typ přítomnosti, viděno formálně očima češtiny, lze v angličtině použít také k vyjádření toho, co se stalo?

Odpověď:

Uvažte například toto: I have been travelling all day. Překlad do češtiny, za předpokladu, že pořád cestuji je: Cestuji celý den.

Položme si ale otázku, zda bychom tuto větu nemohli vyjádřit v češtině i minulým časem: Cestovala jsem celý den. (ale zároveň bych musela dodat, že platí, že pořád cestuji a ještě alespoň chvíli budu, v opačném případě by přijímatel této zprávy myslel, že už necestuji). V češtině jsme ovšem zvyklí takové situace, které ještě pořád probíhají, vyjádřit formálně přítomným časem.

Jestli jím 10 minut a pořád jím, česky řeknu: Jím deset minut. Anglicky v této situaci vlastně říkáte něco jako:  Jedla jsem deset minut (a pořád jím) I have been eating for ten minutes. To, že ještě pořád jím, plyne ale v praxi ze situace, z kontextu. 

Tady máme problém jiného způsobu vnímání děje,  který začal v minulosti, pořád probíhá a ještě bude probíhat, v češtině a angličtině.

Angličtina tady klade důraz na to, co proběhlo a čeština na fakt, že to ještě probíhá.

Přesuňme se ale do minulosti, viděno česky, a položme si otázku, pro jaké minulé, uplynulé děje a v jakých kontextech volíme právě present perfect continuous?   

Odpověď: 

Věta: Stěhovali jsme nábytek; může být přeložena několika způsoby:

We removed the furniture.

We were removing the furniture.

We have removed the furniture.

We have been removing the furniture.

We had removed the furniture.

We had been removing the furniture.

Použití konkrétního času v praxi záleží na kontextu, okolnostech, ve kterých je naše věta řečena.

Jestli se budeme ptát na podmínky, okolnosti použití present perfect continuous, tak předpřítomný čas průběhový použijeme, když chceme zdůraznit, že děj probíhal po nějakou dobu a objekt, který je nositelem děje, je uplynulým dějem poznamenán. 

Ještě jednou:

We have been removing the furniture.

Tato věta má do češtiny dvojí překlad:

Stěhujeme nábytek. (dáváme najevo, že nám to trvá už nějakou dobu)

Stěhovali jsme nábytek. (stěhovali, nyní nestěhujeme, zda budeme nebo nebudeme pokračovat, nemá vliv na použití času)

We have been removing the furniture (present perfect continuous) pro český překlad: Stěhovali jsme nábytek použijeme za předpokladu, že chceme zdůraznit, že stěhování trvalo nějakou dobu a na nás nebo na nábytku jsou patrné nějaké stopy stěhování.

Uveďme příklady použití present perfect continuous tak, že čeština dané věty přeloží minulým časem.

Příklady:

Kate: Proč se usmíváš?

Charles: Díval jsem se na komedii.

Kate: Why are you smiling?

Charles: I have been watching a comedy.

(komedie trvala delší dobu, asi právě skončila a Karel je poznamenán jejím obsahem, usmívá se)

-------------------------------------------------------------------

Jack pil, je opilý.

Jack has been drinking he is drunk.

(Jack pil po nějakou dobu, nyní jsou na něm patrné důsledky, je opilý)

-------------------------------------------------------------------

Jsem celý zpocený. Běhal jsem.

I´m all of a sweat. I have been running.

(jsem zpocený, nesu na sobě stopy předchozí činnosti, běhání, které nějakou dobu trvalo)

-------------------------------------------------------------------

Košile jsou hrozně zmačkané. Ležely v kufru dlouho.

The shirts are badly creased. They have been lying in the suitcase long.

(asi nyní vyndávám košile z kufru, nebo jsem je právě vyndal, košile nesou stopy toho, že v kufru ležely dlouho)

 

 51. LEKCE 

MINULOST VYJÁDŘENA POMOCÍ

PRESENT PERFECT SIMPLE

(ČÁST I.)

Připomeňme si věty, které jsme již pomocí předpřítomného času prostého řešili v lekci 12:

Znám toho novináře léta.

I have known the journalist for years.

(sloveso know nelze použít v průběhovém čase)

Je to poprvé, co řídím nákladní auto.

This is the first time I have driven a lorry.

Jsme na horách od neděle týdne.

We have been in the mountains since Sunday.

Nyní se podívejme na věty, děje, situace, které byly, odehrály se a správný způsob, jak je přeložit do angličtiny, je předpřítomným časem prostým - present perfect simple.

Základní myšlenka pro vyjádření minulého času pomocí present perfect simple je tato: Něco se stalo nebo odehrálo v tom smyslu, že důsledky minulého děje, minulé akce nebo situace přetrvávají do přítomnosti.

Uveďme příklady:

Nasbírali jsme pět košů borůvek. Zavaříme je.

We have picked five baskets of bilberries. We are going to preserve them.

(borůvky jsme nasbírali a máme je, tj. důsledek minulé akce přetrvává)

--------------------------------------------------------------------

Nedotýkejte se zábradlí. Bylo právě natřeno.

Don´t touch the handrailing. It has just been painted.

(jedná se o trpnou větu v předpřítomném čase prostém, zábradlí bylo natřeno, důsledek natření je v dané větě v tom, že barva ještě neuschla)

----------------------------------------------------------------------

Dopis jsme nenašli. Zítra budeme hledat dál ve vedlejší kanceláři.

We haven´t found the letter. We are going to keep looking for it in the office next door.

(nenašli, znamená, že důsledkem je, že dopis do této chvíle nemáme)

------------------------------------------------------------------------

Vysvětlil Richard Heleně pravidla hry?

Has Richard explained the rules of the game to Helen?

(důsledek vysvětlení je v tom, že Helena pravidla nyní zná; otázka je postavena v tomto duchu)

Často není jasné, zda použít minulý čas prostý nebo předpřítomný čas prostý. Zatím uveďme k tomuto problému toto:

Řešme větu:

Povodeň zničila vesnici.

Větu lze teoreticky přeložit v předpřítomném čase prostém i minulém čase prostém. V praxi je důležitý kontext, situace.

Jaký kontext, situace je nutná pro překlad v předpřítomném čase prostém?

Povodeň přišla nedávno a jsou vidět důsledky. Vesnice je zničená: The flood has damaged the village.

A nyní se podíváme na kontext, situaci, kdy by měl být použit minulý čas prostý.

Povodeň byla před delší dobou. Domy ve vesnici již byly rekonstruovány. Nebo stačí, že povodeň byla hodně dávno (například před 10 lety) a domy jsou stále poškozené. Potom by překlad byl: The flood damaged the village.

 

 52. LEKCE 

MINULOST VYJÁDŘENA POMOCÍ

PRESENT PERFECT SIMPLE

(ČÁST II.)

Existují určité výrazy, které jsou velmi charakteristické pro předpřítomný čas, jestli věta v češtině bude formulována v minulém čase.

Podívejme se na věty s takovými výrazy: 

"just" = právě, už

V britské angličtině s "just" používáme předpřítomný čas prostý, jestli je zároveň myšlenka věty a kontext v souladu s obecnou filosofií předpřítomného času prostého.

Autobus právě/už přijel.

The bus has just arrived.

Pozor, jestli by byla věta formulována: Autobus právě přijíždí, potom překlad by byl v přítomném čase průběhovém.

The bus is just arriving.

"already" = už

Je nutné používat ve smyslu - dřív, než se očekávalo, obvykle se používá v kladných oznamovacích větách. 

Hosté už vypili všechno víno. (očekávali jsme, že v tuto dobu ještě nějaké víno bude)

The guests have already drunk up all the wine. 

"Yet" = už (v otázce)

"Yet" = ještě (v záporné větě)

Už se vrátil tvůj švagr z Austrálie?

Has your brother in law come back from Australia yet?

Tu sbírku známek jsem ještě neviděla.

I haven´t seen the collection of stamps yet.

Poznámka: Běžné postavení slovíčka "yet" je na konci věty.

Jakýkoli časový interval, který neskončil, například:

today, this week, this morning, this year, atd.

My jsme již řešili věty s uvedenými výrazy v přítomném čase průběhovém.

Rozlišujme:

Dnes jsme utratili hodně peněz. (dnešek neskončil a možná ještě utratíme další peníze)

We have spent a lot of money today.

---------------------------------------------------------

Dnes jsme utratili hodně peněz. (dnes už utrácet nebudeme, buď není možnost, nebo den je právě u konce, nebo určitě nechceme)

We spent a lot of money today. (větu přeložíme minulým časem prostým)

----------------------------------------------------------

Dnes utrácíme hodně peněz. (věta je v přítomném čase a v angličtině této větě zodpovídá přítomný čas průběhový, připomeňme, že slovíčko "today" je znakem přítomného času průběhového, jestli je česká věta v přítomném čase)

We are spending a lot of money today.

Uveďme další intervaly:

recently (poslední dobou), lately (poslední dobou), so far (doposud), till now (doposud), up to now (doposud)

Poslední dobou nenakupoval v tomto supermarketu.

He hasn´t done his shopping at this supermarket recently (nebo lately). 

Doposud jsme ušetřili 2 tuny materiálu. 

We have saved two tonnes of material so far (nebo till now, nebo up to now).

 

 53. LEKCE 

MINULOST VYJÁDŘENA POMOCÍ

PRESENT PERFECT SIMPLE

(ČÁST III.)

Obeznámili jsme se se základní filosofií present perfect simple pro děje nebo stavy, které proběhly. Jádro spočívá v tom, že děje, akce, stavy proběhly, nyní neprobíhají, ale jejich důsledky jsou nyní, v přítomnosti cítit.

Potom jsme uvedli charakteristické výrazy používané právě s předpřítomným časem prostým.

V této lekci doplníme filosofii používání present perfect simple a uvedeme další výrazy hodně používané s předpřítomným časem prostým.

Novou informaci, kterou sdělujeme o tom, co se stalo, za předpokladu, že dopad toho, co se stalo, pociťujeme v přítomnosti, oznamujeme v present perfect simple. Další doplnění této informace se sděluje v past simple.

Příklady:

Strana Spravedlnost vyhrála volby. Získala 62% všech hlasů voličů.

Party Justice has won the election. They received 62% of all the electoral votes. 

(druhá věta představuje doplnění informace první věty, proto je použitý minulý čas prostý)

-------------------------------------------------------------

Laboratoř vyvinula nový druh léku na vysoký krevní tlak. Vědcům to trvalo 4 roky.

The laboratory has developed a new kind of medicine to fight a high blood pressure. It took the scientists four years.

Jestli něco oznamujeme, nebo se ptáme a smysl je - do této chvíle, do této doby.

Příklady:

Naše stavební firma postavila 15 administrativních budov.

Our construction company has built fifteen administration buildings.

(myslí se do této chvíle, firma s největší pravděpodobností postaví ještě další budovy)

Neodstranili závadu motoru.

The engine trouble hasn´t been debugged.

(věta je trpná, present perfect simple je použitý, protože věta je myšlena - do této chvíle, na odstraňování závady se asi bude pracovat dál)

Další výrazy a typy vět spojené s present perfect simple:

ever = někdy (v otázkách)

Ochutnal Jim někdy naše domácí víno?

Has Jim ever tasted our domestic wine?

------------------------------------------------------------------------------

Byly tvoje děti někdy na dětském táboře?

Have your children ever been to a summer camp?

(jestli je přísudek sloveso be, věty, které se ptají, nebo říkají, že někdo někde byl, používají předložku to místo předložek in nebo at)

------------------------------------------------------------------------------

Klára byla v obchodě se zeleninou a ovocem. Má plnou tašku zeleniny a ovoce.

Clair has been to the greengrocer´s. Her bag is full of vegetables and fruit.

never = nikdy

Heleniny prarodiče nikdy nebyli v Americe.

Helen´s grandparents have never been to America.

(prarodiče Heleny žijí a do této chvíle nikdy nebyli v Americe)

Pozor, za předpokladu, že už zemřeli, do Ameriky se nikdy nepodívají, není ani teoretická možnost, že by tam pocestovali. V tomto případě musí být překlad v minulém čase: Helen´s grandparents were never in America.

since = od (předložka), od té doby, co (spojka)

Od rána se nic nezměnilo.

Nothing has changed since morning.

(since je ve větě předložka, máme jednoduchou větu)

--------------------------------------------------------------------------

Od té doby, co jsme se vrátili z dovolené, nemluvili jsme s žádným z našich přátel.

Since we came back from our holiday, we haven´t spoken to any of our friends.

(po since jako spojce jsme v tomto typu věty použili past simple a v druhé části souvětí present perfect simple, protože logika věty je, že jsme nemluvili do této chvíle)

------------------------------------------------------------------------------

Od té doby, co začala krize, roste počet nezaměstnaných.

Since the crisis started, the number of unemployed people has been rising.

(všimněte si, že je hodně typů vět se since, v naši větě musíme použít past simple a v druhé větě present perfect continuous, protože počet nezaměstnaných roste (v češtině přítomný čas) po nějakou dobu a asi bude růst)

Slovesa, která nedělají průběhové časy musíme ve větách, které splňují podmínky pro předpřítomný čas průběhový, použít v předpřítomném čase prostém.

Tento počítač mám tři roky.

I have had this computer for three years.

(have ve významu vlastnit nedělá průběhové časy)

--------------------------------------------------------------------------------

Jak dlouho manažer o tom podvodu?

How long has the manager known about the fraud?

 

 54. LEKCE 

MINULOST VYJÁDŘENA POMOCÍ

PAST SIMPLE

Past simple - minulý čas prostý používáme k vyjádření minulosti:

1. Když děj nebo událost se staly poměrně dávno. V tomto případě nezáleží, zda důsledky přetrvávají, či nikoli. 

Dávno je relativní pojem. Jestli původce děje nežije, určitě použijeme past simple, nikoli present perfect simple.

Příklady:

Maria Curie objevila prvky polonium a rádium.

Maria Curie discovered elements polonium and radium.

(Maria Curie již zemřela)

--------------------------------------------------------------------

Bill Clinton byl 42. presidentem USA. 

Bill Clinton served as the 42nd president of US. 

(již nemůže být presidentem)

2. Jestli je ve větě jakékoli časové určení, udání času, které už uplynulo.

Příklady:

Včera jsme pracovali do 18 hod.

We worked  yesterday till 6 p. m.

----------------------------------------------------------------------

Patrik byl tady před pěti minutami.

Patric was here five minutes ago.

----------------------------------------------------------------------

Kdy jste diskutovali o rozšíření vozovky?

When did you discuss the road widening?

(kdy? se pojí s určitou dobou v minulosti, která uplynula)

3. Událost nebo děj se odehrály a důsledky nepřetrvávají.

Příklady:

Chytila jsem motýla, ale bohužel uletěl.

I caught a butterfly but, unfortunately, it has flown away.

(motýl je pryč, to je to, co přetrvává, nikoli to, že jsem jej chytila)

---------------------------------------------------------------------

Podívej na moji špinavou motorku. Myl jsem ji, ale jak vidíš, silně prší.

Look at my dirty motorbike. I washed it but as you can see it is raining heavily.

(důsledky umytí motorky nepřetrvávají) 

--------------------------------------------------------------------

Marie nesehnala lístek do divadla, ale kolega ji daroval svůj lístek.

Mary didn´t get a theatre ticket but a colleague of hers has given her his ticket.

(nesehnala - jsme přeložili minulým časem, protože důsledky nepřetrvávají, když platí, že Marie má lístek od kolegy) 

4. Minulý čas prostý používáme ve spojení s místem, kde se něco stalo, ale místo jsme již opustili.

Příklady:

Když jsem byla v Egyptě, koupila jsem zajímavou knížku o starověkém Egyptě.

When I was in Egypt, I bought an interesting book on  Ancient Egypt. 

ale

Byla jsem v Egyptě. inesla jsem ti knihu o starověkém Egyptě.

I have been to Egypt. I´ve brought you a book on  Ancient Egypt.

(právě jsem se z Egypta vrátila, proto použiji present perfect simple, přinesla jsem knihu a mám ji, proto použiji present perfect simple)

ale

Byla jsem v Egyptě. Koupila jsem ti knihu o starověkém Egyptě.

I have been to Egypt. I bought a book on Ancient Egypt for you.

(právě jsem se vrátila z Egypta, tuto skutečnost vyjádřím pomocí present perfect simple, knihu jsem ale koupila v Egyptě a tam už nejsem, je lépe použít past simple)

 

 55. LEKCE 

PROCVIČUJEME ROZDÍLY MEZI PAST

SIMPLE, PRESENT PERFECT SIMPLE

A PRESENT PERFECT CONTINUOUS

Příklady:

A: Ještě se nevrátili z lesa.

B:  Vrátili, ale houby nepřinesli. Prázdné košíky položili do sklepa.

A:  They haven´t come back from the wood yet.

B:  No, they have but haven´t brought any mushrooms. They put empty baskets in the cellar.

( v první větě je yet-znak předpřítomného času prostého, druhá věta tvrzení vyvrací a sděluje novinku, že nepřinesli houby, novinky sdělujeme v předpřítomném čase, pokud důsledky přetrvávají, poslední věta je rozvedením předchozí věty, proto minulý čas prostý, novinky rozvádíme v minulém čase prostém) 

--------------------------------------------------------------------

A:  Rádio nehraje. Co jsi s ním dělal?

B:  Nic. Před chvílí spadlo na zem.

A:  The radio isn´t playing. What have you been doing with it?

B:  Nothing. A short while ago it fell down.

(rádio je poznamenáno nějakým zacházením, proto předpřítomný čas průběhový, spadlo na zem je v minulém čase prostém kvůli časovému údaji se slovíčkem ago) 

----------------------------------------------------------------------------

A:  Kdy kupovala Mary letenky?

B:  Myslím, že je ještě nekoupila, neměla čas.

A:  When did Mary buy the air tickets?

B:  I think, she hasn´t bought them yet. She hasn´t had time.

(when je znak pro použití minulého času, yet je znak pro předpřítomný čas prostý, neměla čas, myslí se do této chvíle, proto předpřítomný prostý)

----------------------------------------------------------------------------

A:  Pršelo. půda je mokrá. Nezasadili jsme několik kytek.

B:  My jsme včera zasadili pět keřů. Půda byla suchá.

A:  It has been raining. The soil is wet. We haven´t planted a few of the flowers.

B:  We planted five bushes yesterday. The soil was dry.

(pršelo ve smyslu, že půda je deštěm poznamenaná, také muselo pršet delší dobu, proto jsme použili předpřítomný průběhový čas, některé kytky jsme nezasadili, důsledky přetrvávají, některé kytky nejsou zasazené, B mluví o tom, co bylo včera, proto minulý čas)

------------------------------------------------------------------------

A:  Je to poprvé, co hladím tak obrovského psa.

B:  Tvůj dědeček si koupil také psa.

A:  Ano, ale on si koupil jezevčíka.

A:  This is the first time I have stroked such a giant dog.

B.:  Your grandfather has bought a dog, too.

A:  Yes, he has, but a dachshund.

(s obratem- je to poprvé, co.... používáme předpřítomný čas prostý, druhá věta představuje novinku, přičemž důsledky přetrvávají)

-------------------------------------------------------------------------- 

A:  Od koho si získal tu sbírku známek?

B: To není moje sbírka. Bratr sbíral známky pro toto album 3 roky.

A:  Kolik zaplatil za známky.  

B:  Nikdy mi to neřekl.

A:  Who have you gained the collection of the stamps from?

B:  That isn´t my collection. My brother has been collecting the stamps for this album for three years.

A:  How much did he pay for the stamps?

B:  He has never told me.

(ptám se na sbírku, která pořád existuje, proto předpřítomný čas prostý, sbírání trvalo 3 roky do této chvíle, známky existují, použijeme předpřítomný čas průběhový, otázka na peníze je rozvedení vět v předpřítomném čase, v poslední větě je never - znak pro předpřítomný čas a myslí se do této chvíle)

 

  56. LEKCE 

MINULOST  VYJÁDŘENA  POMOCÍ

MINULÉHO  ČASU  PRŮBĚHOVÉHO - 

PAST  CONTINUOUS

(ČÁST I.)

 

Minulý čas průběhový je založený na této základní myšlence:

Děj se v minulosti odehrával kolem nějakého okamžiku malého rozpětí, začal před daným okamžikem a alespoň teoreticky mohl pokračovat.

 

Příklady:

Včera v pět hodin jsem odcházela z práce.

Yesterday at five I was leaving work.

(ten okamžik, kolem kterého se odehrává děj, je včera v pět hodin)

-----------------------------------------------------------------

Co jste dělali kolem 11 hodiny v noci? Někdo hrál na housle.

What were you doing at about 11 p.m.? Somebody was playing the violin.

 

Rozvedení uvedené charakteristiky past continuous:

Na okamžik, kolem kterého se odehrával děj, můžeme poukázat celou větou. Ta věta je potom v minulém čase prostém.

Příklady:

Když studenti psali test, učitelka odešla z třídy.

When the students were writing the test, the teacher left the classroom.

(kolem okamžiku, kdy učitelka odešla (minulý čas prostý), studenti psali test - minulý průběhový)

Pozor:

Když studenti napsali test, učitelka odešla ze třídy.

When the students wrote the test, the teacher left the classroom.

(Jestli se odehrál děj A a potom děj B, to angličtina řeší pomocí minulých časů prostých. Studenti nejdřív napsali test, potom učitelka odešla.)

------------------------------------------------------------------

Zatímco se hosté představovali, zloději ukradli dvě auta ze dvora.

While the guests were introducing themselves, some thieves stole two cars from the courtyard. 

(zloději ukradli auta v okamžicích, kdy probíhalo představování hostů)

---------------------------------------------------------------------

Padaly kroupy, když jsem vystoupil z autobusu. Vyndal jsem z tašky deštník a kráčel domů, když ostrý kus ledu proděravil můj deštník. Po deseti minutách jsem dorazil ke vchodovým dveřím. Odemykal jsem dveře, když jsem pocítil ránu do hlavy. Krvácel jsem. Naštěstí, poranění nebylo vážné.

It was hailing when I got out of the bus. I took my umbrella out of the bag and was walking home when a sharp piece of ice made a hole on my umbrella. Ten minutes later I reached the front door. I was unlocking the door when I felt a hit on my head. I was bleeding. Luckily, the injury wasn´t serious.

(vystoupil jsem z autobusu v okamžiku, když probíhalo to, že padaly kroupy; potom se stalo to, že jsem vyndal deštník z tašky; probíhalo, že jsem šel domů, když v tom se stalo, že kus ledu udělal díru na mém deštníku; potom se stalo to, že jsem se dostal ke dveřím; potom jsem pocítil ránu a tehdy probíhalo odemykání dveří; probíhalo krvácení z mé hlavy, když jsem si to uvědomil (okamžik uvědomění není vyjádřen v příběhu, ale logicky to tak muselo být, tato logika se promítne do použití času minulého průběhového); sloveso be nedělá průběhové časy, proto jej lze použít v naší větě pouze ve tvaru - was)

 

 57. LEKCE 

MINULOST  VYJÁDŘENA  POMOCÍ

MINULÉHO  ČASU  PRŮBĚHOVÉHO - 

PAST  CONTINUOUS

(ČÁST II.)

V lekci 56 jsme se zabývali popisem myšlenek v minulosti, kterým vždy zodpovídá past continuous. 

Minulý čas průběhový vyjadřuje i jiné myšlenky, ale jeho použití často není nutné. Je nahraditelný minulým časem prostým, nebo dokonce past simple je lepším časem v dané větě, než past continuous.

1. Jestli v minulosti děj probíhal krátkodobě po nějakou dobu, lze tento děj vyjádřit pomocí past continuous. Lze ovšem použít i past simple.

Příklady:

V létě jsme šplhali po horách.

We were climbing the mountains in the summer.

nebo

We climbed the mountains in the summer.

(léto je kratší doba, lze použít jak past continuous, tak past simple)

--------------------------------------------------------------------------------

Hledala paní Smithová loni práci?

Was Mrs Smith looking for a job last year?

nebo

Did Mrs Smith look for a job last year?

(hledání práce byla dočasná aktivita, lze použít past continuous nebo past simple)

----------------------------------------------------------------------------------

Co jsi dělal dopoledne? Zapomněl si na naši schůzku?

What were you doing in the morning? Did you forget about our meeting?

(past continuous zdůrazňuje čas během dopoledne, lze použít i past simple, "zapomněl" nelze vyjádřit v průběhovém čase)

Pozor:

Jestli se jedná o dlouhodobý děj v minulosti, používáme past simple.

Příklady:

V Polsku jsem strávil deset let. 

I spent in Poland ten years.

-------------------------------------------------------------------------------

On je nyní v důchodu. Léta pracoval v cizině.

He is retired now. He worked abroad for years.

2. Jestli se jedná o 2 děje, které probíhaly současně, používáme minulý čas průběhový pro oba děje a to zejména tehdy, když se jedná o kratší děje.

U dlouhodobých paralelných dějů je minulý čas prostý běžnější.

Příklady:

Zatímco Kate kreslila lva, její bratr vystřihoval obrázky z novin.

While Kate was drawing a lion, her brother was cutting some pictures out of the newspaper.

(minulý čas průběhový je lepší pro oba děje)

----------------------------------------------------------------------------------

Když jsme těžili uhlí v Rusku, společnost vydělávala hodně peněz.

While / When we mined coal in Russia, the company earned a lot of money.

(jestli se jedná o dlouhodobé paralelné děje, upřednostníme past simple pro oba děje)

3. Pas continuous používáme pro opakované děje v minulosti, jestli se jedná o dlouhodobé opakování, které představuje pozadí pro nějaký jiný děj, který je potom vyjádřen v minulém čase prostém.

Příklady:

Tyto vyrážky se na mé kůži objevily v době, když jsem cestoval jako farmář do Afriky.

These rashes on my skin appeared during the time I was travelling to Africa as a farmer.

(cestování do Afriky se dlouhodobě opakovalo a během této doby se objevily vyrážky)

------------------------------------------------------------------------------

Jack hrával hodně fotbal. Není divu, že ho začaly bolet  klouby.

Jack was playing football a lot. No wonder he developed the joint ache.

(během opakovaného dlouhodobého hraní fotbalu začaly Jacka bolet klouby)

ale

Jestli se nejedná o myšlenku pozadí, pro opakované děje užíváme past simple

Každý měsíc jsme ve škole zpívali novou píseň.

We sang a new song at school every month.

(jedná se o opakovaný děj, možná dlouhodobě opakovaný, ale děj nepředstavuje pozadí pro jiný děj, proto použijeme past simple)

nicméně

Jestli se jedná o krátkodobý opakovaný děj, potom můžeme zdůraznit tuto krátkodobost pomocí past continuous.

Před zkouškou studentka vstávala mnohem dříve.

The student was getting up much earlier before the exam.

nebo

The student got up much earlier before the exam.

(dočasnost, krátkodobost opakovaného děje lze zdůraznit pomocí past continuous)

DALŠÍ LEKCE VIZ MENU 

 

Komentáře

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář