Jdi na obsah Jdi na menu
 


Zajímavé lekce angličtiny od č 58

 POUZE  NA  TÉTO  WWW-STRÁNCE: 

 ANGLIČTINA  Z  JINÉHO  ÚHLU  POHLEDU 
 LEKCE  ANGLIČTINY  NA POKRAČOVÁNÍ  
 PRO  MÍRNĚ  A  STŘEDNĚ  POKROČILÉ 
NA LEKCE ANGLIČTINY SE VZTAHUJE AUTORSKÉ PRÁVO. JE DOVOLENO KOPÍROVAT TEXT POUZE PRO OSOBNÍ STUDIJNÍ ÚČELY.
 K lekcím lze objednat individuální nebo skupinovou konzultaci  
 
 58. LEKCE 
CVIČÍME PAST CONTINUOUS
A PAST SIMPLE
Příklady:
Zatímco Richard se ptal na cestu, jeho kamarád hledal v autě mapu.
While Richard was asking the way, his friend was looking for the map in the car.
nebo
When Richard asked the way, his friend looked for the map in the car.
-------------------------------------------------------------------------
Našli jsme hnízdo vlašťovek pod střechou. Včera jme pozorovali mláďata.
We found a swallow´s nest under the roof. We were watching chicks yesterday. nebo We watched chicks yesterday.
---------------------------------------------------------------------------
V kolik hodin jsi v pátek odcházel z kanceláře? Zamknul jsi dveře?
What time were you leaving the office on Friday? Did you lock the door?
-----------------------------------------------------------------------------
Děti neseděly v lavicích, když učitelka přišla. Dobře se rozhlédla po třídě a uviděla tři kluky. Leželi pod lavicemi vzadu. Byla překvapena.
The children were not sitting at their desks when the teacher came. She was looking round the classroom attentively and caught sight of three boys. They were lying under the desks at the back. She was surprised. 
--------------------------------------------------------------------------------
Když jsem přišel domů, nevařilo se. Měl jsem hlad. Lednice byla prázdná.
When I came home, it wasn´t being cooked. I was hungry. The fridge was empty.
(was being cooked, je trpný tvar)
--------------------------------------------------------------------------------
Deset let se v této továrně vyrábělo sklo. Pak jsme ztratili významné odběratele, ale díky dotacím vlády jsme začátkem roku koupili stroje na výrobu květináčů.
Ten years glass was made in this factory. Then we lost some important customers but thanks to the government´s subsidies we bought machines for flower pots production.
---------------------------------------------------------------------------------
A:  Komu byly poslány v úterý ty podklady? 
B:  Nevím, ale dopoledne, když jsem mluvila s Jimem, ukázal mi některé z nich.
A:  Who were the background papers sent on Tuesday to?
B:  I don´t know but in the morning when I was speaking to Jim, he showed me some of them. 
---------------------------------------------------------------------------------
Kdo vypěstoval to obrovské mango? Kdy jej vypěstoval
Who grew that gigantic mango? When did they grow it?
nebo
Who was that gigantic mango grown by? When was it grown?
----------------------------------------------------------------------------------
Data se právě zpracovávala, když naše práce byla přerušena návštěvou z Bruselu.
The data were just being processed when our work was interrupted by some visitors from Brussels.
   
 59. LEKCE 
PŘEDMINULÝ ČAS PROSTÝ
PAST PERFECT SIMPLE
ČÁST I.
Základní myšlenkou předminulého času je,
že jistý děj v minulosti, který zmiňujeme až na druhém místě, se stal před jiným dějem v minulosti, o kterém jsme se již zmínili.
Povaze předminulého času zodpovídají spíš věty činné, než trpné, i když z pohledu češtiny se nám zdá, že věta by měla být trpná.
Důležité je pracovat také se správným slovesem, které se hodně často liší od toho, co říká čeština.
Příklady:
Paní Birtonová přišla domů. Její manžel ji překvapil, uvařil večeři.
Mrs Birton came home. Her husband surprised her. He had cooked dinner.
(večeři uvařil před tím, než paní Birtonová přišla)
-------------------------------------------------------------
Když jsme se dostali k hotelu, naši přátelé tam již byli.
By the time / When we reached the hotel, our friends had already arrived there. 
(pro tyto typy vět je hodně užívaná hlavně spojka "by the time", je důležité volit správné sloveso, nebo-li myslet anglicky, místo "byli" uvažujeme, že přijeli dřív, což zodpovídá myšlence předminulého času)
-----------------------------------------------------------------
Když jsme konečně přijeli do kina, už bylo po začátku filmu.
By the time we finally arrived at the cinema, the film had started.
(film začal dřív, než jsme přijeli, had started = už bylo po začátku)
---------------------------------------------------------------------
Když kolega přišel na řadu, lístky byly vyprodány.
When it was my colleague´s turn, the tickets had been sold out.
(někdy se používají i trpné tvary v předminulém čase, lístky byly vyprodány dříve, než kolega přišel na řadu) 
------------------------------------------------------------------------
Předminulý čas používáme i v jednoduchých větách jako:
Do oběda jsme stihli všechny věci.
Till lunch time we had managed all the things.
(doba oběda je stanovený okamžik v minulosti a máme na mysli děj, čin, který se stal před touto časovou hranicí)
------------------------------------------------------------------------
Do konce roku 2010 firma zaměstnala padesát nových lidí.
Till the end of the year 2010 the company had employed fifty new people. 
Rozlišujeme:
Neuklidili kavárnu, ale šli domů. 
They didn´t clean the café but went home. 
(děje se odehrály chronologicky po sobě, to není případ pro použití předminulého času)
ale
Šli domů, ačkoli neuklidili kavárnu.
They went home although they hadn´t cleaned the café.
(první děj je normálně vyjádřen minulým časem, obecně platí, že běžně se věta nezačíná předminulým časem , druhý děj je nutné testovat: stal se po prvním ději nebo před prvním dějem?; v našem případě před prvním dějem, proto použijeme předminulý čas)
Včera sousedka zavařovala jahody.
Yesterday our neighbour preserved strawberries.
(yesterday je znak pro minulý čas, v dané větě není důvod pro použití předminulého času)
ale
Do včerejška sousedka zavařila polovinu jahod ze své zahrady.
The neighbour had preserved a half of the strawberries from her garden till yesterday. 
(stanovili jsme ve větě časovou hranici - včera a věta říká, co bylo před touto časovou hranicí, proto past perfect)
 
 60. LEKCE 
PŘEDMINULÝ ČAS PROSTÝ
PAST PERFECT SIMPLE
ČÁST II. 
Podívejme se na další věty, kde používáme předminulý čas:
Poté, co jsem vytiskla tři stránky obchodního dopisu, hledala jsem obálku.
Afterprinted three pages of the business letter, I looked for an envelope.
(nejdřív jsem vytiskla dopis, potom jsem hledala obálku, tento fakt vyjadřují dva minulé časy prosté po sobě)
nebo
Afterhad printed three pages of the business letter, I looked for an envelope.
(po spojce after, ačkoli tato spojka je jasná a sama říká, co bylo dřív a co bylo později, lze použít předminulý čas)
nebo
After printing three pages of the business letter, I looked for the envelope.
(v případě, že v obou větách jsou stejné podměty, lze podmět zmínit pouze jednou a po spojce after použít gerundium)
nebo
Having printed the letter, I looked for an envelope.
(v případě stejných podmětů lze dokonce spojku vynechat a použít gerundium odvozené od minulého infinitivu, v našem případě od "have printed")
---------------------------------------------------------------
Poté, co student udělal těžkou zkoušku, rodiče mu koupili nový počítač.
After the student passed the difficult exam, his parents bought him a new PC.
nebo
After the student had passed the difficult exam, the parents bought him a new PC.
Poznámka:
Protože podměty jsou různé, nejsou další možnosti překladu.
-------------------------------------------------------------------
Dříve, než učitelka přečetla anglický článek, napsala na tabuli slovíčka.
Before the teacher read an English article, she wrote some words on the black board.
(spojka before jednoznačně říká, co bylo dřív a co později, není nutné použít předminulý čas)
nebo
Before the teacher read an English article, she had written some words on the black board.
(jestli nezapomenete, můžete v souvětích se spojkou before předminulým časem zdůraznit děj, který proběhl dříve)
nebo
Before reading an English article, the teacher wrote some words on the blackboard.
(jestli máme stejné podměty v obou částech souvětí, lze po before použít gerundium a podmět jednoznačně vyjádřit v druhé větě)
----------------------------------------------------------------------
Před tím, než se autonehoda stala, řidič usnul.
Before the car accident happened, the driver fell asleep.
nebo
Before the car accident happened, the driver had fallen asleep.
Poznámka:
Podměty jsou různé, nelze použít zkrácení pomocí gerundia.
---------------------------------------------------------------------
Vyšli jsme ven poté, co někdo zakřičel - pomoc.
We went out after someone shouted - help.
nebo
We went out after someone had shouted - help.
(spojka after může být až v druhé větě)
-----------------------------------------------------------------------
Jack podepsal smlouvu dříve, než  ji přečetl.
Jack signed the contract before he read it.
nebo
Jack had signed the contract before he read it.
(spojka before může být také až v druhé větě souvětí)
 
 61. LEKCE 
PŘEDMINULÝ ČAS PROSTÝ
PAST PERFECT SIMPLE
ČÁST III. 
A:  Věty se spojkami mohou být někdy problematické.
Například:
Jana odešla z kanceláře, když slyšela sirénu.
Jane left the office when she heard an alert siren.
(Jana nejdřív opustila kancelář a potom slyšela sirénu)
nebo
Jana left the office when she had heard the siren.
(Jana nejdřív slyšela sirénu a pak odešla z kanceláře.
---------------------------------------------------------------------
Někdo zaklepal, když jsem otevřela dveře.
Somebody knocked on the door when I opened it.
nebo
Somebody had knocked on the door when I opened it.
(obě věty vyjadřují totéž, nejdřív někdo zaklepal a já jsem otevřela dveře; v druhé větě chci pořadí zdůraznit, spojka mi umožňuje toto zdůraznění tj., že mohu začít větu předminulým časem)
B:  Předminulý čas prostý má běžné využití v tzv. reprodukované řeči, jestli je v přímé řeči present perfect simple.
Příklady:
Přímá řeč:
Claire:  "Vyhráli jsme hru."
Claire: "We have won the game."
Reprodukovaná řeč:
Claire řekla, že vyhrály hru.
Claire said that they had won the game.
-------------------------------------------------------------------------
Přímá řeč:
Přinesl účetní podklady?
Has he brought the accounting documents?
Reprodukovaná řeč:
Manažerka se ptala, zda přinesl účetní podklady.
The manager asked if he had brought the accounting documents.
C:  Předminulý čas používáme, když jsme doufali, chtěli, aby se jistá věc uskutečnila, ale nakonec se tak nestalo.
Příklady:
Chtěli jsme strávit minulý víkend v Římě, ale nesehnali jsme ubytování, ačkoli jsme kontaktovali dvacet hotelů
We had wanted to spend last weekend in Roma but we didn´t get any accommodation although we contacted twenty hotels.
---------------------------------------------------------------------------------
Jim doufal, že najde práci jako průvodce, ale před měsícem od svého záměru upustil.
Jim had hoped to find a job as a guide but a month ago he gave his intention up. 
----------------------------------------------------------------------------------
Děti očekávaly že dostanou sladkosti, ale babička jim dala ovoce.
The children had expected to get some sweets but their granny gave them fruit.
Poznámka:
Někdy se past perfect simple užívá i tehdy, když chceme zdůraznit ukončenost děje v minulosti, nebo když chceme zdůraznit, že se něco stalo velmi dávno.
 
 62. LEKCE 
PŘEDMINULÝ ČAS PRŮBĚHOVÝ
PAST PERFECT CONTINUOUS
Předminulý čas průběhový stojí na stejné logice jako předminulý čas prostý.
Otázka?
Kdy mám použít past perfect continuous?
1.  Když chci zdůraznit a kontext i sloveso mi to umožňují, že děj se odehrával po nějakou dobu.
Příklady:
Sue udělala zkoušku. Studovala dva týdny.
Sue passed her exam. She had been studying for two weeks.
(studovala před zkouškou, je správné použít předminulý čas a protože studium jí trvalo dva týdny, použijeme předminulý čas průběhový)
--------------------------------------------------------------
Sníh konečně o víkendu zmizel. Tál od velikonoc.
The snow disappeared at last at the weekend. It had been melting since Easter.
---------------------------------------------------------------
Dlouhý plot byl zářivě bílý. Někdo ho natíral / natřel.
The fence was bright white. Somebody had been painting it.
(plot musel být natírán před tím, než byl zářivě bílý, když jsme natřený plot zaregistrovali, nesl stopy po natírání, plot byl dlouhý a tak je logické zdůraznit, že práce trvala po nějakou dobu.
2. Předminulý čas průběhový lze použít i v jednoduchých větách.
Příklady:
Do konce dubna jsme kontrolovali všechny pobočky.
Till the end of April, we had been checking all the branches.
(konec dubna je termín, který uplynul a nás zajímá aktivita do tohoto termínu; kontrola poboček musela trvat nějakou dobu)
ale
Do konce dubna jsme zkontrolovali všechny pobočky.
Till the end of April, we had checked all the branches.
(v této větě nás zajímá výsledek děje, nezdůrazňujeme průběh děje, dobu)
-------------------------------------------------------------------
Čekala jsem na letišti do 10 hodin. Potom jsem odešla.
I had been waiting at the airport till 10 o´clock . Then I left.
(ve větě je doba, tj. 10 hodin, která již uplynula a já říkám, jaká činnost probíhala před touto dobou, před 10 hodinou)
ale
Čekala jsem nějakou dobu na letišti. Potom jsem odešla.
I waited at the airport for some time. Then I left.
nebo
I was waiting at the airport for some time. Then I left.
(děje proběhly po sobě)
3. Rozlišujeme situace pro použití minulého času průběhového a předminulého času průběhového
Příklady:
Vyřizoval jsem soukromý hovor, když manažer otevřel dveře kanceláře.
I was making my private phone call when the manager opened the door of the office.
ale
Vyřizoval jsem soukromý hovor asi deset minut, když manažer otevřel dveře kanceláře.
I had been making my private phone call for about ten minutes when the manager opened the door of the office.
(jestli aktivitu, činnost, děj ohraničíme časovým intervalem, v našem případě 10 minut, je nutné použít past perfect continuous, protože vlastně říkáme, co se dělo před tím, než se něco stalo)
-----------------------------------------------------------------------
Kluci hráli fotbal asi hodinu, když bouřka začala.
The boys had been playing football for about an hour when the thunderstorm started.
ale
Kluci hráli fotbal, když bouřka začala.
The boys were playing football when the thunderstorm started.
 
 63. LEKCE 
CVIČÍME VĚTY V MINULOSTI
A: Kam šel Patrik?
B: Už se vrátil. Byl v tělocvičně. Zapomněl tam míč.
A: Where has Patric gone?
B: He has already come back. He was in the gym. He had forgotten his ball there.
----------------------------------------------------------
Povídali a pili víno, když majitel přijel. Práci neudělali.
They were talking and drinking wine when the owner arrived. They hadn´t done their work.
-----------------------------------------------------------
Balily se dárky, když moje sestřenice našla ve váze zlatý prsten. Váza byla zakoupena ve zlatnictví v naší ulici. Prodavačka si prsten nevšimla.
The presents were being wrapped, when my cousin found a golden ring in the vase. The vase had been bought at the goldsmith´s in our street. The shop assistant hadn´t noticed the ring.
--------------------------------------------------------------
Před půl hodinou jsem stála před domem, nebyl vítr a svítilo slunce. Kdy se zvedl ten silný vítr?
An hour ago I was standing outside the house there was no wind and the sun was shining. When did the strong wind pick up?
--------------------------------------------------------------
Dříve, než jsem zkomponoval první hudební dílo, studoval jsem hudbu devět let. Doposud jsem napsal dva muzikály a jednu operu.
Before I composed the first piece of music, I had been studying music for nine years. So far I have written two musicals and one opera.
----------------------------------------------------------------
Poté, co odsoudili jejich strýce, rodina ztratila příjmy.
After their uncle had received sentence, the family lost their earnings.
----------------------------------------------------------------
A: Říkali, že nikdy neviděli náš exotický skleník. 
B: Já jsem doufala, že je do skleníku nikdy nepozveš.
A: They said that they had never seen our exotic greenhouse.
B: I had hoped you would never invite them to the greenhouse. 
 
 64. LEKCE 
VAZBY: USED TO, BE USED TO plus
gerundium, GET USED TO plus gerundium
1. Vazba used to
Vazba used to se používá pro minulé děje a stavy, které v minulosti byly a opakovaly se, nebo trvaly po nějakou delší dobu, ale nyní děj nebo stav nepřetrvává. Překlad do češtiny může různě zohlednit tuto vazbu, nebo ji nemusí zohlednit vůbec.
 Příklady:
Když jsem byla dítě, měla jsem poníka.
When I was a child, I used to have a pony. 
(znamená, měla po nějakou dobu, nyní dítě nejsem a poníka nemám) 
----------------------------------------------------------------
Tancovala tvoje máma balet?
Did your mother use to dance ballet?
(ptám se na minulost, co podle mne mohlo po nějakou dobu probíhat)
----------------------------------------------------------------
Na tomto náměstí nebývala fontána.
There didn´t use to be a fountain in this square. 
(do této chvíle nebyla fontána na náměstí. nyní je)
-----------------------------------------------------------------
Kdysi lidé pracovali více fyzicky.
People used to work more physically. 
-----------------------------------------------------------------
Já jsem nebyl tak drzý jako ty. Čekával jsem před třídou, až hodina skončí.
I wasn´t as cheeky as you. I used to wait outside the classroom until the lesson ended.
2. Vazba be used to = být zvyklý na
"To" v této vazbě je ve funkci předložky, sloveso napojíme jako gerundium.
Příklady:
Někteří občané jsou zvyklí vystavovat falešné faktury a tímto způsobem prát špinavé peníze například z prodeje drog.
Some citizens are used to issuing false invoices and in this way laundering dirty money for example from the sale of addictive drugs.
---------------------------------------------------------------
První týdny našeho pobytu v Africe byly těžké. Nebyli jsme zvyklí na tak vysoké teploty.
The first weeks of our stay in Africa were difficult. We weren´t used to such high temperatures.
---------------------------------------------------------------
Jsi zvyklá klást hodně otázek učitelům?
Are you used to putting many questions to your teachers?
3. Vazba get used to = zvyknout si na
"To" je v této vazbě předložka, sloveso připojujeme jako gerundium
Příklady:
Student si zvykl chodit do hospody, protože přátelé mu dali špatný příklad.
The student got used to going to the pub because his friends gave him a bad example. 
-----------------------------------------------------------------
Nikdy si nezvyknu pracovat v tomto oddělení.
I will never get used to working in this department.
-----------------------------------------------------------------
Od té doby, co jsme se přestěhovali do USA, zvykáme si na nový život.
Since we moved to the US, we have been getting used to a new life.
 
  65. LEKCE 
VAZBY: BE GOING TO v minulosti 
a modální sloveso "WOULD" v minulosti
S vazbou "be going to" jsme se setkali v rámci způsobů vyjádření budoucnosti. Tuto vazbu lze použít i pro minulost.
Otázka: Kdy?
Odpověď:
Vazbu be going to lze použít pro minulost, jestli chceme říci, že jsme něco zamýšleli, chtěli a nakonec z toho sešlo.
Lze použít pro tuto situaci i sloveso want v minulosti? Lze, ale někdy je vazba "be going to" lepší forma vyjádření.
Příklady:
Chtěla jsem ti včera poslat e-mail, ale internet nefungoval.
I was going to send you an e-mail yesterday but the internet didn´t work.
------------------------------------------------------------------
Učitel měl v plánu psát test, ale deset studentů chybělo.
The teacher was going to write a test but ten students were missing. 
-------------------------------------------------------------------
Turisté měli v úmyslu navštívit Britské museum, ale bylo zavřené.
The tourist were going to visit the British Museum but it was closed. 
Modální sloveso would je odvozeno od will. V lekci 22 jsme se zmínili, že will lze použít pro přítomnost a budoucnost, když chceme zdůraznit, že děj se opakuje. Smysl je - bylo je a bude, je to obvyklé.
Tvar "would" lze využít v minulosti pro zdůraznění obdobného opakování. Je nutné podotknout, že musí jít o děje, nikoli stavy. 
Jaký je rozdíl mezi would a be used to?
Do určité míry se významy překrývají. Rozdíl je v tom, že used to lze použít pouze tehdy, když děj v minulosti existoval, opakoval se po nějakou dobu, ale nyní již neexistuje. Dál vazbu used to lze použít i pro stavy.
Příklady:
Pokaždé, když jsme přijeli v létě na farmu, hladili jsme ovce.
Every time we arrived at the farm in the summer, we would stroke their sheep.
(would dáváme obvykle do té části souvětí, kde není spojka; every time ve větě funguje jako spojka; je zapotřebí kontext, aby bylo jasné, zda se jedná o děj, který se v minulosti opakoval a nyní již neexistuje nebo i nyní chodíme na farmu dál a hladíme ovce)
ale
Every time we arrived at the farm in the summer, we used to stroke sheep.
(used to říká, že nyní ovce nehladíme, buď proto, že na farmu nechodíme, nebo situace se změnila v tom smyslu, že je již hladit nemůžeme, nebo farma již ovce nechová).
-----------------------------------------------------------------
Kdykoli neměl co dělat, šel do hospody.
Whenever he had nothing to do, he would go to the pub.
------------------------------------------------------------------
Nechala vzkaz pokaždé, když odešla z kanceláře.
She would leave a message every time she went out of the office.
Poznámka:
"Would" je slovíčko více formální, used to se používá běžně v hovorové angličtině.
DALŠÍ LEKCI NALEZNETE NA TÉTO WW-STRÁNCE
NEJPOZDĚJI 6.6.2011